Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön suhteutettua puolustuskykyä valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 2009) määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Puolustusvoimille osoitettuja voimavaroja kohdennetaan niin, että priorisoidut tehtävät voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa. Materiaalisen valmiuden, toiminnan tason sekä suorituskykyjen rakentamisen tasapaino tarkastellaan vuosittain.

Suunnittelukaudella 2012—2015 valmistellaan ja toteutetaan puolustusvoimien toiminnan ja rakenteiden uudistus. Puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalin laaja vanheneminen vuosikymmenen puolivälistä alkaen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa tulevaisuudessa.

Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Uudistuksella luodaan 2020-luvun vaatimuksia vastaava tasapainoinen sodan ja rauhan ajan kokonaisuus. Uudistus on välttämätön, jotta puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen voidaan kohdentaa riittävät resurssit.

Toimintaympäristön kehitys, sotilaalliset uhkat, puolustusvoimien tehtävät ja puolustusvoimien resurssit muodostavat perusteet puolustusjärjestelmän strategiselle kehittämiselle. Viimeisen vuosikymmenen aikana valtioiden välisten konfliktien todennäköisyys Euroopassa on vähentynyt ja Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne on säilynyt viime vuosina vakaana. Siten puolustuskyvyn ylläpitoa voidaan jatkaa vakaassa turvallisuustilanteessa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta sotilaallisen voiman käyttö on säilynyt valtioiden keinovalikoimassa. Tästä syystä puolustusvoimien kehittäminen mitoitetaan siten, että maahamme kohdistuvat sotilaalliset uhat kyetään hallitsemaan kaikissa tilanteissa.

Puolustusvoimat osallistuu EU:n yhteiseen kriisinhallintaan sekä Euroopan puolustusviraston toimintaan ja tekee yhteistyötä Naton kanssa osallistumalla Naton rauhankumppanuusohjelmaan, kriisinhallintaoperaatioihin ja yhteensopivuuden kehittämiseen poliittisten linjausten mukaisesti. Pohjoismainen puolustusyhteistyö (NORDEFCO) on vakiinnuttanut toimintamuotojaan ja sen odotetaan tiivistyvän suunnittelukaudella. Yhteispohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä haetaan synergioita ja taloudellisia säästöjä, mutta tavoitteena on myös yhteispohjoismaisten strategisten intressien selvittäminen pitkällä aikavälillä.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetaan seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Tavoite Tavoitetaso
asteikolla 1—5
   
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä  
Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva. 4
Puolustusvoimat on valvonut alueellisen koskemattomuuden sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset. 4
Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen koko maan alueella. 3
Puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä. 3
Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuutta ja vapaaehtoista maanpuolustusta osana puolustusvoimauudistusta. 3
Asevelvollisten sosiaalista ja taloudellista asemaa kehitetään puolustusministeriön johtaman poikkihallinnollisen työryhmän avulla. 4
Puolustusvoimat turvaa kustannustehokkaan henkilöstöjärjestelmän toimivuuden niin, että puolustusvoimien tehtävärakenne on tarkistettu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistettu. 3
Ylläpidetään ja ajantasaistetaan maltillisesti materiaalista suorituskykyä sekä huolehditaan syntyneistä sitoumuksista. 3
Puolustusvoimat integroi Naton suorituskykyvaatimukset soveltuvin osin osaksi joukkojen kehittämistä. 3
Puolustusvoimat suuntaa kiinteistöinvestoinnit priorisoiden turvallisuutta, henkilöstön ja koulutettavien terveyttä, poikkeusolojen vaatimuksia, materiaalin hallintaa ja ympäristönsuojelua edistävät hankkeet. 3
Puolustusvoimat parantaa käytössään olevien palvelussuhdeasuntojen vuokraamisessa kustannustehokkuutta niin, että tyhjistä asunnoista aiheutuu kustannuksia enintään 0,5 milj. euroa/vuosi. 3
Turvallinen yhteiskunta  
Puolustusvoimien valmius tukea muita viranomaisia ylläpidetään. 4

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen

5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Taloudellisuus      
Varusmiespäivän hinta (euroa) 45 48 49
Reserviläispäivän hinta (euroa) 151 160 165
HN lentotunnin hinta (euroa) 8 350 8 780 9 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 3 550 3 660 3 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 7 000 7 210 7 230
       
Tuottavuus      
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) 83 83 83
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 10 10 10
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 113 110 105
Tuotokset ja laadunhallinta 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 30 25 23
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 27 061 2 000 2 000
HN lentotunnit (lkm) 8 904 8 000 8 000
NH-90 lentotunnit (lkm) 946 1 650 1 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 164 1 100 1 300

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974         1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200       4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392       2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000         4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 1 800 2 300       4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 12 842 9 981       22 823
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770         2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000     65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600       10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 149 425 103 266 66 659 58 575 10 419 388 344
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 6 973 46 881 17 134 10 873   81 861
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 29 150 16 300 28 700 4 800 89 250
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 17 273 76 031 33 434 39 573 4 800 171 111
             
Valtuudet yhteensä 166 698 179 297 100 093 98 148 15 219 559 455

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP).

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 1 728 022 1 719 265 1 784 268
Bruttotulot 24 691 20 700 14 719
Nettomenot 1 703 331 1 698 565 1 769 549
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 67 390    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 89 893    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 125   4 650
— muut tuotot 5 330   11 300
Tuotot yhteensä 10 455 8 150 15 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 334   13 315
— osuus yhteiskustannuksista 941   1 900
Kustannukset yhteensä 9 275 7 415 15 215
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 180 735 735
Kustannusvastaavuus, % 113 110 105
       
Hintatuki 275 336 336
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 455 1 071 1 071

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 13 533
Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -4 400
Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv) -720
Siirto momentille 28.30.03 -36
Siirto momentilta 27.10.18 21 550
Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset 2 821
Turvaverkon käyttökustannukset -860
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -2
Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -2 540
Virkapukuavustusten määrän tarkistus 850
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 16 672
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3 721
Palkkausten tarkistukset 33 746
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -4 909
Yhteensä 70 984

2013 talousarvio 1 769 549 000
2012 II lisätalousarvio 38 929 000
2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 87 936 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 3) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 3) ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen myönnetyn määrärahan vähennys 136 000 eurolla talousarvioesityksen 336 000 euroon nähden johtuu siitä, ettei kyseistä määrärahaa voi käyttää Leijona Catering Oy:ltä hankittujen palvelujen maksamiseen. Vastaava määräraha tullaan käyttämään jatkossa muulla tavoin asevelvollisten omaistenpäivien sekä sotaveteraanien tilaisuuksista aiheutuviin kuluihin.

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 6 075 000 eurolla talousarvioesityksen 81 861 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että eräät maavoimien koulutusympäristön kehittämiseen liittyvät hankinnat siirretään budjettiperustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden ja Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusta muutetaan kyseisten tilausvaltuuksien enimmäismäärien puitteissa vastaamaan paremmin hankintojen toimitus- ja maksuaikataulua.

Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974         1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200       4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392       2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000         4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 550 3 550       4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 11 742 4 300       16 042
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770         2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000     65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600       10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 823 47 706 18 034 14 373   87 936
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 23 400 16 300 28 700 10 550 89 250
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 18 123 71 106 34 334 43 073 10 550 177 186
             
Valtuudet yhteensä 165 198 169 941 100 993 101 648 20 969 558 749

2013 talousarvio 1 769 549 000
2012 III lisätalousarvio 3 000 000
2012 II lisätalousarvio 38 929 000
2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Puolustusministeriön hallinnonalalla jatketaan vuoteen 2015 mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa. Tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti, jossa voidaan kohdentaa riittävät resurssit puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen.

Hallinnonalalle esitetään 2 874 miljoonan euron määrärahaa, joka on noin 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahatason näennäinen nousu johtuu mm. vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa puolustusmateriaalihankintoihin tehdystä noin 93 miljoonan euron maksatusten siirrosta myöhemmille vuosille. Hallinnonalalle kohdistuvien menosäästöjen yhteismäärä on 124 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Puolustusvoimien toimintamenoja esitetään nostettavaksi 1 770 miljoonaan euroon johtuen pääosin palkkausten tarkistuksista ja kustannustasotarkistuksista. Toimintamenomomentilta maksetaan myös puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset. Valiokunta pitää hyvänä, että niukasta budjetista huolimatta varusmiesten päivärahoja kyetään hieman korottamaan. Korotus lisää kustannuksia noin 2 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2013 puolustushallinto jatkaa toimintaansa välittömästi sopeuttavia toimenpiteitä, joiden vaikutuksesta puolustusvoimien toiminnan tasoa joudutaan väliaikaisesti alentamaan. Myös keskeiset suoritteet, kuten lentotunnit, alusvuorokaudet, kertausharjoitukset ja varusmiesten maastovuorokaudet, ovat alemmalla tasolla.

Valiokunta kiinnittää huomiota kertausharjoitusten vähenemiseen entisestään. Kertausharjoitusten supistaminen vaikuttaa valiokunnan mielestä nopeasti sodan ajan joukkojen osaamiseen ja suorituskykyyn sekä reserviläisten maanpuolustustahtoon. Vuonna 2013 on tarkoitus kouluttaa vain 2 000 reserviläistä. Kuluvana vuonna kertausharjoituksissa on ollut 3 800 henkilöä. Kertausharjoitukset kohdennetaan ensisijaisesti avainasejärjestelmien käyttäjille ja maakuntakomppanioille. Vuodesta 2015 alkaen määrä on tarkoitus nostaa vastaamaan pienentyvää sodan ajan vahvuutta.

Valiokunta kantaa huolta myös kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Valiokunta pitää tässä tilanteessa erittäin tärkeänä edistää teollisuuden vientiä ja kansainvälistymistä talousarvioesityksen kirjauksen mukaisesti, jotta kotimainen teollisuus pystyy hyödyntämään avautuvia eurooppalaisia markkinoita. Kriittisen osaamisen pysyminen kotimaassa turvaa Suomen puolustuskyvyn säilymistä myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Valiokunta korostaa, että hallinnonalalla on käynnissä väliaikainen siirtymäkausi. Myös sen aikana on kuitenkin tärkeää pitää kiinni Suomen puolustuskyvyn turvaamisesta, varusmiesten koulutuksen tasosta ja motivoivan asevelvollisuuden järjestämisestä sekä yleisestä maanpuolustustahdosta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että toiminnan taso nostetaan kaikilta osin uudistettuja toimintatapoja vastaavaksi vuoden 2015 aikana. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on myös oleellista, että uudistuksen jälkeen noudatetaan periaatetta, jonka mukaan materiaalihankintoihin, henkilöstökuluihin ja toimintaan käytetään kuhunkin kolmannes puolustusbudjetista.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa kertausharjoitusten lisäämiseen. Yhden reserviläispäivän hinnan arvioidaan olevan 165 euroa vuonna 2013, joten lisäyksellä pystytään toteuttamaan noin 6 060 kertausharjoitusvuorokautta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 770 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.

4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen

5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 87 936 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.

Valtuudet

1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.

2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 723 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja vähennyksenä 49 000 euroa siirtona momentille 29.30.32 puolustusvoimien tarvitseman liikenneopettajakoulutuksen toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen kohdistuu tilausvaltuuden vuoden 2014 maksuosuuteen ja johtuu ilma- ja maavoimien muuttuneista kunnossapitotarpeista.

PVLOG 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu siitä, että suunniteltua suurempi osa logistiikan kehittämisohjelman hankinnoista luokitellaan siviilimateriaaliksi, joten nämä hankinnat siirretään perustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Momentille 27.10.18 myönnetyn PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan vastaavasti vähennettäväksi.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta 2013 alkaen
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974         1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200       4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392       2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000         4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 550 3 550       4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 11 742 4 300       16 042
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770         2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000     65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600       10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 823 49 696 18 034 14 373   89 926
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 21 550 17 200 40 100 9 750 98 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 18 123 71 246 35 234 54 473 9 750 188 826
             
Valtuudet yhteensä 165 198 170 081 101 893 113 048 20 169 570 389

2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.

Valtuudet

1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.

2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu Puolustushallinnon rakennuslaitokselta tilattavien rakennusten kunnossapitotöiden ja ylläpitopalveluiden kustannuksista, 1 000 000 euroa räjähdeturvallisuuden parantamiseksi rakennettavien varastoalueen suojavallien kustannuksista ja 300 000 euroa Senaatti-kiinteistöjen hyväksymien rakennusten purkutöiden kustannuksista.

Rakennusten kunnossapitotöiden, rakennusten purkutöiden ja suojavallien rakentamisen työllistäväksi vaikutukseksi arvioidaan 32 henkilötyövuotta.


2013 III lisätalousarvio 3 300 000
2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 612 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen ja lisäyksenä 1 282 000 euroa ilmavoimien vaurioituneen konekaluston korjaamisen johdosta. Korjaustarve johtuu salamaniskun Pilatus PC-12 -koneeseen aiheuttamista mittavista vahingoista sekä huollon jälkeisessä koekäytössä vaurioituneista Hornet HN-405 -koneen kuomusta ja ohjaamorakenteista.


2013 IV lisätalousarvio -1 330 000
2013 III lisätalousarvio 3 300 000
2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa.

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 591 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 26 910 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2018 enintään 371 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013).

2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 33 930 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013).

PVKEH 2013 ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuksien enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2010 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 499 655 000 euroa muuttamatta.

4) Vuonna 2011 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 878 000 eurolla 143 765 000 euroon.

5) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

6) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2013 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti.

7) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 480 16 436 16 436 16 436   49 788
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 2 000         2 000
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 18 906 14 496 15 128 5 297   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 11 210 5 227       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708     19 285
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 187 700 122 455 43 740 18 942   372 837
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 8 950 4 280     105 279
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 20 158 2 000       22 158
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 80 520 76 600 61 000 18 280   236 400
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 449 763 255 791 144 292 58 955   908 801
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 76 900 94 700 79 000 106 100 15 000  371 700
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 5 960   33 930
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 350 104 740 88 480 112 060 15 000 405 630
             
Valtuudet yhteensä 535 113 360 531 232 772 171 015 15 000 1 314 431

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
 
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.
— Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä
— Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
— Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
— Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
— Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
— Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto.
 
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma
Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva.
— Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
— Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
— Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
— Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
— Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista ja aloitetaan maalittamisen tuen suorituskyvyn rakentaminen.
 
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.
— Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät
— Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
— Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
— Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista.
 
Logistiikan kehittämisohjelma
Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.
— Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
— Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
— Käynnistetään alueellisten joukkojen materiaalihankinnat täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi.
 
Maapuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.
— Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
— Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
— Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
— Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.
 
Meripuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamista, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.
— Painopisteenä ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta
— Saatetaan päätökseen Rauma-luokan peruskorjaus
— Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
— Ylläpidetään miina-asetta.
 
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma
Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.
— Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2)
— Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus-hanke
— Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uudet PVKEH 2013- ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmapuolustuksen tiedonsiirtohanketta ja päivitetään johtamisessa tarvittavia tiedonsiirtoverkkojen laitteita.

Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan signaali- ja kuvatiedustelun järjestelmiä.

Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston päivityksiä hankkimalla pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten käyttöön tarvittavia varusteita lentokoneisiin, aseiden käsittelyvälineitä sekä järjestelmätestaustyötä toiminnan aloittamiseksi.

Logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan pääasiassa puolustushaarojen alueellisille huoltojoukoille mm. logistiikan johtamisen välineitä.

Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan XA-panssariajoneuvojen järjestelmä-, huolto- ja koulutuspäivitys.

Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa toteutetaan teknologista kehitystä vastaavan nykyaikaisen herätemiina-asejärjestelmän hankinta.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa hankitaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden ja moottoreiden vaihtolaitteita ja osia.

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden tavoite

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä ja parantaa puolustusvoimien kehittämisohjelmiin kuuluvien ja puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävien hankkeiden sekä tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla.

Muut tilausvaltuusmuutokset

PVKEH 2010 -tilausvaltuuden vuoden 2013 maksuosuutta siirretään 13 230 000 euroa vuosille 2014 ja 2015. Valtuuden maksatusajan pidentämisellä ja menojen ajoitusmuutoksella saadaan määrärahat vastaamaan paremmin ilmavoimien varaosa- ja varalaitehankintojen pitkiä toimitusaikoja.

PVKEH 2011 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 1 878 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuden hankintoihin on kohdistettu hallitusohjelman mukaisia puolustusmateriaalihankintojen määrärahavähennyksiä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 9 012
Maksatusten siirrot -55 725
Menosäästön lisäys -70 000
Siirto momentille 27.10.01 -21 550
Siirto momentilta 27.30.20 5 000
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -691
Yhteensä -133 954

2013 talousarvio 591 595 000
2012 II lisätalousarvio 10 709 000
2012 talousarvio 725 549 000
2011 tilinpäätös 585 343 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 685 272 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 491 375 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013).

2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 36 130 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013).

5) Vuonna 2012 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää lisätään 17 850 000 eurolla 329 550 000 euroon.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 2) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdat 1) ja 2), valtuuskohdan kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdaksi 5), jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdat 5), 6) ja 7) muuttuvat kohdiksi 6), 7) ja 8). Päätösosan viimeinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan viimeisen kappaleen.

Lisäys 93 677 000 euroa talousarvioesityksen 591 595 000 euroon nähden aiheutuu menojen siirrosta vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 119 657 000 eurolla ja menojen ajoitusmuutos talousarvioesityksen 371 700 000 euroon nähden aiheutuu puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sisältyvien hankkeiden menoajoituksien ja -määrien muutoksista ja tarkentumisista.

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 2 200 000 eurolla vuonna 2013 talousarvioesityksen 33 930 000 euroon nähden aiheutuu tarkentuneesta tutkimussuunnitelmasta.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 17 850 000 eurolla aiheutuu varautumisesta tykistöohjushankintaan.

Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus   7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 3 227 1 560 580     5 367
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus 69 300         69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 18 906 14 496 15 128 5 297   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 7 610 8 827       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708     19 285
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 198 400 122 455 43 740 18 942   383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 95 859 11 240 4 280     111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 28 178 2 860       31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 85 120 100 600 53 000 16 630   255 350
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 543 340 279 101 131 516 50 669 28 900 1 033 526
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 77 000 120 775 123 800 144 800 25 000 491 375
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 8 160   36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 450 130 815 133 280 152 960 25 000 527 505
             
Valtuudet yhteensä 628 790 409 916 264 796 203 629 53 900 1 561 031

2013 talousarvio 685 272 000
2012 III lisätalousarvio -93 902 000
2012 II lisätalousarvio 10 709 000
2012 talousarvio 725 549 000
2011 tilinpäätös 585 343 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Merkittävä osa puolustusbudjetin määrärahaleikkauksista kohdistuu puolustusmateriaalihankintoihin. Määrärahoihin esitetään 685 miljoonaa euroa, missä on vähennystä noin 40 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Vuosien välistä tasoeroa pienentää vuoden 2012 maksatusten myöhentymisestä aiheutunut 93 miljoonan euron siirto vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Puolustusmateriaalihankintojen määrärahoihin kohdistuu hallitusohjelmaan perustuva 70 miljoonan euron suuruinen menosäästö, tilausvaltuuksien siirrot myöhemmille vuosille sekä määrärahasiirto Puolustusvoimien toimintamenot -momentille. Puolustushallinto tulee priorisoimaan materiaalihankintoja, ja osasta suunnitelluista hankinnoista joudutaan luopumaan. Säästöt kohdistuvat kaikkiin osa-alueisiin, mutta erityisesti ne viivästyttävät maavoimien alueellisten joukkojen varustamista.

Valiokunta painottaa, että sodan ajan joukoille siirtymäkauden aikana muodostuvaa materiaali-investointien vajetta tulee kuroa kiinni uudistuksen jälkeen siten, että käytettävä materiaali vastaa mahdollisimman hyvin toimintaympäristön edellyttämiä suorituskyvyn vaatimuksia ja uudistettuja toimintatapoja. Valiokunta toteaa myös samalla, että puolustusmateriaalin kustannuskehitys on yleistä hintatasoa nopeampaa. Tämä väistämätön kehitys on siten huomioitava jo uudistusta tehtäessä ja tasapainotettua puolustusbudjettia tavoiteltaessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 685 272 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 26 910 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 491 375 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013).

2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 36 130 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013).

PVKEH 2013 ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuksien enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2010 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 499 655 000 euroa muuttamatta.

4) Vuonna 2011 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 878 000 eurolla 143 765 000 euroon.

5) Vuonna 2012 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää lisätään 17 850 000 eurolla 329 550 000 euroon.

6) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

7) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2013 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti.

8) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 53 626 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 46 899 000 euroa.

Valtuudet

1) Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää vähennetään 14 715 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2008—2015 enintään 95 285 000 euroa.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 874 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2016 enintään 328 676 000 euroa.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 5 065 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 496 440 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 72 741 000 euroa tilausvaltuuksiin sisältyvien maksatusten siirtoja vuodelta 2013 myöhemmille vuosille sekä lisäyksenä 2 070 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena, 1 545 000 euroa Foreign Military Sales (FMS) -sopimuksen arvon pienentymistä vastaavasti ja 15 500 000 euroa tuulivoiman kehittämisestä Raahen seudulla aiheutuvan tutkakompensaatioratkaisun kustannuksina, joista 7 500 000 euroa on siirtoa momentilta 32.60.40. Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, joiden perusteella Raahen alueen tuulivoimatuottajilta kerätään tuulivoimamaksua tutkainvestoinnin kustannusten kattamiseen. Tämän johdosta määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 000 000 euroa, joka tulevina vuosina katetaan edellä mainitulla tuulivoimamaksulla.

PKILPU 2008 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 14 715 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuteen sisältyvän ohjushankinnan kokonaisarvoa on pienennetty. PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään vastaavasti ilmapuolustuksen kehittämisohjelman hankinnoilla.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu siitä, että valtuuteen sisältyvät logistiikan kehittämisohjelman hankinnat eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuudesta siirretään 9 650 000 euroa momentille 27.10.01 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuteen. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt, ettei kaikki hankittavaksi suunniteltu materiaali ole momentin 27.10.18 perustelujen mukaista puolustusmateriaalia.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaiktuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 467 155 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 88 020 000 euroa vuonna 2013 myönnettyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 29 572 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 46 899 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus   7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 3 227 1 560 580     5 367
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus 69 300         69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 96 14 496 15 128 24 107   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 7 610 8 827       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 3 370 1 200       4 570
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 175 833 123 468 55 294 28 942   383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 15 050 4 280     111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 28 178 2 860       31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 58 892 101 600 53 000 40 984   254 476
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 80 570 128 212 127 508 135 150 25 000 496 440
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 7 450 10 540 9 980 8 160   36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 88 020 138 752 137 488 143 310 25 000 532 570
             
Valtuudet yhteensä 555 175 417 439 276 850 247 143 53 900 1 550 507

2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 53 626 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 46 899 000 euroa.

Valtuudet

1) Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää vähennetään 14 715 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2008—2015 enintään 95 285 000 euroa.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 874 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2016 enintään 328 676 000 euroa.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 5 065 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 496 440 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään 56 614 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys johtuu muista kuin valtuuksista aiheutuvista puolustusmateriaalihankintamenoista.

Hankintojen aikaistamisen arvioidaan tukevan kotimaisen puolustusteollisuuden työllisyyttä ja täydentävät sopivalla tavalla yritysten tilauskantaa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 555 175 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 44 857 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 56 614 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.


2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään 56 614 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa johtuen PVKEH 2013 -tilausvaltuuden maksatusten siirrosta myöhemmille vuosille sekä lisäyksenä 2 225 000 euroa määrärahan peruutusta vastaavasti muista puolustusmateriaalihankinnoista. PVKEH 2010 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2012 määrärahaa 2 225 000 euroa, joka uudelleenbudjetoidaan muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettäväksi varaosiin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin panssariajoneuvojen modernisointihankkeen arvioituja uusia toimitusaikatauluja.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 553 175 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 44 857 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 58 839 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen tehdyn menoajoitusmuutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus   7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 3 227 1 560 580     5 367
Valtuusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus 69 300         69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 96 14 496 15 128 24 107   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 7 610 8 827       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 3 370 1 200       4 570
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 175 833 123 468 55 294 28 942   383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 15 050 4 280     111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 28 178 2 860       31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 58 892 101 600 53 000 40 984   254 476
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 78 570 124 212 127 508 137 150 29 000 496 440
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 7 450 10 540 9 980 8 160   36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 86 020 134 752 137 488 145 310 29 000 532 570
             
Menot yhteensä 553 175 413 439 276 850 249 143 57 900 1 550 507

2013 IV lisätalousarvio 225 000
2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.

(19.) Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Tyhjä elementti, POISTA


2012 talousarvio 7 700 000
2011 tilinpäätös 12 500 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) 41 53 49
Tuottavuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 1 761 1 364 1 406
Tuotokset ja laadunhallinta 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 58 090 45 000 45 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä 4 300 3 000 3 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—5 4,27 4,00 4,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertalisäyksen poisto -150
Yhteensä -150

2013 talousarvio 1 878 000
2012 talousarvio 2 028 000
2011 tilinpäätös 2 291 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 1 878 000 euron määrärahaa, joka käytetään pääosin maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.

MPK toteutti vuonna 2011 yhteensä 77 500 koulutusvuorokautta lähes 1 600 koulutustilaisuudessa, joista kaksi kolmasosaa oli reserviläisille suunnattua sotilaallista sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja yksi kolmasosa kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutukseen osallistui yhteensä yli 42 000 kansalaista.

MPK on myös puolustusvoimien tärkeä kumppani. Puolustusvoimat on tilannut yhdistykseltä mm. maakuntajoukoille suunnattua sotilaallista koulutusta. Vuoden 2013 osalta solmittavan sopimuksen arvioidaan kattavan 250 koulutustapahtumaa, jotka mahdollistavat 16 000 koulutusvuorokauden kohdentamisen reserviläisille. MPK:n toimihenkilöt koordinoivat vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa kaikissa maakunnissa.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että vapaaehtoista maanpuolustusta kehitetään edelleen siten, että MPK:n tehtävänä voisi olla puolustusvoimien tukeminen myös ns. paikallisjoukkojen koulutuksessa. Paikallisjoukot on uusi puolustusministeriön taholta esiin nostettu erityisesti paikallispuolustusta vahventava joukkotyyppi. Paikallisjoukkojen suunnittelussa tulisi valiokunnan mielestä hyödyntää maanpuolustusjärjestöjen ja reservin osaamista. Paikallisjoukkojen tehtäviin voisi sisältyä myös kokonaisturvallisuuteen liittyviä toimintoja, jolloin joukkoja voitaisiin käyttää apuna mm. suuronnettomuuksissa ja ympäristökatastrofien hoitamisessa.

Valiokunta toteaa, että vapaaehtoistoiminnassa hyvinkin pienillä taloudellisilla panostuksilla saadaan huomattavia tuloksia. Esimerkiksi keskimääräisen MPK:n koulutusvuorokauden hinnaksi muodostuu vain noin 40 euroa, joka on neljännes puolustusvoimien reserviläispäivän hinnasta. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on merkittävä rooli yhteiskunnan turvallisuuden lisääjänä ja maanpuolustustahdon ylläpitäjänä. Vapaaehtoistoiminnan merkitys korostuu erityisesti alueilla, joista puolustusvoimat on vetäytymässä tai supistamassa toimintojaan. MPK:n reserviläiskoulutuksella voidaan valiokunnan mielestä osittain korvata myös puolustusvoimien kertausharjoitusten vähenemistä varsinkin, jos se pystytään suuntaamaan sodan ajan joukkojen koulutukseen.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan tukemiseen ja pitää samalla tärkeänä, että vapaaehtoistoiminnan organisoinnista huolehditaan myös paikkakunnilla, joissa puolustusvoimien toiminta vähenee.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 078 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.