Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 97 370 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) sekä maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) muuttamisesta siten, että pellon myynnistä luopumistapana luovutaan vuodesta 2013 alkaen ja luopumistukijärjestelmän ehtoihin tehdään eräitä muita muutoksia. Pellon vuokrauksesta luopumistapana luovuttiin vuoden 2012 alusta. Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa, koska indeksitarkistusta aikaistetaan 1.1.2013 lukien tapahtuvaksi.

Vuonna 2013 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista neljästä (ajanjaksot 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010 ja 2011—2014) maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä sekä aiempien vuosien luopumiseläke- ja -korvausjärjestelmästä aiheutuvia menoja, jotka sisältävät myös sopimusten hoitokulut. Vuosina 2011—2014 toteutettavan luopumistukijärjestelmän tuen piiriin arvioidaan vuonna 2013 tulevan noin 350 tilaa ja noin 520 luopujaa.

Vuosien 1995—1999 tukijärjestelmiä toteutettiin EU-osarahoitteisena. Menojen maksaminen jatkuu osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, sen linjaa 1. Tukea arvioidaan maksettavan vuonna 2013 yhteensä 950 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 320 000 euroa.

Maatalouden metsätoimenpideohjelman 1995—1999 mukaisia menoja ei tule maksettavaksi enää vuonna 2013.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2013

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa
v. 2013 lopussa, arvio
Keskim. korvaus
v. 2013, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke 23 877 39 904 13 408 239
Luopumistuki 1995—1999 6 167 9 127 44 883
Luopumistuki 2000—2002 1 845 2 793 160 913
Luopumistuki 2003—2006 3 390 4 868 1 255 941
Luopumistuki 2007—2010 2 467 3 384 1 974 865
Luopumistuki 2011—2014 977 1 268 1 091 1 027
Yhteensä 38 723 61 344 17 932  

Vuosina 2012 ja 2013 momentin määrärahan arvioidaan jakautuvan seuraavasti

  Määräraha milj. euroa, 2012 mistä EU:n osuus (EMR), 2012 Määräraha milj. euroa, 2013 mistä EU:n osuus (EMR), 2013
         
Luopumiseläkkeet 42,14 - 40,46 -
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 1995—1999 2,22 0,73 0,95 0,32
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2000—2002 4,93 - 2,41 -
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—2006 23,81 - 17,69 -
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 26,95 - 22,48 -
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 10,60 - 13,38 -
Maatalouden metsätoimenpiteet, ennen vuotta 2000 tehdyt sitoumukset, tulonmenetyskorvaus 0,10 0,03 - -
Yhteensä 110,751) 0,76 97,37 0,32

1) Vuonna 2012 menoista rahoitettiin 9,71 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, minkä johdosta vuonna 2012 budjetoitiin 101,04 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
4.4.2012 sovittu lisäsäästö -1 000
Indeksikorotuksen aikaistus 150
Tasomuutos -2 820
Yhteensä -3 670

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 97 370 000
2012 talousarvio 101 040 000
2011 tilinpäätös 129 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 97 370 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) sekä maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 286 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin määrärahasta vähennetään 286 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä, ohjelmakauden 1995—1999 sitoumuksista aiheutuvia menoja maatalousmaan ensimmäisestä metsityksestä. Vähennyksestä 80 000 euroa on EU-osuutta ja 206 000 euroa kansallista osuutta.


2013 I lisätalousarvio -286 000
2013 talousarvio 97 370 000
2012 tilinpäätös 101 040 000
2011 tilinpäätös 129 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 286 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin päätösosan perustelujen täydennyksellä oikeutetaan määrärahan käyttö vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmästä ja maatalouden metsätoimenpideohjelmasta aiheutuneiden kokonaan kansallisesti rahoitettavien yhteisön oikeuden mukaisten velvoitteiden maksatuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio -286 000
2013 talousarvio 97 370 000
2012 tilinpäätös 101 040 000
2011 tilinpäätös 129 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.