Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 164 418 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 6 500 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 924 292 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 269 216 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 168 196 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 57 803 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista enintään 4 700 opiskelijaviikkoa suunnataan Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

  Valtionosuus Valtionavustus Yhteensä
       
Kansalaisopistot 91 102 000 2 800 000 93 902 000
Kansanopistot 48 724 000 2 500 000 51 224 000
Opintokeskukset 12 704 000 1 000 000 13 704 000
Kesäyliopistot 5 388 000 200 000 5 588 000
Yhteensä 157 918 000 6 500 000 164 418 000

Valtionavustuksia käytetään laatu- ja kehittämisrahoitukseen, opintoseteliavustuksiin ja rakenteellisen kehittämisen avustuksiin. Laatu- ja kehittämisrahoituksen perusteena olevat tavoitteet sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja ylläpitäjiä edustavien valtakunnallisten järjestöjen kesken. Kehittämisohjelman toimeenpanolla ja avustuksia kohdentamalla parannetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa, elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa tukevia tehtäviään. Painopisteenä on maahanmuuttajien, syrjäytymisvaarassa olevien sekä opinnollista kuntoutusta tarvitsevien väestöryhmien koulutuspalvelujen turvaaminen sekä vastata ikärakenteen muutoksista aiheutuviin koulutustarpeisiin.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

   
Kansalaisopistot 82,60 euroa/
opetustunti
Kansanopistot 296,25 euroa/
opiskelijaviikko
Opintokeskukset:  
  opintokerhotoiminta 4 euroa/
opintokerhotunti
  opintotoiminta 106,87 euroa/
opetustunti
Kesäyliopistot 156,24 euroa/
opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertameno -350
Muu muutos 18
Perustamishankkeiden rahoitusuudistus 308
Yhteensä -24

2013 talousarvio 164 418 000
2012 talousarvio 164 442 000
2011 tilinpäätös 166 902 575

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 7 670 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 910 985 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 266 232 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 168 196 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 57 803 opetustunti

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2) ja päätösosan taulukko korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan taulukon.

Lisäämällä kansanopistojen ja kansalaisopistojen avustuksia 1 170 000 eurolla ja vastaavasti valtionosuuksia vähentämällä tehostetaan nuorisotakuuohjelmaan osoitettavien resurssien ohjautumista käyttötarkoitukseensa.


2013 talousarvio 164 418 000
2012 talousarvio 164 442 000
2011 tilinpäätös 166 902 575

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Lehtimäen opisto.Lehtimäen opisto on Suomen ainoa moni- ja vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettu vapaan sivistystyön kansanopisto. Internaattimuotoinen opiskelu lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskuntaan parantamalla omaa elämänhallintaa, itseluottamusta ja kansalaistaitoja, mikä vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä parantaa elämänlaatua.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Lehtimäen opiston toimintaedellytysten turvaamiseksi. Näin voidaan vähentää muiden sektoreiden huomattavasti kalliimman palvelun järjestämistarvetta.

Opintokeskukset.Opintokeskukset edistävät mm. elinikäistä oppimista, hyvinvointia sekä aktiiviseen demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvää toimintaa.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa, joka jaetaan suhteessa tasapuolisesti avustusten saajille.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 164 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 8 070 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 910 985 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 266 232 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan 168 196 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 57 803 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista enintään 4 700 opiskelijaviikkoa suunnataan Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.