Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 511 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) mukaiseen kansalliseen tukeen

2) valtionavustusten maksamiseen kotieläinjalostukseen liittyvien palveluiden saatavuuden turvaamiseksi pohjoisimmassa Suomessa

3) vuonna 2012 ja sitä aikaisempina vuosina myönnettyjen tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

1) Vuonna 2013 Manner-Suomessa tehtävistä uusista luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksista saa aiheutua menoja vuosina 2014—2017 yhteensä enintään 12 000 000 euroa.

2) Vuonna 2013 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen tavoitteena on täydentää EU:n tukijärjestelmiä (EU-tulotuet, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) sekä osaltaan turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja tuotannon kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Määrärahasta maksetaan Etelä-Suomen kansallista tukea, pohjoista tukea, luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa ja eräitä muita kansallisia tukia. Kansallista tukea maksetaan lähes kaikille aktiivitiloille.

Määrärahaa tarvitaan Manner-Suomessa tehdyistä ja vuonna 2013 tehtävistä luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksista aiheutuvien menojen maksamiseen 119 300 000 euroa ja ennen vuotta 2013 tehdyistä muista tukipäätöksistä aiheutuvien menojen maksamiseen 10 000 000 euroa. Momentille ehdotetaan määrärahaa muista v. 2013 tehtävistä tukipäätöksistä aiheutuvien menojen maksamiseen 381 700 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 30 000 000 euroa. Myöntämisvaltuuden perusteella tehtävät sitoumukset tehdään ehdolla, että ne maksetaan vain siinä määrin kuin eduskunta myöntää tulevissa talousarvioissa määrärahoja.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan tukialueiden A ja B kotieläintaloudelle, puutarhataloudelle ja kasvinviljelylle komission vuonna 2008 hyväksymän tukiohjelman perusteella. Pohjoista tukea maksetaan Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueella) kotieläintaloudelle, puutarhataloudelle, kasvinviljelylle ja eräille muille kohteille komission vuonna 2009 hyväksymän pitkäaikaisen pohjoisen tuen tukijärjestelmän perusteella.

Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan koko maassa EU-osarahoitteisen luonnonhaittakorvauksen (LFA) lisäosana. Lisäksi määrärahasta maksetaan eräitä muita tukimuotoja kuten opintorahaa ja sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen arvioitu jakautuminen eri kohteisiin vuosina 2011—2013 sekä arvio menojen siirtymisestä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavaksi (milj. euroa)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Tuki yhteensä ao. vuoden tuotannolle 558,6 544,0 511,0
   Etelä-Suomen kansallinen tuki 83,4 74,9 62,9
   Pohjoinen tuki 333,5 328,2 306,0
   Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa 119,3 119,3 119,3
   Muu kansallinen tuki 22,4 21,6 22,8
Edellisiin vuosiin kohdistuvia tukimenoja maksetaan ao. vuoden määrärahasta 20,4 19,8 10,0
Valtuus budjetissa 84,1 58,0 30,0

Valtuuksien käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
             
Valtuus 1            
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset1) 116,3 116,3 115,0 100,0 - 447,6
Vuoden 2013 sitoumukset 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0
Valtuus 1 yhteensä 119,3 119,3 118,0 103,0 3,0 462,6
             
Valtuus 2            
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 10,0 - - - - 10,0
Vuoden 2013 sitoumukset - 30,0 - - - 30,0
Valtuus 2 yhteensä 10,0 30,0 - - - 40,0
Menot yhteensä 129,3 149,3 118,0 103,0 3,0 502,6

1) Luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan 2009—2012 tehtyjen sitoumusten menot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -13 000
Tasomuutos -20 000
Yhteensä -33 000

2013 talousarvio 511 000 000
2012 talousarvio 544 000 000
2011 tilinpäätös 554 665 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 511 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) mukaiseen kansalliseen tukeen

2) valtionavustusten maksamiseen kotieläinjalostukseen liittyvien palveluiden saatavuuden turvaamiseksi pohjoisimmassa Suomessa

3) vuonna 2012 ja sitä aikaisempina vuosina myönnettyjen tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

1) Vuonna 2013 Manner-Suomessa tehtävistä uusista luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksista saa aiheutua menoja vuosina 2014—2017 yhteensä enintään 12 000 000 euroa.

2) Vuonna 2013 tehdyistä muista tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2014 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30 000 000 euroa.