Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 364 329 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n komission vuosille 1995—1999 hyväksymän maatalouden ympäristöohjelman, vuosille 2000—2006 hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien ja vuosille 2007—2013 hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien, eläinten hyvinvointia edistävien tukien ja ei-tuotannollisten investointitukien maksamiseen

2) kokonaan kansallisesti rahoitettavien useiden tilojen yhteisten vesitaloudellisten toimenpiteiden hankekohtaiseen suunnitteluun enintään 84 000 euroa

3) kokonaan kansallisesti rahoitettavien suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatimiseen enintään 260 000 euroa

4) kokonaan kansallisesti rahoitettavaan yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon liittyen maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vaikutusten seurantaan enintään 700 000 euroa

5) kokonaan kansallisesti rahoitettavaan maatalouden vesiensuojelua tehostavaan hankkeeseen (TEHOPlus) enintään 300 000 euroa

6) kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin ja kokonaan kansallista määrärahaa enintään 26 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohdissa 2—5 tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja eläinten hyvinvointia edistävien tukien mukaisia sitoumuksia ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän tukien myöntämispäätöksiä siten, että niistä aiheutuu vuosina 2014—2022 menoja yhteensä enintään 140 800 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahatarpeeksi arvioidaan yhteensä 393 544 000 euroa. Kun siitä arvioidaan katettavan 29 215 000 euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, vuoden 2013 määrärahatarve on 364 329 000 euroa.

Maatalouden ympäristötuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen tavoitteena on muun muassa maatalous- ja puutarhatuotannon harjoittaminen kestävästi siten, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä vähemmän, luonnon monimuotoisuus ja maatalouden kulttuurimaisemien säilyminen turvataan ja tuotannon harjoittamisen edellytykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavälillä. Ympäristötukea ja ei-tuotannollista investointitukea voidaan myöntää myös Leader-toimintatavalla toteutettavien kosteikkojen ja perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja hoitoon sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseen. Maatalouden erityistukisopimuksilla ja ei-tuotannollisten investointien tuella tuetaan erityisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” -tavoitteita. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat vuonna 2009 ja niiden toteuttamiseksi laaditun vesienhoidon toteutusohjelman alkuvuodesta 2011. Eläinten hyvinvointia edistävien tukien tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kohentuminen ja kotieläinten lajinmukaisen hoidon edistäminen. Tätä kautta voidaan myös vastata kuluttajien odotuksiin tuotantoeläinten kohtelusta.

Vuonna 2013 päättyviä sitoumuksia on tarkoitus jatkaa yhdellä vuodella. Lisäksi tarkoituksena on tehdä viisi- ja kymmenvuotisia ympäristötuen erityistukisopimuksia, viisivuotisia eläinten hyvinvointia edistäviä sitoumuksia sekä ei-tuotannollisten investointitukien myöntöpäätöksiä, joista vuoden 2013 jälkeen aiheutuvat menot maksetaan uuden ohjelmakauden varoista. Sääntöjen muuttuessa ohjelmakaudella 2014—2020 on ympäristötuen sitoumukset uusittava vuonna 2014.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastuksessa (ns. terveystarkastus) saadut lisävarat (65,6 milj. euroa) kohdennetaan voimassa olevassa ohjelmassa esitettyihin ympäristötuen toimiin. Tavoitteena on tehostaa entisestään maatalouden ympäristötuen vaikuttavuutta mm. lisäämällä uusien erityistukisopimusten määrää.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös vuosina 1995—1999 ja 2000—2006 tehdyt ympäristötuen erityistukisopimukset. EU:n rahoitusosuus on 28 % lukuun ottamatta Leader-toimintatavalla toteutettavia toimenpiteitä sekä lisävaroja, joissa se on 45 %.

Ympäristötukijärjestelmän piirissä oli 94 % vuonna 2011 käytettävissä olevasta maatalousmaasta ja 90 % kaikista maataloustukia saaneista viljelijöistä. Eläinten hyvinvointia edistävään järjestelmään on sitoutunut noin 5 000 kotieläintuotannon harjoittajaa (nautatiloista 29 % ja sikatiloista 32 %).

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien vuoden 2013 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

   
Yhteensä, josta 364 329 000
— EU-osuus 106 914 000
— valtion osuus 256 071 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettava maatalouden ympäristötuki (enintään) 1 344 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon maatalouden ympäristötukijärjestelmän menoina myös kokonaan kansallisesti rahoitettavat useiden tilojen yhteisten vesitaloudellisten toimenpiteiden hankekohtaisesta suunnittelusta aiheutuvat menot sekä suojavyöhykkeitä, luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatimisen aiheuttamat kulutusmenot. Lisäksi on otettu huomioon maa- ja metsätalouden päästöjen seurannan järjestämiseen ja hoitamiseen tarvittava rahoitus vesiensuojelutoimien suunnittelemiseksi. Tämä on osa yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon seurantaa, joka liittyy pinta- ja pohjavesien tilan määrittämiseen. Lisäksi mitoituksessa on huomioitu maatalouden vesiensuojelua tehostavan hankkeen jatkamisesta (TEHOPlus) aiheutuvat kulut.

EU:n ohjelmakausien 2000—2006 ja 2007—2013 ohjelmien tältä momentilta tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien maksujen maksaminen kokonaan kansallisista varoista on mahdollista siltä osin kuin tuensaajalla on lakiin perustuva oikeus maksatuksen saamiseen.

Ohjelmakauden rahoituskehys ja määrärahan arvioitu käyttö momentilla 30.20.43 (milj. euroa) (ei sisällä kokonaan kansallisesti rahoitettavaa osuutta)

  Ohjelmakauden 2007—2013
rahoituskehys
Maksettu
v. 2007—2011
Määrärahat
v. 2012—2013
Toimenpide EU valtio Julkinen yhteensä   budjetoitu
v. 20121)
esitys
v. 20131)
             
Maatalouden ympäristötuet 674,8 1 695,4 2 370,2 1 673,3 350,4 344,6
Eläinten hyvinvointia edistävät tuet 29,4 75,6 105,0 43,7 16,0 45,0
Ei-tuotannolliset investoinnit 2,8 7,2 10,0 0,6 3,0 2,6
Yhteensä 707,0 1 778,2 2 485,2 1 717,6 369,4 392,2

1) Arvio vuoden 2013 menoista, joista osa katetaan edelliseltä vuodelta siirtyvällä erällä.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

  20131) 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
             
Vuosia 2007—2013 koskeva järjestelmä ja toimenpiteet 391,9 101,8 100,0 100,0 100,0 793,7
— Vuonna 2013 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 55,3 35,8 35,0 35,0 35,0 196,1
— Ennen vuotta 2013 tehdyt päätökset ja toimenpiteet 336,6 66,0 65,0 65,0 65,0 597,6
Vuosia 2000—2006 koskeva tukijärjestelmä 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 5,2
Vuosia 1995—1999 koskeva ohjelma 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2
Menot yhteensä 393,5 103,0 101,2 101,2 101,2 800,1

1) Menoista rahoitetaan 29,215 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, minkä johdosta vuonna 2013 budjetoidaan 364,329 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 079
Yhteensä 1 079

2013 talousarvio 364 329 000
2012 talousarvio 363 250 000
2011 tilinpäätös 372 210 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 364 329 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n komission vuosille 1995—1999 hyväksymän maatalouden ympäristöohjelman, vuosille 2000—2006 hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien ja vuosille 2007—2013 hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien, eläinten hyvinvointia edistävien tukien ja ei-tuotannollisten investointitukien maksamiseen

2) kokonaan kansallisesti rahoitettavien useiden tilojen yhteisten vesitaloudellisten toimenpiteiden hankekohtaiseen suunnitteluun enintään 84 000 euroa

3) kokonaan kansallisesti rahoitettavien suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatimiseen enintään 260 000 euroa

4) kokonaan kansallisesti rahoitettavaan yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon liittyen maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vaikutusten seurantaan enintään 700 000 euroa

5) kokonaan kansallisesti rahoitettavaan maatalouden vesiensuojelua tehostavaan hankkeeseen (TEHOPlus) enintään 300 000 euroa

6) kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin ja kokonaan kansallista määrärahaa enintään 26 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohdissa 2—5 tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja eläinten hyvinvointia edistävien tukien mukaisia sitoumuksia ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän tukien myöntämispäätöksiä siten, että niistä aiheutuu vuosina 2014—2022 menoja yhteensä enintään 140 800 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 15 064 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaan muutosehdotukseen, jossa tavoitteena on tasapainottaa ohjelman rahoitus vastaamaan ohjelmakauden tarvetta. Lisämäärärahan tarpeesta 11 286 000 euroa aiheutuu eläinten hyvinvointia edistävien tukien kasvaneesta menekistä. Vuonna 2011 toimenpiteeseen sitoutui noin 4 900 tilaa ja tukea maksettiin 10 030 000 euroa. Keväällä 2012 toimenpiteeseen sitoutui lähes 6 200 tilaa, joille maksettavan tuen määräksi on arvioitu 50 600 000 euroa. Määrärahan lisäyksestä 3 160 000 euroa on EU-osuutta ja 8 126 000 euroa kansallista osuutta.

Vastaavasti vähennetään yhteensä 11 286 000 euroa seuraavasti: 11 000 000 euroa momentin 30.20.44 määrärahasta ja 286 000 euroa momentin 30.20.45 määrärahasta (vähennyksestä on EU-osuutta 3 160 000 euroa ja kansallista osuutta 8 126 000 euroa).

Lisämäärärahan tarpeesta 3 778 000 euroa perustuu erityisympäristötukisopimusten ja erityisesti luonnonmukaisen tuotannon sopimusten määrän kasvamiseen. Lisäyksestä 1 700 000 euroa on EU-osuutta ja 2 078 000 euroa kansallista osuutta.

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien vuoden 2013 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä1)
       
Yhteensä, josta 364 329 000 15 064 000 379 393 000
— EU-osuus 106 914 000 4 860 000 111 774 000
— valtion osuus 256 071 000 10 204 000 266 275 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettava maatalouden ympäristötuki (enintään) 1 344 000 - 1 344 000

1) Lisäksi käytettävissä on vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirtynyttä määrärahaa 9 341 000 euroa.


2013 I lisätalousarvio 15 064 000
2013 talousarvio 364 329 000
2012 tilinpäätös 363 250 000
2011 tilinpäätös 372 210 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 15 064 000 euroa.