Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 644 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Tavoitteena on vahvistaa Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillistä hoitoa, ylläpitoa ja esittelyä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Restauroinnin, ylläpidon ja alueen saavutettavuuden parantamisen perusteina ovat kiinteistövarallisuuden arvon säilyttäminen ja käytettävyyden turvaaminen siten, että tiloja voidaan vuokrata asumis- ja muuhun käyttöön sekä muuta varallisuutta asettaa alueen luonteeseen sopivan kulttuurimatkailun käyttöön. Hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi alueella voidaan järjestää maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.

Vuonna 2013 restaurointi- ja kunnossapitotöiden tavoitteen toteutumiseksi jatketaan kunnostusohjelman (2013—2017) mukaisesti linnoituslaitteiden ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä Suomenlinnan avovankilan perusparannus- ja laajennustöitä. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevan avovankilan työvoimaa. Töissä käytetään myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Valmistaudutaan Lonnan saaren osittaiseen käyttöönottoon. Osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmanperintöstrategian laatimiseen.

Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia. Korostetaan talvikausien kävijämäärien kehittämistä ja suuren yleisön tietämyksen lisääntymistä, minkä toteutumista arvioidaan Suomenlinnan yleisö- ja palvelututkimuksissa. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) 165 200 183 800 180 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % 26 28 30
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % 46 47 48
Vuokratuotot, kasvu % 5,0 1,56 1
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 88 90,4 91

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 7 827 7 551 7 582
Bruttotulot 4 889 4 700 4 938
Nettomenot 2 938 2 851 2 644
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 753    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 498    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertameno -100
Muu muutos 2
Tuottavuustoimet -180
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -20
Palkkausten tarkistukset 98
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -7
Yhteensä -207

2013 talousarvio 2 644 000
2012 II lisätalousarvio 54 000
2012 talousarvio 2 851 000
2011 tilinpäätös 2 683 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 644 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu asumiskäyttöön ja muuhun käyttöön tarkoitettujen rakennusten ennakoimattomien ja lisääntyneiden kosteusvaurioiden korjauskustannuksista. Kosteusvaurioiden korjaamisella pienennetään vuokratuottomenetyksiä. Suomenlinnassa on käynnissä yleinen porrastettu vuokrien tasokorotus vuoteen 2015 saakka erityisesti niiden huoneistojen osalta, joiden vuokrat ovat jääneet jälkeen Suomenlinnassa vallitsevasta vuokratasosta. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.


2013 I lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 2 644 000
2012 tilinpäätös 2 905 000
2011 tilinpäätös 2 683 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa Suomenlinnan pilaantuneen maaperän kunnostamisen ja haitta-aineiden poiston sekä erillisen pilaantuneen maan käsittelyalueen kunnostamisen aiheuttamien lisäkustannusten sekä vähennyksenä 7 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.


2013 IV lisätalousarvio 93 000
2013 I lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 2 644 000
2012 tilinpäätös 2 905 000
2011 tilinpäätös 2 683 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.