Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

2) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäasiainministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 52 519 52 850 53 450
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €) 17 818 18 418 18 066
Henkilötyövuodet 287 284 285
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/htv) 183 186 187
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 293 310 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 82 90 90
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2011—2013

  2011 toteutuma
Vireille tulevat
Ratkaistut 2012 arvio
Vireille tulevat
Ratkaistut 2013 tavoite
Vireille tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 23 725 28 106 25 000 30 000 25 000 30 000
— työntekijän oleskelulupa 6 495 6 553 7 000 7 000 7 000 7 000
— opiskelijan oleskelulupa 5 813 6 041 6 000 6 000 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 11 417 15 512 12 000 17 000 12 000 17 000
Maasta poistaminen 6 056 6 825 4 000 4 000 4 000 4 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä 13 007 10 878 11 750 11 850 11 750 11 950
— turvapaikkahakemukset 3 088 3 643 3 000 3 600 3 000 3 700
— kiintiöpakolaiset1) 114 481 750 750 750 750
— matkustusasiakirjat 5 653 4 708 6 000 5 000 6 000 5 000
— dublinasiat 4 152 2 046 2 000 2 500 2 000 2 500
Kansalaisuus yhteensä 7 665 6 730 8 000 7 000 8 000 7 500
— kansalaisuushakemukset 5 763 4 497 6 000 4 000 6 000 4 250
Yhteensä 50 453 52 539 48 750 52 850 48 750 53 450

1) Vuonna 2011 UNHCR:n kiintiöpakolaisesityksiä oli yhteensä 785 kpl, joista osa on tilastoitu vireille tulleisiin. Pakolaiskiintiössä valituista tehdään vain päätös, koska asiassa ei ole asiakkaan vireille laittamaa lupahakemusta.

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 108 65 65
    josta Maahamuuttoviraston osuus - 30 30
— oleskelulupa, opiskelija 38 40 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka (kaikki) 263 180 134
    josta Maahanmuuttoviraston osuus - 150 120
— normaali menettely 370 255 190
    josta Maahanmuuttoviraston osuus - 212 170
— nopeutettu menettely 97 65 49
— josta Maahanmuuttoviraston osuus - 54 42
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset (kaikki) 373 300 265
— kansalaisuushakemukset (ns. selvät) 336 200 179
— kansalaisuushakemukset (ns. muut) 590 400 350
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 104 108 110
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua. UMA-investoinnin laskennalliset hyödyt alkavat toteutua.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Henkilötyövuodet 287 284 285
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 10,2 9 9
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,40 3,40 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 23 846 23 418 23 066
Bruttotulot 6 028 5 000 5 000
Nettomenot 17 818 18 418 18 066
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 918    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 067    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehyspäätöksen lisäsäästö -100
Siirto momentilta 26.01.01 2
Tuottavuustoimet -405
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 24.01.01) -107
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 26.10.01) -91
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 26.20.01) -142
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -24
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -79
Palkkausten tarkistukset 592
Toimintamenosäästö (HO) 60
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -58
Yhteensä -352

2013 talousarvio 18 066 000
2012 II lisätalousarvio 326 000
2012 talousarvio 18 418 000
2011 tilinpäätös 18 967 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

2) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -45 000
2013 talousarvio 18 066 000
2012 tilinpäätös 18 744 000
2011 tilinpäätös 18 967 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.