Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008) tarkemmin säädettävin perustein biomassan käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin

2) biotalouteen liittyviin selvitys- ja kehittämishankkeisiin

3) EU:n energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) ja uusiutuvan energian edistämisestä annetun direktiivin (2009/28/EY) toteuttamiseen maatilasektorilla

4) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja tiedotushankkeisiin

5) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdissa 1)—2) mainittuihin selvityshankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä ja muihin kulutusmenoihin.

Määrärahaa voidaan myöntää yrityksille, valtion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa ja kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valmisteilla olevan kansallisen biotalousstrategian käynnistämiseen ja toimeenpanoon.

Määrärahaa tarvitaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) toteutukseen liittyvän maatalouden energiaohjelman toteuttamiseen sekä erilaisiin selvitys-, kehittämis-, koulutus- ja tiedotushankkeisiin.

Energiatehokkuusdirektiivin (EU:n energiapalveludirektiivi (2006/32/EY) on korvattu vuonna 2012 energiatehokkuusdirektiivillä) velvoitteiden mukaan jäsenmaiden on kesäkuusta 2014 alkaen tarjottava maatiloille mahdollisuus energiasuunnitelmien tai -katselmusten sekä tilakohtaisten energiatehokkuussopimusten tekemiseen. Näiden palveluiden rahoituksen on suunniteltu siirtyvän tältä momentilta osaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014—2020. Koska kehittämisohjelman uusien toimenpiteiden käynnistyminen on siirtynyt vuoden 2015 alkuun, määrärahalla tehdään mahdolliseksi näin energiatehokkuusdirektiiviin liittyvien toimenpiteiden jatkuminen ennen uuden ohjelmakauden toimenpiteiden käynnistymistä.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio 500 000
2012 tilinpäätös 5 500 000
2011 tilinpäätös 10 855 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008) tarkemmin säädettävin perustein biomassan käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin

2) biotalouteen liittyviin selvitys- ja kehittämishankkeisiin

3) EU:n energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) ja uusiutuvan energian edistämisestä annetun direktiivin (2009/28/EY) toteuttamiseen maatilasektorilla

4) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja tiedotushankkeisiin

5) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdissa 1)—2) mainittuihin selvityshankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä ja muihin kulutusmenoihin.

Määrärahaa voidaan myöntää yrityksille, valtion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa ja kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa.