Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 921 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut.

HALTIKin päätehtävänä on tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät, hankkia hallinnonalan yhteiset palvelut ja hallinnollisten palveluiden integraatiopalvelut sekä tuottaa ICT-asiantuntijapalvelut.

HALTIKin palvelutuotannon menojen kokonaismäärän vuonna 2013 arvioidaan olevan yhteensä 55,4 milj. euroa. Lisäksi HALTIK tuottaa erikseen asiakkailta laskutettavia projekti- ja asiantuntijapalveluita sisäasiainministeriön hallinnonalalle noin 13,9 milj. eurolla. HALTIKin toiminta rahoitetaan palvelusopimuksiin perustuvilla palvelumaksuilla.

Sisäasiainministeriö asettaa Hallinnon tietotekniikkakeskukselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2013:

HALTIKin keskeisin tulostavoite on palvelutuotannon turvaaminen ja sen laadun varmistaminen. Virastossa jatketaan ja syvennetään ITIL-prosessien (Information Technology Infrastructure Library) käyttöönottoa.

Tietoliikennepalvelut

Tietoliikennepalveluiden palvelutaso säilyy korkealla ja muiden kuin suunniteltujen katkojen määrä vähenee. Viranomaisten tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan edelleen. Hallinnonalan lähiverkkojen yhdistäminen etenee suunnitellusti.

Tietoliikennepalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Tietoliikennepalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 875 900 1 388
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 326 303 254
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,55 2,7 2,7
Suoritteet      
Tietoliikennepalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 4 651 4 842 5 084
Käyttöpalvelut

Käyttöpalveluissa varmistetaan sisäisen turvallisuuden toimijoiden tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuus konesali- ja palvelinympäristöjen osalta. Hallinnonalan palvelinten keskittämistä ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan.

Käyttöpalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Käyttöpalvelussa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 1 325 2 093 2 519
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 154 151 144
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,75 2,8 3,0
Suoritteet      
Käyttöpalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 2 991 3 021 3 172
Järjestelmien ylläpitopalvelu

Tietojärjestelmien (sovellukset, sovelluspalvelimet, tietokannat) ylläpitopalvelu painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä annettavaan asiantuntijatukeen. Käytön tukea ja ongelmanratkaisua kehitetään edelleen.

Järjestelmien ylläpitopalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Järjestelmien ylläpitopalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 1 158 1 360 1 723
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 176 149 139
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,42 2,5 2,7
Suoritteet      
Järjestelmien ylläpitopalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 9 601 9 697 10 182
Työasemapalvelu

Työasemapalvelussa tuotetaan sisäasiainministeriön hallinnonalan vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden koko elinkaaren mittainen palvelu. Vuonna 2013 jatketaan toimialojen siirtämistä Windows 7 -ympäristöön erillisen suunnitelman mukaisesti. ITIL-prosessien käyttöönottoa jatketaan ja syvennetään.

Työasemapalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Työasemapalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 211 236 212
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 473 466 506
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 3,05 3,1 3,2
Suoritteet      
Työasemapalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 54 410 54 954 57 702
Viestintäpalvelut

Viestintäpalveluiden keskeinen tavoite on varmistaa se, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden viestintäratkaisut ovat käytettävissä ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista. Huolehditaan 071-numeroinnin kehityksestä ja hallinnasta sekä puhepalvelujärjestelmien elinkaarenhallinnasta ja käyttöpalveluista.

Viestintäpalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Viestintäpalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 135 133 137
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 827 813 778
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys (puhe- ja videopalveluiden toimivuus) 3,01 2,9 3,0
Suoritteet      
Viestintäpalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 14 482 14 627 14 773
Service Desk -palvelut

Palvelutuotantomallin tavoitetilana on, että palvelut toimivat yhtenäisen prosessin mukaisesti. Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta lähtökohtaisesti yhdessä palvelupisteessä (Service Desk), joka toimii virtuaalisesti.

Uuden käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä jatketaan.

Service Desk -palvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Service Deskissä päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 75 65 75
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 1 176 1 234 1 296
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 3,26 3,1 3,3
HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä (%) 28,1 30,0 31,0
Suoritteet      
ServiceDeskissä I-tasolla päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 39 934 40 733 42 769
Aluepalvelut

Aluepalvelun tavoitteena on tuottaa tukipalveluita alueellisesti asiakkaiden operatiivisten tehtävien tukemiseksi. Vuoden 2013 aikana pyritään edelleen parantamaan palvelun laatua siten, että palvelun käyttäjien tyytyväisyys palvelun laatuun kasvaa. Toimintaa kehitetään uuden työnohjausjärjestelmän käyttöä terävöittämällä ja ITIL-prosesseja käyttöönottamalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Aluepalvelut1) 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,98 3,1 3,2
Aluepalvelussa keskitetysti päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista aluepalvelun päättämistä palvelupyynnöistä (%) 40,1 42,5 43,5

1) Aluepalvelun henkilötyö ja kustannukset kohdennetaan muille palveluille.

Yhteyspalvelut

Yhteyspalveluun kuuluvat seuraavat palvelut: puhelunvälitys, siihen liittyvä asiakaspalvelu, asiakastietokannan tietojen ylläpito sovituilta osin ja raportointi. Yhteyspalveluyksikkö tuottaa puhelunvälityspalvelut keskitetysti koko sisäasiainministeriön hallinnonalalle sekä lisäksi valtiovarainministeriön hallinnonalalta maistraateille sekä aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat sisäasiainministeriön hallinnonalan ympäristön kalenteri- ja kulunvalvontaliitännät sekä tietokannan sisällöntuoton kehittäminen.

Yhteyspalvelut 2011
toteutuma
SM ja maistraatit
AVIt ja ELYt 2012
tavoite
SM ja maistraatit
2013
tavoite
SM ja maistraatit
         
Taloudellisuus        
Käsitellyn puhelun kustannus (€) 1,14 1,30 1,24 1,24
Tuottavuus        
Henkilötyövuotta kohden käsitellyt puhelut (kpl/htv) 53 600 36 600 65 500 65 500
Palvelukyky ja laatu        
Asiakastyytyväisyys 3,68 2,8 3,7 3,72
Suoritteet        
Yhteyspalveluissa käsitellyt puhelut (1 000 kpl) 1 813   2 000 2 000
Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Tehtävät painottuvat neljään hankekokonaisuuteen. Poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistus (VITJA) sekä kansainvälisen tiedonvaihdon (SIS II) järjestelmäuudistukset jatkuvat ja niitä toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. LUPA 2016- sekä sähköisen asioinnin hankekokonaisuuksien tehtävät laajenevat viraston osalta.

Projekti- ja asiantuntijapalvelutoiminnan laatua parannetaan yhtenäistämällä projektikäytäntöjä ja testausprosesseja sekä käyttöönottamalla järjestelmäarkkitehtuurien hallinnan ja järjestelmäkehityksen työkaluja.

Projekti- ja asiantuntijapalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Projektien ja asiantuntijapalveluiden henkilötyökustannukset 6 892 000 8 385 516 5 309 806
Tuottavuus      
Projekteille ja asiantuntijapalveluille kohdennettu työaika (htv) 71,1 81 38
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys (tyytyväisyys lopputulokseen) 2,7 2,8 3,0

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet:

Henkiset voimavarat 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,4 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,6 9 8
Henkilöstö yhteensä, htv 416 430 410
— josta vakinaisessa palvelussuhteessa 316 330 330
Naisia, %-osuus 35 35 36

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 71 712 83 848 69 244
Bruttotulot 70 435 81 517 68 323
Nettomenot 1 277 2 331 921
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 142    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 400    

Yllä olevissa luvuissa on mukana sekä palvelusopimustoiminnan että erillisten projektien kulut.

Bruttomäärärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Palvelusopimus 55 344 000
Projektitoiminta 13 900 000
Yhteensä 69 244 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -1
Siirto momentille 28.01.01 (-1 htv) -113
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -153
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -25
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -118
Toimintamenosäästö (HO) -1 000
Yhteensä -1 410

2013 talousarvio 921 000
2012 II lisätalousarvio -24 000
2012 talousarvio 2 331 000
2011 tilinpäätös 535 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 921 000 euroa.