Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 632 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuotokset      
Erheellisten paloilmoitusten osuus kaikista automaatti-ilmoituksista (%) 96 95 < 92
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä, %, vähintään 15 15 20
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuus yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen.

Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet ja varaudutaan mahdollisesti tarvittaviin evakuointeihin. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) 115 165 96 900 96 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät 11 967 11 000 11 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät 2 770 2 900 2 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät 32 879 21 000 21 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 28 599 30 000 30 000
— muut tehtävät 38 950 32 000 32 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky2)      
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 50 50 50
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 50 50 50

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

2) Tunnusluvun laskentatapa on muutettu vastaamaan uutta pelastustoimen suunnitteluohjetta.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastusalan ammatillista koulutusjärjestelmää ja tutkimustoimintaa kehitetään sisäasiainministeriön asiaa selvittäneen työryhmän ehdotusten perusteella tekemien linjausten mukaisesti.

Pelastustoimi 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 49 262 51 840 52 110
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 193 211 182
AMK-tutkintojen määrä, kpl 28 28 35
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 122,6 123 116
— Pelastusopiston henkilötyövuodet 105,6 107 106
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet 8 7 1
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet 5 5 5
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet 4 4 4
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 13 601 13 400 13 500
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 995 950 1 000
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja 1 329 1 250 1 290
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 27 911 28 000 27 400
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 155 156 152
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 2,99 3,08 3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 5,4 5,0 5,0
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä 108 108 107
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä 4 4 4
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,2 - 3,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 6,8 6,6 6,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 19 623 18 907 17 397
Pelastustoimen bruttotulot 6 307 4 922 3 765
Nettomenot 13 316 13 985 13 632
— Pelastusopisto 11 198 11 580 11 628
— Sisäasiainministeriö 2 118 2 405 1 554
— Kansainvälinen pelastuspalvelu - - 450
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 238    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 077    

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 308 935 1 053
— muut tuotot - 287 -
Tuotot yhteensä 1 308 1 222 1 053
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 781 800 594
— osuus yhteiskustannuksista 931 899 810
Kustannukset yhteensä 1 712 1 699 1 404
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -404 -477 -351
Kustannusvastaavuus, % 76 72 75

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 26.01.01 (-7 htv) -437
Siirto momentilta 26.01.01 2
Toimintamenojen säästö (osuus 10 milj. eurosta) -100
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 45
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -43
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -118
Palkkausten tarkistukset 298
Yhteensä -353

2013 talousarvio 13 632 000
2012 II lisätalousarvio 142 000
2012 talousarvio 13 985 000
2011 tilinpäätös 14 155 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Pelastustoimen lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa on rahoitettu ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyömäärärahasta, jota ei enää jaeta vuonna 2013. Hankkeet ovat olleet erittäin tuloksellisia, ja niillä on luotu hyvä perusta raja-alueiden turvallisuusviranomaisten yhteistyölle. Yhteisissä pelastusharjoituksissa on käyty läpi mm. avunpyyntöjen lähettämistä, pelastusjoukkojen rajanylitysprosessia, johtamismenetelmiä ja metsäpalojen sammuttamista.

Valiokunta toteaa, että yhteistyön jatkamiselle on edelleen selkeä tarve, ja pitää siten hyvänä, että sisäasiainministeriön pelastusosasto ottaa vastuun yhteistyön jatkamisesta.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa rajat ylittävän pelastustoimen yhteistyöharjoitusten jatkamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 682 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -23 000
2013 talousarvio 13 682 000
2012 tilinpäätös 14 127 000
2011 tilinpäätös 14 155 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 23 000 euroa.