Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

91. NuorisotyöPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä tavoitteenaan edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012—2015 toimeenpanosta nuorisotyön alueella sekä ohjelman koordinaatiosta yhteistyössä sen toimeenpanoon osallistuvien ministeriöiden kanssa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta arvioi ohjelman toimeenpanoa vuosittain. Lapsi- ja nuorisopolitiikan vaikuttavuutta seurataan lasten ja nuorten elinoloja kuvaavilla indikaattoreilla. Kehittämisohjelmassa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa lähestytään osallisuuden, arjen hallinnan ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Nuorisolaki velvoittaa kuntia huolehtimaan nuorten osallistumismahdollisuuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorisojärjestöjä, nuorisotyötä tekeviä järjestöjä sekä erilaisia osallistumis- ja kuulemisjärjestelmiä, joissa nuoret toimivat aktiivisesti. Haasteena on jatkossa ottaa huomioon erilaisten vapaamuotoisten ryhmien, erityisesti verkkoyhteisöjen, kasvava merkitys perinteisen järjestötoiminnan rinnalla.

Nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseksi toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu. Etsivän nuorisotyön kautta tavoitetaan yhteiskunnan palvelujärjestelmien ulkopuolella olevat nuoret ja heistä suurin osa ohjataan jatkotoimenpiteisiin. Tavoitteena on laajentaa etsivä nuorisotyö koko maata kattavaksi. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään etsivän nuorisotyön jatkeeksi, tavoitteena parantaa nuorten elämäntaitoja ja vähentää nuorisotyöttömyyttä.

Vahvistetaan nuorisotyön valtakunnallista ohjausrakennetta ja tuetaan nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusverkoston kehittymistä.

Huomioidaan kansalliset vähemmistöt ja maahanmuuttajataustaiset nuoret, ensisijaisesti integroidusti nuorisotyön tukijärjestelmissä.

Toimialan yleistä kehittämistä suuntaavat myös nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet (2010—2018) sekä Euroopan neuvoston suositukset.

Nuorisotyön tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet ovat:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Toimialan yleinen kehittäminen Huolehditaan hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta ja arvioinnista sekä muista nuorisolain mukaisista toimista.Varmistetaan nuorisotyön valtakunnallisen palvelu- ja kehittämisverkoston toimintaedellytykset.
Edistetään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta Kehitetään lasten ja nuorten kuulemista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tuetaan valtakunnallisia nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Lisätään lapsi- ja nuorisoystävällistä tiedotusta lapsen oikeuksista. Edistetään demokratiakasvatusta ja globaalia vastuullisuutta. Tuetaan kansalaisjärjestöjen ja koulujen välistä yhteistyötä. Tuetaan kuntien ja järjestöjen verkkonuorisotyötä. Tuetaan nuoriso- ja harrastustilojen rakentamista huomioiden erilaiset käyttäjäryhmät ja ympäristöt. Edistetään kaikkien nuorten mahdollisuuksia toimia ja osallistua kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan riippumatta sukupuolesta, taustasta tai asuinpaikasta. Edistetään kaikkien nuorten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.
Seurataan ja tuetaan arjen rakentumista Toimeenpannaan nuorten yhteiskuntatakuu nuorisotoimen osalta. Edistetään nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvää elämänhallintaa nuorisopolitiikan kautta yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Eräitä nuorisotoimen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja

Toiminnot 2010 2011 2013
       
Kuntien nuorisotyö      
— nuorisotilat, lkm 970 1 100 1 100
— nuorisotyöntekijät, lkm 2 2001) 3 000 3 000
Valtakunnalliset nuorisokeskukset (10 kpl)      
— nuorisokurssipäivät 207 400 240 000 250 000
Harrastustoimintaryhmät      
— tuetut, lkm 1 650 1 650 1 650
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpano      
— tuetut hankkeet 26 48 48
Nuorisotutkimus      
— tutkijat 7,5 8 6
— julkaisut 16 18 12

1) Vuonna 2011 ELY-keskusten tekemään kyselyyn jätti vastaamatta 13 kuntaa, joissa arvioidaan olevan noin 20 nuorisotyön henkilötyövuotta. Nuorten työpajoissa työskentelee noin 1 400 henkilöä ja etsivässä nuorisotyössä noin 200. Nämä henkilöt ovat selvityksessä vain osittain mukana.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Nuorisotyöhön on esitetty yhteensä 74,1 miljoonan euron määrärahaa, missä on lisäystä 4,1 miljoonaa euroa. Valiokunta pitää hyvänä, että nuorisotyön painopisteenä on edistää nuorten yhteiskuntatakuun sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteuttamista ja pitää tärkeänä mm. nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, jota tehdään suurimmassa osassa Suomen kunnista.

Valiokunta korostaa nuorisotyön vaikuttavuutta erityisesti nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen näkökulmasta.

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 52 556 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja nuorison kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

10) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten aktiivinen kansalaisuus  
— Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 14 500 000
— Valtakunnalliset nuorisokeskukset 5 650 000
— Nuorisotilojen rakentaminen 1 567 000
— Nuorisotyön kokeilu ja nuorisokulttuurit 1 050 000
— Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat 1 000 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen  
— Etsivä nuorisotyö 6 000 000
— Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 1 650 000
— Sosiaalinen nuorisotyö1) 1 000 000
Nuorten elinolot ja toimialan yleinen kehittäminen  
— Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen 8 099 000
— Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset 5 280 000
— Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpano 3 000 000
— Saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen ja kielipesätoimintaan 100 000
— Kansainvälinen yhteistyö 970 000
— Nuorisotutkimus ja nuorisotyön koulutus 300 000
— Alueellinen nuorisotoimi 500 000
— Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja arviointi- ja avustustoimikunta, saamelaisten nuorisoneuvosto 640 000
— Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 1 250 000
Yhteensä 52 556 000

1) Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan valtakunnallisissa nuorisokeskuksissa toteutettavaa etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan niveltyvää nuorten arjen- ja elämänhallintakursseja ja -jaksoja.

Päätösosan kohdan 9 nuorisotyön ohjausjärjestelmän tehokkuutta lisätään organisoimalla toimialan tulosohjaus nuorisotyön eri alueet kattavien valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten kautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloutusarvion muutos 521
Yhteensä 521

2013 talousarvio 52 556 000
2012 talousarvio 52 035 000
2011 tilinpäätös 51 526 550

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 52 556 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja nuorison kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

10) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan tukemiseen

2) etsivään nuorisotyöhön.

Selvitysosa:Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukeminen, laajentaminen ja laadun kehittäminen sisältävät nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Työpajatoiminnan tukeminen 13 000 000
Etsivä nuorisotyö 8 000 000
Yhteensä 21 000 000

Momentin 29.91.50 määrärahasta osoitetaan samaan tarkoitukseen yhteensä 6 000 000 euroa, josta 3 000 000 euroa hallitusohjelman mukaisena tältä momentilta tehtynä veikkausvoittovaroista rahoitettavana menosäästönä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 32.30.51 2 000
Toiminnan turvaaminen 1 477
Yhteensä 3 477

2013 talousarvio 21 000 000
2012 I lisätalousarvio 2 000 000
2012 talousarvio 17 523 000
2011 tilinpäätös 13 323 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan tukemiseen

2) etsivään nuorisotyöhön.

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti saamenkielen kielipesien rahoitus vakiinnutetaan.

Momentin 29.91.50 määrärahasta osoitetaan samaan tarkoitukseen yhteensä 50 000 euroa tältä momentilta tehtynä veikkausvoittovaroista rahoitettavana menosäästönä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kielipesätoiminnan laajentaminen 200
Menosäästö -50
Yhteensä 150

2013 talousarvio 500 000
2012 talousarvio 350 000
2011 tilinpäätös 350 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.