Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 224 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

4) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 5 054 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 990 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

8) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

9) enintään 38 260 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 506 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin sekä yhteensä enintään 1 200 000 euroa avustusten maksamiseen Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdat 2 ja 4 budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Elokuvan tuotantoon ja levitykseen 22 870 000
Elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen 1 420 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 2 340 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen 1 354 000
Kirjallisuuden edistämiseen 2 635 000
Kuvataiteen edistämiseen 2 188 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 3 856 000
Rakennustaiteen edistämiseen 417 000
Säveltaiteen edistämiseen 4 613 000
Muotoilun edistämiseen 904 000
Tanssitaiteen edistämiseen 1 394 000
Valokuvataiteen edistämiseen 785 000
Sirkustaiteen edistämiseen 540 000
Mediataiteen edistämiseen 216 000
Sarjakuvataiteen edistämiseen 200 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon 1 080 000
Muu taiteenalojen edistäminen 2 213 000
Apurahat ja palkinnot 1 521 000
Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiön toimintaan ja kirjastotehtävän hoitamiseen 1 200 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle 11 506 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 38 260 000
Suomen Elokuvasäätiölle 2 075 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille 40 363 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 5 054 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille 19 380 000
Museot ja kulttuuriperintö 9 036 000
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön 1 700 000
Alueellinen taiteen edistäminen 15 673 000
Taidetoimikuntalaitoksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 7 394 000
Saamelaiskulttuurin edistäminen 200 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen 6 068 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 9 051 000
Kulttuuri digitaalisessa ympäristössä 2 153 000
Kulttuurin kansainväliset suurtapahtumat 1 771 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 3 391 000
Yhteensä 224 821 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloutusarvion muutos 2 226
Yhteensä 2 226

2013 talousarvio 224 821 000
2012 talousarvio 222 595 000
2011 tilinpäätös 220 345 595

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Määrärahaa saa käyttää:

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luovien alojen toimialapäällikön määräaikaiseen tehtävään.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 11) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 11).


2013 talousarvio 224 821 000
2012 talousarvio 222 595 000
2011 tilinpäätös 220 345 595

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Suomen Kansallisoopperan Säätiölle varataan veikkausvoittorahoista enintään 38 260 000 euroa. Työehtosopimusten vaikutuksesta oopperan todellinen rahoitustarve olisi 957 000 euroa enemmän. Vajeen kattamiseksi ooppera on ryhtynyt sopeutustoimiin. Mikäli Kansallisoopperan valtioavustusta leikataan edelleen vuonna 2014, sopeutustoimet ovat dramaattiset. Ooppera laskee, että kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä täytyy irtisanoa 61 henkilöä lisää. Suomen Kansallisoopperan talouden erityispiirteenä ovat lisäeläkevakuutusmaksut, jotka nousevat vuosittain johtuen siitä, että tanssijoiden eläkeikä on 44 vuotta ja laulajien 55 vuotta.

Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin varataan veikkausvoittovaroista enintään 11 506 000 euroa. Suomen Kansallisteatterin toimintamenot jäädytetään vuoden 2012 tasolle. Vuoden 2013 valtionavun tarpeeksi on arvioitu 11 966 000 euroa, joka on 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kansallisteatteri sopeuttaa toimintaansa pitääkseen taloutensa tasapainossa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomen Kansallisoopperan ja Suomen Kansallisteatterin toimintaedellytykset turvataan.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin kohdistuvat vuosittaiset 5 miljoonan euron budjettileikkaukset jatkuvat vuonna 2013. Matalapalkka-alalla säästöt vaikuttavat välittömästi alan työllisyyteen. Alan freelancereiden työtilaisuudet ovat vähentyneet. Taloustilanteen heikentyminen vaikuttaa kaikkeen teatterin työllistävään toimintaan ja aiheuttaa esimerkiksi kotimaisten näytelmäkirjailijoiden ja säveltäjien tilausten vähentymistä. Vuoden 2013 talousarvioesityksessä on esitetty 155 000 euron leikkausta näyttämötaiteen edistämiseen kohdistettuihin veikkausvoittovaroista rahoitettaviin määrärahoihin.

Valiokunta pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö varmistaa myöntämiskriteereiden täyttämisen edellytykset säännöllisesti tuen saajien osalta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille.

Lukukeskus.Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vaikka suomalaisnuorten lukutaidon tulokset olivat PISA 2009 -tutkimuksessa kansainvälisesti vertailtuna erinomaisia, lukutaito on kuitenkin heikentynyt viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Heikkojen lukijoiden osuus hieman kasvoi ja erinomaisten lukijoiden osuus väheni. Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidon osaamistuloksissa suureni entisestään. Erityisen huolestuttavaa valiokunnan mielestä on, että jokaisessa ikäluokassa on 5 000 nuorta, joiden lukutaito on heikko. Kyky lukea pitkiä tekstejä on selvästi heikentynyt. Valiokunta toteaa, että lukemisen edistämiseen tulisi harkita jopa omaa kohdistettua määrärahaa.

Valiokunta pitää tärkeänä Lukukeskuksen työtä lukutaidon edistämiseksi. Se julkaisee mm. lasten ja nuorten kirjallisuuslehtiä ja on Suomen ainoa kirjailijavierailujen välittäjä. Lukukeskus välittää vuosittain 700 kirjailijaesiintymistä, joista valtaosa on kouluissa ympäri Suomen. Lisäksi Lukukeskus järjestää lukukampanjoita ja toimii asiantuntijajärjestönä.

Vapaa kenttä.Kulttuurin tuotantotavoissa on tapahtumassa muutoksia. Valiokunta pitää hyvänä, että perinteisten institutionaalisten rakenteiden rinnalle on parinkymmenen vuoden aikana kehittynyt pienten toimijoiden ja ryhmien vapaa kenttä, ja pitää tärkeänä niiden vahvistamista.

Valiokunta lisää momentille yhteensä 380 000 euroa, joista 30 000 euroa käytetään Lukukeskuksen avustukseen, 200 000 euroa vapaan kentän vapaiden ryhmien toiminnan vahvistamiseen ja 150 000 euroa seurantalojen korjausavustuksiin.

Valiokunta vähentää momentilta teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin tarkoitetutuista määrärahoista 380 000 euroa; vastaava lisäys on tehty momentille 29.80.31.

Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 224 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

4) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 5 054 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 990 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

8) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

9) enintään 38 260 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 506 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin sekä yhteensä enintään 1 200 000 euroa avustusten maksamiseen Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luovien alojen toimialapäällikön määräaikaiseen tehtävään.

Kohdat 2 ja 4 budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.