Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Selvitysosa:Palvelukeskus tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja kaikille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille. Rahoitus muodostuu omakustannushintaisesta asiakaslaskutuksesta. Omakustannushinta sisältää palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset. Omakustannushintaan ei sisälly varautumista liiketoimintariskeihin, jotka valtion sisäisessä liiketoiminnassa voivat liittyä mm. tietojärjestelmien toimintahäiriöihin tai yleisen kustannustason ennakoimattomaan nousuun, jonka vaikutus voidaan viedä hintoihin vasta viiveellä. Kieku-toimintamallin ja siihen liittyvän tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa aiheutuu päällekkäisiä tietojärjestelmäkustannuksia, jotka on huomioitu momentin vuotta 2013 koskevissa bruttomenoissa ja -tuloissa. Päällekkäiset kustannukset näkyvät myös taloudellisuustunnusluvuissa. Lisäksi Kieku-toimintamallin käyttöönottoon liittyvä työ (esim. konversiot) edellyttää arviolta 34 htv:n tilapäisen lisätyöpanoksen vuosittain. Siitä aiheutuvat kustannukset katetaan asiakaslaskutuksella. Tulosohjaustoimenpiteenä Palkeille asetetaan tavoite toteuttaa julkisen hallinnon atk-uudistuksen virastokohtainen 191 000 euron säästö ainakin osittain siten, että Palkeet tehostaa omaa toimintaansa. Täten tehostaminen alentaa asiakkaiden laskutusta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa on useita toimintoja, joiden vastuut ovat seuraavat:

  • — Valtiovarainministeriö on strateginen prosessinomistaja
  • — Valtiokonttori vastaa prosessien kehittämisestä ja omistaa tietojärjestelmät
  • — Palvelukeskus toimii valtiokonsernin sisäisenä palvelun tuottajana ja kehittää talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja ja prosesseja yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Palvelukeskuksella on merkittävä rooli uuden Kieku-toimintamallin ja siihen liittyvän tietojärjestelmän käyttöönotossa sekä uusien toimintaprosessien viemisessä käytäntöön koko valtionhallinnossa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Asiakkaan kumppaniksi
— Asiakas kokee Palkeiden palvelut sujuvina ja luotettavina sekä hinnoittelun hyväksyttävänä.
— Pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydintoimintaansa.
Aktiivinen asiakastyö asiakassegmentoinnin pohjalta. Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa asiakasfoorumeissa.
Sujuvat prosessit ja parhaat palvelut
— Tuotteistetut palvelut ja yhtenäinen palvelutuotanto paikkakunnasta riippumatta, prosessiorganisaatio ja prosessiomistajuus
— Asiakastarpeita, palvelutuotantoa ja uudistumista tukeva kehittäminen
— Sähköiset, sujuvat, tehokkaat prosessit
Kieku-toimintamallin ja tietojärjestelmän käyttöönottojen jatkaminen (mm. SM:n ja VM:n hallinnonalat) sekä vuoden 2014 käyttöönottojen valmisteluprojektit. Palkeiden prosessien jatkokehittäminen, laatukäsikirjan käyttöönotto ja audioinnit EFQM-mallin mukaisesti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden laadun jatkuva kehittäminen.
Innostunut osaava henkilöstö
— Henkilöstön osaamisen aktiivinen hyödyntäminen ja kehittäminen
— Johtamisessa korostuvat hyvä lähiesimiestyö sekä prosessien ja suorituksen johtaminen.
— Virastosta yhtenäiseksi palveluorganisaatioksi asiakastyötä ja avointa palvelukulttuuria kehittämällä
Esimiesten valmennusohjelman (JET) toteutus. Prosessiorganisaation toimivuuden vakiinnuttamiseen liittyvä osaamisen kehittäminen ja palveluverkon rakenteellisen uudistamisen edistäminen. Henkilöstön tukeminen muutoksessa. Kiekun osaamisenhallinnan työvälineen käyttöönotto. Kiekun käyttöönottoihin liittyvä ammatillisen osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Sisäisen viestinnän kehittäminen.
Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus
— Kustannustehokas toiminta ja alenevat tuotantokustannukset
— Valtiokonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon parempi ohjattavuus ja tehokkaampi toimeenpano
Taloussuunnittelun, hinnoittelun ja seurannan kehittäminen. Reklamaatioiden ja virheiden oikaisujen määrän seuraaminen ja toiminnan vertaaminen vastaaviin ulkoisiin toimijoihin. Kokonaisuustuottavuusindeksin käyttöönottaminen.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuus, euroa/suorite (sisältää tietojärjestelmäkustannukset)      
— ostolasku 5,91 6,07 6,06
— myyntilasku (sähköinen liittymä) 6,36 6,06 6,05
— palkkalaskelma 8,68 9,19 9,67
— palvelusuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot) 63,32 67,04 70,48
       
Työn tuottavuus, kpl/htv      
— ostolasku 11 187 11 900 12 100
— myyntilasku (sähköinen liittymä)1) 14 023 14 000 14 300
— palkkalaskelma 8 541 9 200 9 300
— palvelussuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot) 1 171 1 090 1 110
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteet, kpl      
— ostolaskut 1 608 455 1 575 000 1 547 000
— myyntilaskut (kaikki yhteensä) 211 438 285 000 313 000
— palkkalaskelma 1 290 198 1 265 000 1 249 000
— palvelussuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot) 74 547 73 100 72 200
       
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5      
— taloushallintopalvelut 3,7 3,9 3,9
— henkilöstöhallintopalvelut 3,8 3,9 3,9
       
Toiminnan virheettömyys      
— viivästyskorkoja maksettu, euroa 47 569 <10 000 <20 000
— reklamaatioiden määrä, kpl 6 <3 <6
— kirjallisten selvityspyyntöjen määrä, kpl 10 <12 <12

1) Myyntilaskun toteutuma poikkeaa tilinpäätöksen toteutumasta laskentatavan muutoksen vuoksi.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 734,6 798 800
Palkeiden perustehtävään sitoutuva htv 734,6 751 750
Kiekun käyttöönoton konversio ja projektityöhön sitoutuvat tilapäiset henkilötyövuodet 0 47 50
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 3,1 3,1 3,2
Vakinaisia/määräaikaisia 642/92 751/47 720/80
Sairauspoissaolot työpäivää/htv 10,6 <10 <10
Kokonaislähtövaihtuvuus % 7,9 <8 <7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 54 436 60 083 55 571
Bruttotulot 54 290 60 073 55 561
Nettomenot 146 10 10
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 556    

2013 talousarvio 10 000
2012 talousarvio 10 000
2011 tilinpäätös -410 240

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 990 000 euroa talousarvioesityksen 10 000 euroon nähden ja määrärahan muuttaminen talousarvioesityksen arviomäärärahaan nähden kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi mahdollistavat palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön yksinkertaistamisen edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on jatkossa, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia muita kuin momentilta 28.20.08 erikseen rahoitettavia investointimenoja.


2013 talousarvio 2 000 000
2012 talousarvio 10 000
2011 tilinpäätös -410 240

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.