Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Kriisinhallinta on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeinen keino, jolla edistetään Suomen turvallisuutta ja maailman konfliktialueiden vakautta. Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on osa puolustusvoimien tavanomaista toimintaa ja suorituskyvyn kehittämistä. Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja suorituskykyjä kuin Suomen puolustamiseen. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa. Puolustusvoimat kehittää valmiuksia osallistua myös koulutus-, neuvonta- ja tukitehtäviin kriisialueilla.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Tavoite Tavoitetaso
asteikolla 1—5
   
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen  
Puolustusvoimat toteuttaa sille osoitetut kriisinhallintatehtävät. 4
Puolustusvoimat ylläpitää valmiutta osallistua uusiin operaatioihin tai koulutus- ja neuvontatehtäviin. 4
Palvelusturvallisuutta ja suojaa kehitetään siten, että operaatioissa palvelevien joukkojen käyttöön toimitetaan aina olosuhteiden ja tehtävien kannalta välttämätön materiaali. 4

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menot (milj. euroa)

  20111)
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM) 40,2 56,3 62,8
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja ylläpitomenot (PLM) 57,0 66,7 60,6
Yhteensä 97,2 123,0 123,4

1) Vuoden 2011 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä kriisinhallintaan käytetyn kansallisen puolustuksen materiaalin hankkimisesta aiheutuvia menoja eikä arvonlisäveromenoja. Kriisinhallintajoukkojen suorituskyky perustuu pääosin kansallisen puolustuksen materiaaliin, jota täydennetään momentin 27.30.20 määrärahoilla hankitulla, olosuhteiden ja tehtävien kannalta välttämättömällä erikoismateriaalilla.

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 60 624 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Quick Impact (QIP)-projekteihin Afganistanissa aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000
13. Atalanta-operaation menot 4 225 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 11 586 000
Yhteensä 60 624 000

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 2009) täytäntöönpanon yhteydessä tehdyn lisämäärärahan kohdennuksen tarkistus.

Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2013. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 400 sotilasta. Kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 970
Siirto momentille 27.10.18 -5 000
Varalla-kohdan lisämääräraha vuonna 2013 562
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 1 000
Yhteensä -2 468

2013 talousarvio 60 624 000
2012 II lisätalousarvio -10 400 000
2012 talousarvio 63 092 000
2011 tilinpäätös 59 474 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000
Yhteensä 60 624 000

Selvitysosa:Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan käyttötarkoituksista on poistettu tarpeettomana kohta 11) Suomen osallistumisesta Quick Impact (QIP)-projekteihin Afganistanissa aiheutuviin menoihin. Lisäksi talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 13. määrärahaa on vähennetty 557 000 euroa Atalanta-operaation kustannusten tarkentumisesta johtuen. Muutoksen johdosta vapautunut määräraha on siirretty käyttösuunnitelmakohtaan 20.


2013 talousarvio 60 624 000
2012 II lisätalousarvio -10 400 000
2012 talousarvio 63 092 000
2011 tilinpäätös 59 474 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 60 624 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000
Yhteensä 60 624 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 854 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäykset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000 - 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000 - 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000 - 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000 - 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000 - 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000 - 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000 - 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000 - 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000 - 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000 - 7 520 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +585 000 585 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin, kansainväliseen helikopterirahastoon osallistumiseen sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000 +269 000 12 412 000
Yhteensä 60 624 000 +854 000 61 478 000

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta tarkistuksesta, josta 269 000 euroa lisätään käyttösuunnitelmakohtaan 20.

Suomi osallistuu n. 12 henkilön vahvuudella EUTM/Malin koulutusoperaation, minkä johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot ja tarkoitukseen varataan 585 000 euroa.


2013 I lisätalousarvio 854 000
2013 talousarvio 60 624 000
2012 tilinpäätös 52 692 000
2011 tilinpäätös 59 474 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 854 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäykset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000 - 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000 - 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000 - 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000 - 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000 - 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000 - 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000 - 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000 - 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000 - 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000 - 7 520 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +585 000 585 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin, kansainväliseen helikopterirahastoon osallistumiseen sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000 +269 000 12 412 000
Yhteensä 60 624 000 +854 000 61 478 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000 - - 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000 - - 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000 - - 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000 - - 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000 - - 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000 - - 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000 - - 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000 - - 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000 - - 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000 - - 7 520 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +585 000 - 585 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) - - +77 000 77 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin, kansainväliseen helikopterirahastoon osallistumiseen sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000 +269 000 -77 000 12 335 000
Yhteensä 60 624 000 +854 000 - 61 478 000

Selvitysosa:Suomi osallistuu noin viiden henkilön vahvuudella Malin YK-operaatioon (MINUSMA), minkä johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA). Tarvittava määräraha 77 000 euroa katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio 854 000
2013 talousarvio 60 624 000
2012 tilinpäätös 52 692 000
2011 tilinpäätös 59 474 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000 - - 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000 - - 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000 - - 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000 - - 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000 - - 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000 - - 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000 - - 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000 - - 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000 - - 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000 - - 7 520 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +585 000 - 585 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) - - +77 000 77 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin, kansainväliseen helikopterirahastoon osallistumiseen sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000 +269 000 -77 000 12 335 000
Yhteensä 60 624 000 +854 000 - 61 478 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2013 talousarvio 10 000
2012 talousarvio 10 000
2011 tilinpäätös 9

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.