Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 646 000 euroa.

Selvitysosa:Valtion IT-palvelukeskus on siirtynyt palvelujen tuottamisessa omarahoitteisuuteen vuonna 2012 kansalaispalveluja lukuun ottamatta.

Kansalaispalvelut ovat tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi tarjottavia palveluja, jotka rahoitetaan ensisijaisesti tältä momentilta.

Valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämiseen liittyvät investointimenot on budjetoitu momenteille 28.70.01 ja 02.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Valtionhallinnossa on toimivat rakenteet, työnjako, tavoitteet ja strateginen suunnitelma yhteisten ICT-palvelujen kehittämiselle, tuottamiselle sekä eri tasojen ohjaukselle. Valtiokonttori osallistuu strategian laatimiseen, sen perusteella tehtävien muutosten toteuttamiseen ja vastaa sen osalle tulevien tehtävien hoidosta jatkossa.  
— Valtionhallinnon toimialariippumattomat palvelut on koottu yhteen. — Osallistutaan JulkICT-strategian toteutukseen.
— Osallistutaan toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseen yhteen.
— Hallitusohjelman mukaisille säästöille on luotu rakenteellinen pohja ja säästöt on toteutettu. — Osallistutaan ICT-säästöjen toteuttamiseen.
— Asiakkaille tuotetut palvelut ja muutokset toteutetaan hyvin hallittuina siirryttäessä nykyisistä rakenteista, vastuista ja hankkeista.
— Korkean turvallisuuden ja varautumisen ratkaisut ovat osa yhteisten ICT-palveluiden kokonaisuutta.
— Seurataan ja kehitetään asiakkaiden saamaa palvelua.
— Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti.
— Osallistutaan valtion yhteisen työasema- ja palvelinpalveluiden toteuttamiseen.
— Yhteisten hallinnon ICT-ratkaisujen organisoinnissa, rahoituksessa, hinnoittelussa ja hallinnassa noudatetaan ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta valtion yhteisiä käytäntöjä. — Varmistetaan hallinnon laajassa käytössä olevien talous- ja henkilöstöhallinnon tukijärjestelmien häiriötön tuotanto ja käynnistetään niiden elinkaaren mukaiset uudelleenkilpailutukset.
— Varmistetaan, että tietoturvallisuusasetuksen edellyttämät tietoturvatasot saavutetaan Valtiokonttorin tuottamissa yhteisissä ICT-palveluissa.
Kansalaisille tuotetaan oikeudenmukainen, tasapuolinen ja saavutettavissa oleva peruspalvelu.
 
— Lähtökohtana kansalaisen ”elämäntilanteen” tukeminen soveltuvin osin osana uudistunutta Suomi.fi-palvelukonseptia. — Suomi.fi-palvelua ylläpidetään ja kehitetään kansallisia tietovarantoja ja sähköisiä asiointipalveluja kokoavaksi palveluksi kansalais-, yhteisö- ja viranomaiskäyttäjille. Palvelu sisältää myös fyysisten palveluiden paikkatiedot, tietoa julkishallinnosta ja julkisista palveluista.
— Huolehditaan Suomi.fi-palvelussa olevien tietojen ja palveluiden yhdenmukaisuudesta (sisältöjen ja palveluiden luokitukset, metatietomallit yms.).
— Kansalais- ja yhteisöpalveluihin liittyvien järjestelmien sekä muiden sähköisen asioinnin ratkaisujen osalta hankkeiden ja palveluiden organisointi, rahoitus, hinnoittelu, hallinta on ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta samanlainen yhteisten ICT-ratkaisujen kanssa.
— Valtion toiminta on läpinäkyvää ja kansalaispalvelut helppokäyttöisiä ja mahdollisimman automaattiseen prosessiin perustuvia (vrt. veroehdotus).
— Valtaosa kansalais- ja yhteisöpalveluista voidaan tuottaa sähköisten palvelukanavien kautta.
— Luodaan yhteistyömallit ja rajapinnat muihin peruspalveluntuottajiin ja yhteistyötahoihin sekä alueellisiin asiointi- ja neuvontapisteisiin ja kansalaisen yleisneuvontapalveluun.

JulkICT-strategiassa laaditaan suunnitelma ICT-toimintoja koskevaksi työnjaoksi.
 

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaistyöajasta 99,5 99,5 99,5
Tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys, % kokonaistyöajasta 99,95 99,95 99,95
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 80,1 100 100
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo (asteikko 4—10) 7,44 8 8
       
Suoritteet ja julkishyödykkeet      
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk   165 000 180 000
       
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet (htv) 98 115 121

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 28 906 40 431 35 403
Bruttotulot 21 039 36 000 31 757
Nettomenot 7 867 4 431 3 646
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 188    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 103    

Nettomenot sisältävät kansalaisille maksutta tarjottavien palvelujen rahoituksen sekä palkkausten tarkistukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 20 531 36 000 28 807
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 25 394 36 000 28 807
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 863 - -
Kustannusvastaavuus, % 81 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sähköisen asioinnin palvelualustan keskeytys -11
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -20
Palkkausten tarkistukset 31
Tasomuutos -785
Yhteensä -785

2013 talousarvio 3 646 000
2012 II lisätalousarvio 28 000
2012 talousarvio 4 431 000
2011 tilinpäätös 8 781 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 964 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 1 682 000 euroa talousarvioesityksen 3 646 000 euroon nähden aiheutuu Suomi.fi -toiminnan siirrosta momentille 28.20.01.


2013 talousarvio 1 964 000
2012 II lisätalousarvio 28 000
2012 talousarvio 4 431 000
2011 tilinpäätös 8 781 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 964 000 euroa.