Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              43. Porotalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten, riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2013 toteutuvien suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, vahinkomäärät ovat tiedossa vasta vuonna 2014. Vahinkojen suuruutta pyritään pienentämään suurpetojen hoitosuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden avulla. Vuonna 2011 suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaustarve oli 5 481 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suurpetojen vahinkojen korvaaminen 3 800 000
Vahinkojen ehkäiseminen (enintään) 500 000
Yhteensä 4 300 000

2013 talousarvio 4 300 000
2012 II lisätalousarvio 1 201 000
2012 talousarvio 4 300 000
2011 tilinpäätös 4 300 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 4 300 000 euron määrärahaa, joka vastaa kuluvalle vuodelle osoitettua määrärahaa.

Petojen aiheuttamista vahingoista suurin osa tapahtuu poronhoitoalueella. Vahinkojen määrä on kasvanut huomattavasti vuonna 2012, ja vahinkokertymän arvioidaan olevan jo yli 6 miljoonaa euroa. Monin paikoin porotalouden kannattavuus on heikentynyt merkittävästi. Korvaamatonta vahinkoa syntyy erityisesti silloin, kun vahingot kohdistuvat poroelon jalostuseläimiin ja vaatimiin.

Poronhoitoalueen eteläpuolella vahingot ovat pienempiä, mutta kasvavia. Ne kohdistuvat lähinnä karja- ja lammastiloille, mehiläistarhoihin ja metsästyskoiriin. Suurpetojen levittäytyminen yhä laajemmalle alueelle aiheuttaa myös pelkoa ja turvattomuuden tunnetta.

Valiokunta toteaa, että petoeläinten aiheuttamat vahingot tulee korvata täysimääräisesti. Vahinkokorvausjärjestelmää tulee myös joustavoittaa hallitusohjelman mukaisesti ja selvittää mahdollisuudet korvausten maksamiseen nykyistä nopeammin. Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan vahinkoja on valiokunnan mielestä välttämätöntä vähentää tehokkaalla ja toimivalla suurpetokantoihin kohdistuvalla säätelyllä, etenkin alueilla, missä vahinkokertymät ovat suuria tai kasvussa ja missä suurpetojen määrä on runsas. Hallitusohjelman mukaisesti suurpetokantojen kestävä taso on varmistettava ottaen kuitenkin samalla huomioon ihmisten ja tuotantoeläinten turvallisuustarpeet.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten, riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 220 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Vuonna 2012 suurpedot aiheuttivat noin 7,4 milj. euron vahingot. Vahinkojen estämiseen käytettiin 123 000 euroa. Lisäys mahdollistaa vuoden 2012 vahinkojen korvaamisen valtion varoista täysimääräisesti.


2013 I lisätalousarvio 3 220 000
2013 talousarvio 4 300 000
2012 tilinpäätös 5 501 000
2011 tilinpäätös 4 300 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2013 vp (14.6.2013)

Momentille esitetty 3,22 miljoonan euron lisäys mahdollistaa suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamien vahinkojen täysimääräisen korvaamisen valtion varoista.

Momentin määräraha nousee lisäyksen myötä 7,52 miljoonaan euroon, joka on yli 2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Korvattavien vahinkojen määrä on kaikkien aikojen suurin. Valtaosa vahingoista tapahtui poronhoitoalueella ahman aiheuttamana. Ahman tekemät porovahingot (57 %) kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna ollen jo enemmän kuin kolmen muun suurpedon aiheuttamat vahingot yhteensä (susi 15 %, ilves 14 % ja karhu 13 %).

Suden, ilveksen ja karhun aiheuttamiin vahinkoihin voidaan vaikuttaa metsästyksellä. Ahma puolestaan on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN kriteerein) ja epäsuotuisaksi lajiksi (EU:n luontodirektiivin mukaan), joten sen kohdalla vahinkojen estäminen on hankalampaa. Ahmaa ei ole metsästetty 30 vuoteen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi kannan nousseen vuosien myötä 180—220 yksilöön, joista noin puolet on poronhoitoalueella.

Valiokunta pitää myönteisenä, että petoeläinten aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Budjettimietintönsä (VaVM 39/2012 vp) mukaisesti valiokunta toistaa, että vahinkojen määrää ja kustannuksia on kuitenkin välttämätöntä vähentää tehokkaalla ja toimivalla suurpetokantoihin kohdistuvalla säätelyllä, etenkin alueilla, missä vahinkokertymät ovat suuria tai kasvussa ja missä suurpetojen määrä on runsas. Hallitusohjelman mukaisesti suurpetokantojen kestävä taso on varmistettava ottaen samalla huomioon ihmisten ja tuotantoeläinten turvallisuustarpeet.

Korvausten määrän pienentämiseksi maa- ja metsätalousministeriössä on tekeillä suurpetopolitiikan ulkopuolinen arviointi ja selvitys ahman vahinkokorvausjärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi valmisteilla on mm. ahman hoitosuunnitelma ja suden hoitosuunnitelman päivitys. Suunnitelmien tavoitteena on hoitaa riistaeläinkantoja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Niillä pyritään sovittamaan yhteen eri tahojen näkemykset ja edut sekä vastaamaan myös Suomea koskeviin kansainvälisiin velvoitteisiin lajien suojelusta.

Valiokunta kiirehtii vahinkojen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Erityisesti petoeläinkantojen suuruuden arvioinnissa tulee saavuttaa mahdollisimman nopeasti eri tahojen luottamus. Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä lisäksi huomiota siihen, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan suurpedot ovat vaikuttaneet myös metsäpeurakannan heikkenemiseen mm. Kainuussa. Metsäpeura on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi, joten myös sen kannan elinvoimaisuudesta on huolehdittava.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 220 000 euroa.