Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 469 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin

3) enintään 2 600 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen

4) Valtion taidemuseon toimintaa jatkamaan perustettavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.

Selvitysosa:Valtion taidemuseo on kulttuurilaitos, joka rakentaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisön ulottuville. Maan keskustaidemuseona se vastaa kuvataiteen tietoaineistoista ja osallistuu taidemuseoalan kehittämiseen.

Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.

Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota. Maksullisen toiminnan taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 14 % ja erilliskustannuksista 47 %.

Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella jatketaan koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuotetaan tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.

Valtion taidemuseon hallintomallin uudistus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 50 % maksullisen toiminnan erillismenoista.

Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Numeeristen tunnuslukujen rinnalla on huomioitava pitkän tähtäimen vaikuttavuus, joka otetaan huomioon mm. näyttelyiden sisällöllisissä valinnoissa ja tavoitteiden asetteluissa. Suoritteiden määriä vertailtaessa on otettava huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
tavoite
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % 92 89 92
Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl 25 17 11
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 8 10 9
Konservoidut teokset 726 892 600
Toiminnallinen tehokkuus      
Näyttelytoiminnan kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 423 224 387 000 404 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 60 56 46
Näyttelykäynnin keskitulo 5,8 4,9 4,4
Näyttelykäynnin keskihinta 6,2 5,5 3,1
Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % 13 45 60
Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % 16 16 16
Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus)      
— tulot/kokonaiskustannukset, % 21 19 14
— tulot/erilliskustannukset, % 57 55 47
— hintatuki/erilliskustannukset, % 40 27 50
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 229 228 228

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 23 864 23 274 22 336
Bruttotulot 4 005 4 053 2 867
Nettomenot 19 858 19 221 19 469
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 694    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 910    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -10
Siirto momentille 29.80.04 (museoalan kehittämistoiminta, 2 htv) -90
Tuottavuustoimet -90
Vuokrien indeksitarkistukset 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -88
Palkkausten tarkistukset 326
Yhteensä 248

Tarkoitus on, että tilivirastoina toimineen Valtion taidemuseon vuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 siirtyvät määrärahat kohdennetaan taidemuseon toimintaa jatkavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.


2013 talousarvio 19 469 000
2012 II lisätalousarvio 221 000
2012 talousarvio 19 221 000
2011 tilinpäätös 19 075 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 469 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin

3) enintään 2 600 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen

4) Valtion taidemuseon toimintaa jatkamaan perustettavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -25 000
2013 talousarvio 19 469 000
2012 tilinpäätös 19 441 987
2011 tilinpäätös 19 075 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.