Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Tyhjä elementti, POISTA

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2013 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 40 milj. euroa.

Selvitysosa:Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta on yhteiskuntavastuullinen toiminta osana valtioyhteisöä. Tehtävänä on tarjota tilapalveluja, jotka ovat taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti tuotettuja ja hinnoiteltuja.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on muuntua entistä palvelukeskeisemmäksi asiantuntijaorganisaatioksi ja valtioyhteisön sisäiseksi CREM-organisaatioksi. Strategian kolme keskeistä painopistealuetta ovat asiantuntija- eli CREM-roolin haltuunotto, kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen ja sisäisen tehokkuuden parantaminen. CREM (Corporate Real Estate Management) tarkoittaa strategista kiinteistöjohtamista ja toimitila-asiantuntijuutta. Senaatti-kiinteistöjen ja sen asiakkaiden toiminnassa se konkretisoituu kehityksenä kohti todellista strategista kumppanuutta ja asiantuntijapalveluilla asiakkaille tuotettuna hyötynä mm. säästönä tai työympäristön kehityksenä. Toimitilojen tehokkaaseen johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan kattavaa ja yhtenäistä tietoa tiloista, niiden määrästä, kustannuksista ja energiankulutuksesta. Tätä tarkoitusta varten Senaatti-kiinteistöt on rakentanut koko valtionhallinnon käyttöön tilahallinnan tietopalvelun.

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 26 tytäryhtiönä toimivaa kiinteistöosakeyhtiötä.

Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 95 milj. euroa vuodelle 2013.

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 199,5 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2012 voiton tuloutuksena. Vuoden 2013 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 93,5 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 100 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 6 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 40 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään noin 315 milj. euroa.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2013 (milj. euroa)

   
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit 200
Uudisrakennusinvestoinnit 40
Yhteensä 240

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2011
toteutuma
liikelaitos
konserni 2012
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2013
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 583 587 582 587 590 595
— muutos, % 5,1 5,9 -0,2 0 1,4 1,4
Vuokrakate, milj. € 318   324   339  
— % vuokraustoiminnan liikevaihdosta 62,1   60,6   60,8  
Liikevoitto, milj. € 210 210 186 188 180 183
— % liikevaihdosta 36,0 35,8 32 32 30,5 30,8
Tilikauden tulos, milj. € 154 159 123 128 116 121
— % liikevaihdosta 26,4 27,1 21,1 21,8 19,7 20,3
— % peruspääomasta 22,9 23,7 18,3 19,1 17,2 18
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 250   130   100  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8 4,8 4,2 4,2 4,1 4,1
Investoinnit % liikevaihdosta 41,9 41,6 41,2 41,6 40,7 40,3
Omavaraisuusaste, % 64,9 64,1 64,7 64 64,4 64
Taseen loppusumma, milj. € 4 675 4 708 4 679 4 710 4 724 4 750
Henkilöstömäärä 251   250   250  

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 4,9 6,0 6,0
13.01.04 Korot 29,1 23,5 21,0
13.05.01 Voiton tuloutus 250,0 130,0 100,0
15.01.02 Lainat 129,0 110,0 72,5
Yhteensä 413,0 269,5 199,5

2013 talousarvio
2012 talousarvio
2011 tilinpäätös

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 270 milj. euroa.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2013 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kohdan 2. kappale korvaa talousarvioesityksen kohdan 2. ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen ja päätösosan kohta 3. korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdan 3.

Lisäys 30 milj. euroa Senaatti-kiinteistöjen investoinneista aiheutuviin menoihin talousarvioesityksen 240 milj. euroon nähden aiheutuu hankerahoitustarpeiden siirtymisestä vuodelta 2012 sekä tilojen uudisrakentamis-, muutos- ja perusparannustarpeista.

Lisäksi selvitysosan viidennen kappaleen kolmas virke sekä Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma korvataan oheisella tekstillä ja taulukolla.

Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään noin 345 milj. euroa.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2013 (milj. euroa)

   
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit 230
Uudisrakennusinvestoinnit 40
Yhteensä 270

2013 talousarvio
2012 III lisätalousarvio
2012 talousarvio
2011 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 270 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2013 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Auratum Asunnot Helsinki Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelissa 484 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 91-14-484-4) rakennuksineen 22,75 milj. euron kauppahinnalla ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin.

Selvitysosa:Luovutettava kiinteistö (Taivallahden kasarmi) sijaitsee Helsingin kaupungissa Taka-Töölön kaupunginosassa osoitteessa Mechelininkatu 32. Kiinteistöllä sijaitsee kolme rakennusta, jotka suojellaan. Kaupan kohteelle on käynnistetty asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa rakennukset asumis-, palveluasumis- ja myymäläkäyttöön sekä mahdollistaa uutta rakennusoikeutta noin 7 200 kerrosneliömetriä. Avoimessa tarjousmenettelyssä ja sen perusteella käydyissä neuvotteluissa kiinteistövarallisuudesta saatu kokonaisuutena paras tarjous on ollut yhteensä 22,75 milj. euroa, mikä vastaa kohteen käypää arvoa. Valtion käyttö kiinteistöllä ja rakennuksissa on päättynyt, joten kiinteistön myynti on perusteltua.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio
2012 tilinpäätös
2011 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Auratum Asunnot Helsinki Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelissa 484 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 91-14-484-4) rakennuksineen 22,75 milj. euron kauppahinnalla ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö rakennuksineen 91-7-130-9 11 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin ja
  • — Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun Tampereen kaupungissa sijaitseva määräala noin 0,5 hehtaaria kiinteistöstä 837-599-2-1 noin 10,7 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Selvitysosa:Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun luovutettava kiinteistö sijaitsee Helsingin kaupungissa Ullanlinnan kaupunginosassa osoitteessa Laivanvarustajankatu 6. Myytävän kiinteistön pinta-ala on noin 1 449 m2 ja rakennuksen noin 6 500 brm2. Avoimessa tarjousmenettelyssä ja sen perusteella käydyissä neuvotteluissa kiinteistövarallisuudesta saatu kokonaisuutena paras tarjous on ollut yhteensä 11 milj. euroa, mikä vastaa kohteen käypää arvoa. Valtion käyttö kiinteistöllä ja rakennuksissa on päättynyt, joten kiinteistön myynti on perusteltua.

Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun luovutettava määräala sijaitsee Tampereen kaupungissa Erkkilänkadun ja Peltokadun kulmassa. Myytävä määräalan pinta-ala on noin 0,5 ha, joka täsmentyy asemakaavan tultua voimaan. Alueen asemakaavoitus on meneillään ja asemakaavaehdotuksessa määräalasta muodostettavalle korttelille 442 on osoitettu rakennusoikeutta noin 22 800 kerrosneliömetriä. Avoimessa tarjousmenettelyssä ja sen perusteella käydyissä neuvotteluissa kiinteistövarallisuudesta saatu kokonaisuutena paras tarjous on ollut 470 euroa/kem2 (asemakaavaehdotuksen perusteella yhteensä noin 10,7 milj. euroa), mikä vastaa kohteen käypää arvoa. Myytävän kohteen lopullinen kauppahinta määräytyy voimaan tulevassa asemakaavassa vahvistettavan rakennusoikeuden määrän perusteella. Valtion käyttö kiinteistöllä on päättynyt, joten kiinteistön myynti on perusteltua.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio
2012 tilinpäätös
2011 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö rakennuksineen 91-7-130-9 11 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin ja
  • — Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun Tampereen kaupungissa sijaitseva määräala noin 0,5 hehtaaria kiinteistöstä 837-599-2-1 noin 10,7 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.