Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat alustavat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 609 000 euroa.

Selvitysosa:Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta 2013 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 26 148 26 681 27 809
Bruttotulot 1 119 200 200
Nettomenot 25 029 26 481 27 609
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 838    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 337    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -45
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -14
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta 33.01.01 (1 htv) 70
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta 33.03.04 (1 htv) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -103
Palkkausten tarkistukset 782
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -66
Tasomuutos 434
Yhteensä 1 128

2013 talousarvio 27 609 000
2012 II lisätalousarvio 413 000
2012 talousarvio 26 481 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta 2013, millä on tarkoitus vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa. Valiokunta viittaa valtiontalouden kehysselontekoa koskevaan mietintöönsä (VaVM 12/2012 vp) ja pitää siirtoa perusteltuna. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 2

Eduskunta edellyttää, että varhaiskasvatuslainsäädännön jatkovalmistelussa hallitus selvittää kaikkien varhaiskasvatukseen liittyvien tehtävien siirtämisen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Lisäksi Opetushallitukselle on turvattava riittävät resurssit sille siirtyvien tehtävien hoitamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 609 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.10.20 ja aiheutuu kahden henkilötyövuoden palkkausta vastaavan määrärahan siirrosta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sekä yleissivistävän koulutuksen strategisen kehittämisen, lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen vahvistamiseksi 1.7.2013 lukien.


2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -61 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 935 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 910 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden hallinto- ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Opetushallitus tukee opetus- ja kulttuuriministeriötä lasten päivähoidon hallinto- ja ohjaustehtävissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
 • — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden valmistelu
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa
 • — Varhaiskasvatukseen liittyvän informaatio-ohjauksen kehittäminen.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen sekä ammatillisten osaamistarpeiden ennakointimallin sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen koulutuksen kehittämissuunnitelmien vakiinnuttaminen sekä tätä tukevan opetustoimen johdon kehittämisohjelman järjestäminen, joilla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
 • — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden loppuunsaattaminen.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyön ja yhteisten toimintojen kartoittaminen sekä rakenteiden kehittäminen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutusta kehitetään tukemaan koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia. Pyritään pitkäjänteiseen yhteistyöhön koulutuspalvelujen tuottajien kanssa. Yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Varaudutaan Koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta aiheutuviin muutoksiin.
Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 7 3 1 - -
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 23 30 2 7 7
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 33 22 32 40 20
— Perusopetuksen oppimistulosten arviointi 1 7 4 3 3
Ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-arvioinnit (tutkinnot) 9 8 8 12 9
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 297 000 311 500 306 500 308 000 330 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 26 200 24 921 25 000 23 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 253 315 382 320 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 563 765 751 750 750
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 660 1 996 1 200 1 800 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 49 074 48 482 54 000 48 000 48 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 12 199 12 301 13 682 10 000 10 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi          
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 81 61 59 40 40
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 80 963 73 429 78 000 70 000 70 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 50 66 71 70 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1
Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 268,1 262,9 263 249 244
Henkilötyövuodet (muut momentit) 18,4 25,9 24 33 33
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 7,2 8,9 12,8 12,0 12,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,1 10,1 10,4 8,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1  6,1 6,1 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 30 187 29 114 29 435
Bruttotulot 8 999 7 300 7 500
Nettomenot 21 188 21 814 21 935
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 158    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 874    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 343 950 1 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 522 1 860 1 910
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -179 -910 -910
Kustannusvastaavuus, % 88 51 52
       
Hintatuki 179 910 910
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 264 2 550 2 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 421 2 300 2 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 843 250 500
Kustannusvastaavuus, % 135 111 123

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 505 3 200 3 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 994 3 200 3 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 511 0 0
Kustannusvastaavuus, % 117 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -225
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -106
Palkkausten tarkistukset 509
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -57
Yhteensä 121

2013 talousarvio 21 935 000
2012 II lisätalousarvio 263 000
2012 talousarvio 21 814 000
2011 tilinpäätös 21 904 871

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 695 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Kertaluonteinen lisäys 760 000 euroa talousarvioesityksen 21 935 000 euroon nähden aiheutuu opiskelijavalintapalveluiden turvaamisesta siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valintapalveluun.


2013 talousarvio 22 695 000
2012 II lisätalousarvio 263 000
2012 talousarvio 21 814 000
2011 tilinpäätös 21 904 871

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan oppimistulosten seuranta-arvioinnit ovat osoittaneet, että asianmukaisen oppimateriaalin puute heikentää ruotsinkielisten koulujen oppilaiden oppimistuloksia. Siksi on perusteltua ottaa käyttöön uusi menetelmä materiaalin tuottamisen tukemiseksi.

Menetelmä käynnistetään kohdentamalla momentin määrärahasta 50 000 euroa avustuksena ensisijaisesti lukion oppimateriaalin tuottamiseen. Vastaavasti oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen osoitetaan 50 000 euroa vähemmän.

Talousarvioesitystä täydentävässä hallituksen esityksessä (HE 166/2012 vp) momentille on opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseksi tehty kertaluonteinen lisäys 760 000 euroa siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valintapalveluun. Momentin loppusumma on 22 695 000 euroa. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 3

Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa kehyspäätöksessään riittävät resurssit Opetushallituksen vastaaman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelu on olennainen osa nuorten koulutustakuun toteutumista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 695 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 860 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 39 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -39 000
2013 talousarvio 22 695 000
2012 tilinpäätös 22 077 000
2011 tilinpäätös 21 904 871

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 39 000 euroa.

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 710 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 900 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

 • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä
 • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
 • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership-ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
 • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta
 • — järjestää neuvonta- ja tietopalvelua, asiantuntijatilaisuuksia ja -luentoja sekä lisää suomalaisen koulutuksen tunnettuutta kansainvälisesti vahvistamalla liikkuvuutta, verkostoitumista ja yhteistyötä varsinkin painopistealueina olevien Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
 • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa koskevaa toimintaa ja kehittämistoimilla lisää Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevien määrää
 • — järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa.

Määrälliset tavoitteet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP) 19 399 20 466 20 250 20 250
— Suomesta lähteneet 12 879 13 793 13 400 13 400
— Suomeen saapuvat 6 520 6 673 6 850 6 850
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2 492 3 413 2 500  2 500
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista        
— Nordplus Högre utbildning       3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista 1 627 1 591 2 150 1 950
— Eurooppa       390
— Aasia1) 163 99 200 200
— Pohjois-Amerikka 140 159 250 250
— Venäjä (sisältää FIRST-ohjelman) 470 483 600 600
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu 854 850 1 100 510
North-South -kehitysmaaohjelma 289 279 300 300
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen        
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut 217 200 270 270
Yhteensä 24 024 25 949 25 470 29 070

1) Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat edelleen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
 
Henkilötyövuodet:        
— CIMO 108,6 108,5 104,5 103,5
— Ulkomaanlehtorit 22,6 21,5 22 21
Yhteensä 131,2 130 126,5 124,5
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 26,3 21,8 22 22
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,4 3,6 3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2 8,2 8 8
Koulutustasoindeksi 6,1  6,1 6,1 6,1

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 26 886 32 626 38 643
Bruttotulot 17 530 23 891 29 778
Nettomenot 9 356 8 735 8 865
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 003    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 471    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -36
Palkkausten tarkistukset 234
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -23
Yhteensä 130

2013 talousarvio 8 865 000
2012 II lisätalousarvio 129 000
2012 talousarvio 8 735 000
2011 tilinpäätös 8 824 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 807 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 652 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Vähennys 58 000 euroa talousarvioesityksen 8 865 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.


2013 talousarvio 8 807 000
2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 II lisätalousarvio 129 000
2012 talousarvio 8 735 000
2011 tilinpäätös 8 824 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 807 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 652 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 900 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 18 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -18 000
2013 talousarvio 8 807 000
2012 tilinpäätös 8 836 000
2011 tilinpäätös 8 824 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 18 000 euroa.

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 915 000 euroa avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan

2) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

3) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan toimintamenoihin.

Selvitysosa:Koulutuksen arviointineuvosto ja korkeakoulujen arviointineuvosto ovat riippumattomia asiantuntijaelimiä. Koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa. Korkeakoulujen arviointineuvoston tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa.

Arvioinnin suuntaviivoista päätetään määräajoin laadittavassa opetus- ja kulttuuriministeriön arviointisuunnitelmassa.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 2 298 2 579 2 579
Bruttotulot 34 40 40
Nettomenot 2 265 2 539 2 539
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 448    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 672    

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

     
1. Koulutuksen arviointitoiminta 915 000
2. Korkeakoulujen arviointineuvosto 1 574 000
3. Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta 50 000
Yhteensä 2 539 000

2013 talousarvio 2 539 000
2012 talousarvio 2 539 000
2011 tilinpäätös 2 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 915 000 euroa avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan

2) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

3) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan toimintamenoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000
2011 tilinpäätös 2 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Muutos johtuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta 1.1.2014 ja toiminnan aloittamisesta 1.5.2014. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000
2011 tilinpäätös 2 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta aiheutuviin menoihin.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 848 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet 461 000
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 277 000
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet 2 214 000
Muut kansainväliset hankkeet 896 000
Yhteensä 3 848 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön, kahdenväliseen kulttuurivaihtoon, ulkosuomalaistoimintaan ja sukukansayhteistyöhön liittyvää toimintaa sekä Suomessa vuonna 2013 järjestettävä Euroopan neuvoston opetusministerikonferenssi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.50 (kertaluonteinen) -100
Yhteensä -100

2013 talousarvio 3 848 000
2012 talousarvio 3 948 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 3 790 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 58 000 euroa talousarvioesityksen 3 848 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.


2013 talousarvio 3 790 000
2012 III lisätalousarvio -28 000
2012 talousarvio 3 948 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 790 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 17 888 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 3 625 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa ja valtionhallinnossa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.


2013 talousarvio 17 888 000
2012 talousarvio 17 888 000
2011 tilinpäätös 15 835 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Lainauskorvauksen määrärahat. Vuoden 2007 alusta tuli voimaan tekijänoikeuslain muutos, jolla säädettiin suojattujen teosten tekijöille oikeus korvaukseen teosten kappaleiden lainaamisesta yleisölle yleisistä kirjastoista. Korvauksen määrärahat ovat olleet riittämättömiä, ja järjestelmä kohtelee eri teoslajeja eri tavalla. Tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot eivät ole lainauskorvausjärjestelmän piirissä, mutta soveltamisalan laajentaminen edellyttäisi tekijänoikeuslain 19 §:n 3 momentin muuttamista. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 4

Eduskunta edellyttää, että lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan asteittain sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettaviin lainauskorvauksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 18 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 3 825 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 32 003 000 euroa.


2013 talousarvio 32 003 000
2012 talousarvio 30 800 000
2011 tilinpäätös 28 665 685

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 32 003 000 euroa.

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 585 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 575 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
Yhteensä 585 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -100
Yhteensä -100

2013 talousarvio 585 000
2012 talousarvio 685 000
2011 tilinpäätös 585 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 685 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 675 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
Yhteensä 685 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 102 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 284 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000
Yhteensä 3 102 000
Valtuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta Rotterdamin Merimieskirkon tilojen peruskorjauksen kustannuksiin yhteensä enintään 1 200 000 euroa vuosina 2013—2015. Avustus myönnetään kolmena yhtä suurena 400 000 euron suuruisena avustuksena edellyttäen, että Kirkkohallitus myöntää varoistaan samansuuruisen avustuksen samaan tarkoitukseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustus Rotterdamin Merimieskirkon korjaukseen (käyttösuunnitelman kohdassa 2) 400
Kertamenon poistuminen -200
Kustannustason muutos (käyttösuunnitelman kohdassa 1) 58
Yhteensä 258

2013 talousarvio 3 102 000
2012 talousarvio 2 844 000
2011 tilinpäätös 2 620 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Monet historiallisesti ja toiminnallisesti arvokkaat rakennukset vaativat korjauksia, jotka voivat olla omistajalle taloudellisesti vaikeita. Tällaisia on mm. ilman verotusoikeutta toimivilla uskonnollisilla yhdyskunnilla. Kustannuksia suurelta osin vapaaehtoisvoimin toimiville yhdyskunnille aiheuttaa mm. kiinteistöverotus ja joissakin tapauksissa esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden paikallisyhteisöille myönnettäviin rakentamisavustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 252 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 284 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 350 000
  — mistä avustuksina yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen, kirkkojen ja toimintatilojen rakennusavustuksiin 150 000
Yhteensä 3 252 000
Valtuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta Rotterdamin Merimieskirkon tilojen peruskorjauksen kustannuksiin yhteensä enintään 1 200 000 euroa vuosina 2013—2015. Avustus myönnetään kolmena yhtä suurena 400 000 euron suuruisena avustuksena edellyttäen, että Kirkkohallitus myöntää varoistaan samansuuruisen avustuksen samaan tarkoitukseen.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen liittymiseksi.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 600 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 15 000
OECD/CERI jäsenmaksu 26 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 310 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 34 000
Suomen maksuosuus WADAlle 56 000
OECD/INES jäsenmaksu 27 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 17 000
Suomen maksuosuus aineettomen kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 16 000
Yhteensä 2 337 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen Suomen maksuosuus (siirto momentilta 29.80.50) 16
Valuuttakurssien ja kustannustason muutos 111
Yhteensä 127

2013 talousarvio 2 337 000
2012 talousarvio 2 210 000
2011 tilinpäätös 2 021 878

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.