Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 16 681 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten asiointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan sekä niiden keskitetystä asiakaskäyttöönoton tuesta aiheutuviin kustannuksiin

2) kuntien informaatioteknologiaan kohdennettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin sekä tietoteknisten palveluiden järjestämiseen ja jo toteutettujen ratkaisuiden käyttöönoton tukemiseen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon kehittämiseen

5) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuodessa SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja erillishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman hankeohjausta varten enintään ohjelmakauden päättymiseen saakka

6) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Valtuus

Valtiovarainministeriö saa käyttää SADe-ohjelmaan sisältyviin Oppijan, Sosiaali- ja terveysalan, Osallistumisympäristön, Työnantajan, Yrityksen perustajan ja Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuksissa, ohjelman erillishankkeissa sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvää vuoden 2012 talousarviossa myönnettyä 16 500 000 euron valtuutta siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012.

Selvitysosa:Määrärahalla toteutetaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) linjausten mukaisesti valtion ja kuntien yhteisiä hankkeita tavoitteena tuottavuuden parantaminen julkisessa hallinnossa.

SADe-ohjelman tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja helppoa sähköistä asiointia julkisiin palveluihin. Ohjelma tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia. Ohjelman toimeenpano kytkeytyy käynnissä oleviin merkittäviin julkisen hallinnon kehittämistoimenpiteisiin kuten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen ja kuntauudistukseen. Ohjelman toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Määrärahasta palkattavat henkilöt toimivat projektipäälliköinä ja muuna projektihenkilöstönä SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksissa ja erillishankkeissa sekä ohjelman ohjaukseen liittyvänä projektihenkilöstönä valtiovarainministeriössä ohjelman keston ajan.

Määrärahalla tuetaan ja nopeutetaan kuntien tietohallintokehitystä tavoitteena parantaa tuottavuutta sekä edistää kuntien ja julkishallinnon yhteisiä informaatioteknologian kehittämishankkeita ja sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa. Määrärahalla tuetaan kuntauudistukseen liittyvää kuntasektorin ICT-muutostyötä.

Määrärahaa käytetään Julkisen hallinnon suositusten ja tietohallintolakiin perustuvien standardien laadintaan, sekä muuhun yhteiseen julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistoimintaan, kuten valtion ja kuntien yhteisten ICT-ratkaisujen keskitettyyn käyttöönoton tukeen ja julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoon.

Määrärahalla voidaan tukea ja edistää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön käynnistystä, arkkitehtuurikuvausten toteutusta, työvälineiden käyttöönottoa sekä toteutettujen tulosten julkaisua arkkitehtuurityölle asetettujen tavoitteiden ja hyötyjen aikaansaamiseksi.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
SADe-ohjelman hankkeet 13 000 000
Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet 1 000 000
Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö 2 681 000
Yhteensä 16 681 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 400 400 300 1 100
Vuoden 2013 sitoumukset 7 300 5 100 3 000 15 400
Menot yhteensä 7 700 5 500 3 300 16 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -1 180
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -134
Tasomuutos -5
Yhteensä -1 319

2013 talousarvio 16 681 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 18 000 000
2011 tilinpäätös 23 560 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 17 995 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 314 000 euroa talousarvioesityksen 16 681 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutokseen liittyvä vähennys tehdään tämän momentin sijasta momentilta 28.90.30. Muutoksen seurauksena valtion ja kuntien väliset rahoitusosuudet säilyvät yhtäläisinä momentilla 28.90.20.


2013 talousarvio 17 995 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 18 000 000
2011 tilinpäätös 23 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 17 995 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten asiointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan sekä niiden keskitetystä asiakaskäyttöönoton tuesta aiheutuviin kustannuksiin

2) kuntien informaatioteknologiaan kohdennettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin sekä tietoteknisten palveluiden järjestämiseen ja jo toteutettujen ratkaisuiden käyttöönoton tukemiseen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon kehittämiseen

5) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuodessa SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja erillishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman hankeohjausta varten enintään ohjelmakauden päättymiseen saakka

6) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Valtuus

Valtiovarainministeriö saa käyttää SADe-ohjelmaan sisältyviin Oppijan, Sosiaali- ja terveysalan, Osallistumisympäristön, Työnantajan, Yrityksen perustajan ja Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuksissa, ohjelman erillishankkeissa sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvää vuoden 2012 talousarviossa myönnettyä 16 500 000 euron valtuutta siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Selvitysosa:Vähennyksestä 500 000 euroa on siirtoa momentille 28.90.22 ja 500 000 euroa siirtoa momentille 28.90.30.


2013 I lisätalousarvio -1 000 000
2013 talousarvio 17 995 000
2012 tilinpäätös 18 000 000
2011 tilinpäätös 23 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Vuoden 2011 talousarviossa myönnetystä 16 681 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan peruuttaminen aiheutuu siitä, että joidenkin momentille suunniteltujen hankkeiden eteneminen on ollut suunniteltua hitaampaa. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa ja peruutetusta määrästä puolet palautetaan momentille 28.90.30.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio -1 000 000
2013 talousarvio 17 995 000
2012 tilinpäätös 18 000 000
2011 tilinpäätös 23 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Vuoden 2011 talousarviossa myönnetystä 16 681 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.