Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)      
Työn tuottavuus1) 100 102,9 106,0
Taloudellisuus2) 100 98,9 96,4
Toimitilamenot euroa/htv 6 164 6 268 6 268
Toimitilaneliömetrit/htv   36 36
Maksullisen toiminnan kannattavuus, %      
— julkisoikeudelliset suoritteet (kate/tuotot)3) -21,7 -21,7 -20,0
— liiketaloudelliset suoritteet (kate/tulot) 7,7 7,0 7,0
Toiminnallinen tuloksellisuus      
Tulliselvitys      
Asiakkaiden odotusaika fyysisissä palvelupisteissä (minuuttia) 15 15 15
Neuvontapalveluiden odotusaika enintään
3 minuuttia (%)
  90 90
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä4) 3,6   4,0
Sähköisten ilmoitusten %-osuus5)      
Saapuminen ja poistuminen 70 90 90
Tuonti 85 90 92
Vienti      
— tavanomainen vienti 58 75 81
— tax free vienti 0 55 55
Verotus      
Asiakastyytyväisyys      
Valmisteverotuksessa 3,8   3,8
Autoverotuksessa 3,2   3,8
Oikaisujen ja tuomioistuimen muuttamien jälkikanto- sekä peruutus- ja palautuspäätösten osuus (%)      
Tulliverotuksessa (tullit + alv) 2,2 2,2 2,2
Autoverotuksessa 3,3 3 2,8
Muutettujen valmisteverotuspäätösten osuus kaikista ensiveropäätöksistä (%)   4,0 3,5
Tullirikostorjunta      
Tullin paljastamat rikokset (kpl) 7 453 6 020 6 357
Tullin paljastamien rikosten selvittämistaso (%) 83,7 89,7 89,0
Tullin takaisin saama rikoshyöty (milj. €) 1,9 2,1 2,5
Tullirikostorjunnan vaikuttavuus (milj. €) 130,7 44,0 46,0
Tuoteturvallisuusvalvonta      
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan tarkastetut erät (kpl) 6 100 6 000 6 000
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 23 23 23
Harmaan talouden torjunta      
Riskianalyysi (laaditut RIF ja AM-viestit, kpl)   100 100
Toimenpiteisiin johtaneet AM-viestit %   25 25
Yritystarkastukset (kpl) 156 155 160
Varastotarkastukset (kpl)   100 105
Toimenpiteisiin johtaneet (%)   25 25
Paljastetut veropetosrikokset (kpl) 551 560 560
Talousrikosten osalta takaisin saatu rikoshyöty (milj. €) 1,85 2,0 2,3
Torjutut veromenetykset      
Yritystarkastuksista seuraavat jälkikannot (milj. €) 5,1 (arvio) 11,0 11,5
Harmaan talouden ilmiöiden määrä      
Riskienhallinnan laatimat ilmiöselvitykset   2 3
HTSY velvoitteidenhoitoselvitykset 380 (arvio) 400 450

1) Suurempi parempi

2) Pienempi parempi

3) Arvoa vuodelle 2012 muutettu verrattuna valtiovarainministeriön ja Tullin väliseen tulostavoitesopimukseen hintatuettujen suoritteiden osuuden kasvusta johtuen.

4) Asteikolla 1—20 (Suomen keskiarvo oli 13,7). Tutkimus tehdään joka toinen vuosi.

5) Vertailuluvuissa on mukana muitakin kuin varsinaisia ilmoitusten käsittelyvaiheita.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toimenpiteet
   
Tullin tavoitteena on olla kilpailukykyinen työnantaja, jolla on motivoitunut, moniosaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Tulli panostaa henkilöstön osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen ja työhyvinvointiin toimintaympäristön ja toimintatapojen muutoksessa.

Tulli uudistaa palkkausjärjestelmänsä vastaamaan toiminnan ja tehtävien muutosta ja rakenneuudistusta.

Tullin rakenneuudistuksen osana varmistetaan, että johtamisjärjestelmät ovat toimivia. Esimiesten valmiuksia tuetaan tarvittavalla esimieskoulutuksella. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään ja työtyytyväisyyden kehitystä seurataan säännöllisesti.

Henkilötyövuosien kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv   2 251 2 224
Harmaan talouden torjunta, htv   20 20
Henkilötyövuodet yhteensä, htv 2 279 2 271 2 244

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 161 255 161 006 163 912
Bruttotulot 365 470 470
Nettomenot 160 890 160 536 163 442
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 085    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 740    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -344
Harmaan talouden torjunta (siirto momentille 28.30.03) -200
Imatran raja-aseman kehittäminen, investointikulut 207
Siirto momentilta 28.01.21 210
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -19
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -569
Palkkausten tarkistukset 4 876
Tasomuutos -1 255
Yhteensä 2 906

2013 talousarvio 163 442 000
2012 II lisätalousarvio 2 792 000
2012 talousarvio 160 536 000
2011 tilinpäätös 159 545 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 164 637 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 195 000 euroa talousarvioesityksen 163 442 000 euroon nähden aiheutuu valmisteverotuksen tietojärjestelmän uusimisesta.


2013 talousarvio 164 637 000
2012 II lisätalousarvio 2 792 000
2012 talousarvio 160 536 000
2011 tilinpäätös 159 545 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta on huolissaan tullin voimavarojen riittävyydestä kasvavan itärajan liikenteen hallitsemiseksi. Liikenteen arvioidaan kaksinkertaistuvan ja saavuttavan noin 20 miljoonan matkustajan määrän vuoteen 2018 mennessä.

Kasvavan rajaliikenteen vaikutuksia rajavartiolaitoksen resurssitarpeisiin on tarkoitus tarkastella uudelleen tulevan kevään kehysneuvotteluissa. Valiokunta pitää tarpeellisena, että tässä yhteydessä arvioidaan myös tullin voimavarojen riittävyys.

Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa toiminnan tehostamiseen itärajan ylityspaikoilla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 037 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa aiheutuu verovapaan maahantuonnin alarajan laskun edellyttämästä resurssitarpeesta (8 htv) ja 2 400 000 euroa läpivalaisuauton hankkimisesta kolarissa vaurioituneen korvaamiseksi. Vaurioituminen oli ennakoimaton tapahtuma, joka aiheutti Tullille akuutin investointitarpeen. Tällä hetkellä Tullilla on käytössään vain yksi läpivalaisuauto koko Suomen alueella.


2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000
2011 tilinpäätös 159 545 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 362 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -362 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000
2011 tilinpäätös 159 545 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 362 000 euroa.