Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 609 000 euroa.

Selvitysosa:Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta 2013 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 26 148 26 681 27 809
Bruttotulot 1 119 200 200
Nettomenot 25 029 26 481 27 609
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 838    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 337    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -45
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -14
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta 33.01.01 (1 htv) 70
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta 33.03.04 (1 htv) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -103
Palkkausten tarkistukset 782
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -66
Tasomuutos 434
Yhteensä 1 128

2013 talousarvio 27 609 000
2012 II lisätalousarvio 413 000
2012 talousarvio 26 481 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta 2013, millä on tarkoitus vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa. Valiokunta viittaa valtiontalouden kehysselontekoa koskevaan mietintöönsä (VaVM 12/2012 vp) ja pitää siirtoa perusteltuna. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 2

Eduskunta edellyttää, että varhaiskasvatuslainsäädännön jatkovalmistelussa hallitus selvittää kaikkien varhaiskasvatukseen liittyvien tehtävien siirtämisen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Lisäksi Opetushallitukselle on turvattava riittävät resurssit sille siirtyvien tehtävien hoitamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 609 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.10.20 ja aiheutuu kahden henkilötyövuoden palkkausta vastaavan määrärahan siirrosta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sekä yleissivistävän koulutuksen strategisen kehittämisen, lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen vahvistamiseksi 1.7.2013 lukien.


2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -61 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.