Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:

Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen, Hätäkeskuslaitoksen sekä maahanmuuttohallinnon strategisia tavoitelinjauksia ja toiminnallisia tulostavoitteita, jotka on tarkemmin kerrottu pääluokan eri lukujen perusteluissa.

Hallinnonalan tietohallinto

Sisäasiainministeriön tietohallinto vastaa ministeriön ja hallinnonalan yhteisen tietohallinnon kehittämisestä, strategisesta ohjauksesta, valvonnasta ja tietoturvallisuudesta. Sen tulosohjaukseen kuuluva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) hankkii, kehittää ja ylläpitää hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut. Hallinnonalan yhteisten tietojärjestelmähankkeiden suunnittelu ja valmistelu maksetaan pääsääntöisesti hallinnonalan yhteiseltä tietohallintomomentilta.

Solid-rahastot

Sisäasiainministeriö vastaa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 kansallisesta hallinnoinnista. Rahastojen rahoituksella tuetaan Haagin ja Tukholman ohjelmissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista, mm. tukemalla turvapaikkaprosessin ja palauttamismenettelyjen hallinnoinnin kehittämistä, pakolaisten ja muiden kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista sekä EU:n ulkorajojen valvontaan liittyvää kehittämistoimintaa.

Siviilikriisinhallinta

Sisäasiainministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia vahvistetaan edelleen vastaamaan Suomen osallistumistasoa yhteen sovittamalla siviilikriisinhallinnan kansallisia valmiuksia valtioneuvostotasolla ja tehostamalla kokonaisvaltaisuutta siviilikriisinhallintatoiminnoissa mm. tiivistämällä yhteistyötä sotilaallisten ja siviilivoimavarojen käytössä.

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäasiainministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle.
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Henkilötyövuodet 256 245 243
Sairauspoissaolot (pv/htv) 7,9 7,5 7,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 20 380 21 368 22 010
Bruttotulot 854 500 500
Nettomenot 19 526 20 868 21 510
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 404    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 794    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehyspäätöksen lisäsäästö -100
Palkkausten tarkistukset (siirto momentille 26.01.23) -24
Siirto momentille 26.10.01 -84
Siirto momentille 26.30.01 -2
Siirto momentille 26.30.02 -7
Siirto momentille 26.40.01 -2
Siirto momentilta 26.30.01 (7 htv) 437
Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta) 68
Tuottavuusohjelmavähennys -135
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -60
Palkkausten tarkistukset 616
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -65
Yhteensä 642

2013 talousarvio 21 510 000
2012 II lisätalousarvio 301 000
2012 talousarvio 20 868 000
2011 tilinpäätös 19 916 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 50 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -50 000
2013 talousarvio 21 510 000
2012 tilinpäätös 21 169 000
2011 tilinpäätös 19 916 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 50 000 euroa.

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 921 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut.

HALTIKin päätehtävänä on tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät, hankkia hallinnonalan yhteiset palvelut ja hallinnollisten palveluiden integraatiopalvelut sekä tuottaa ICT-asiantuntijapalvelut.

HALTIKin palvelutuotannon menojen kokonaismäärän vuonna 2013 arvioidaan olevan yhteensä 55,4 milj. euroa. Lisäksi HALTIK tuottaa erikseen asiakkailta laskutettavia projekti- ja asiantuntijapalveluita sisäasiainministeriön hallinnonalalle noin 13,9 milj. eurolla. HALTIKin toiminta rahoitetaan palvelusopimuksiin perustuvilla palvelumaksuilla.

Sisäasiainministeriö asettaa Hallinnon tietotekniikkakeskukselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2013:

HALTIKin keskeisin tulostavoite on palvelutuotannon turvaaminen ja sen laadun varmistaminen. Virastossa jatketaan ja syvennetään ITIL-prosessien (Information Technology Infrastructure Library) käyttöönottoa.

Tietoliikennepalvelut

Tietoliikennepalveluiden palvelutaso säilyy korkealla ja muiden kuin suunniteltujen katkojen määrä vähenee. Viranomaisten tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan edelleen. Hallinnonalan lähiverkkojen yhdistäminen etenee suunnitellusti.

Tietoliikennepalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Tietoliikennepalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 875 900 1 388
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 326 303 254
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,55 2,7 2,7
Suoritteet      
Tietoliikennepalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 4 651 4 842 5 084
Käyttöpalvelut

Käyttöpalveluissa varmistetaan sisäisen turvallisuuden toimijoiden tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuus konesali- ja palvelinympäristöjen osalta. Hallinnonalan palvelinten keskittämistä ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan.

Käyttöpalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Käyttöpalvelussa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 1 325 2 093 2 519
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 154 151 144
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,75 2,8 3,0
Suoritteet      
Käyttöpalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 2 991 3 021 3 172
Järjestelmien ylläpitopalvelu

Tietojärjestelmien (sovellukset, sovelluspalvelimet, tietokannat) ylläpitopalvelu painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä annettavaan asiantuntijatukeen. Käytön tukea ja ongelmanratkaisua kehitetään edelleen.

Järjestelmien ylläpitopalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Järjestelmien ylläpitopalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 1 158 1 360 1 723
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 176 149 139
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,42 2,5 2,7
Suoritteet      
Järjestelmien ylläpitopalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 9 601 9 697 10 182
Työasemapalvelu

Työasemapalvelussa tuotetaan sisäasiainministeriön hallinnonalan vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden koko elinkaaren mittainen palvelu. Vuonna 2013 jatketaan toimialojen siirtämistä Windows 7 -ympäristöön erillisen suunnitelman mukaisesti. ITIL-prosessien käyttöönottoa jatketaan ja syvennetään.

Työasemapalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Työasemapalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 211 236 212
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 473 466 506
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 3,05 3,1 3,2
Suoritteet      
Työasemapalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 54 410 54 954 57 702
Viestintäpalvelut

Viestintäpalveluiden keskeinen tavoite on varmistaa se, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden viestintäratkaisut ovat käytettävissä ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista. Huolehditaan 071-numeroinnin kehityksestä ja hallinnasta sekä puhepalvelujärjestelmien elinkaarenhallinnasta ja käyttöpalveluista.

Viestintäpalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Viestintäpalveluissa päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 135 133 137
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 827 813 778
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys (puhe- ja videopalveluiden toimivuus) 3,01 2,9 3,0
Suoritteet      
Viestintäpalveluissa päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 14 482 14 627 14 773
Service Desk -palvelut

Palvelutuotantomallin tavoitetilana on, että palvelut toimivat yhtenäisen prosessin mukaisesti. Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta lähtökohtaisesti yhdessä palvelupisteessä (Service Desk), joka toimii virtuaalisesti.

Uuden käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä jatketaan.

Service Desk -palvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Service Deskissä päätetyn palvelupyynnön kustannus (€) 75 65 75
Tuottavuus      
Henkilötyövuotta kohden päätettyjen palvelupyyntöjen määrä (kpl/htv) 1 176 1 234 1 296
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 3,26 3,1 3,3
HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä (%) 28,1 30,0 31,0
Suoritteet      
ServiceDeskissä I-tasolla päätetyt palvelupyynnöt (kpl) 39 934 40 733 42 769
Aluepalvelut

Aluepalvelun tavoitteena on tuottaa tukipalveluita alueellisesti asiakkaiden operatiivisten tehtävien tukemiseksi. Vuoden 2013 aikana pyritään edelleen parantamaan palvelun laatua siten, että palvelun käyttäjien tyytyväisyys palvelun laatuun kasvaa. Toimintaa kehitetään uuden työnohjausjärjestelmän käyttöä terävöittämällä ja ITIL-prosesseja käyttöönottamalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Aluepalvelut1) 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys 2,98 3,1 3,2
Aluepalvelussa keskitetysti päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista aluepalvelun päättämistä palvelupyynnöistä (%) 40,1 42,5 43,5

1) Aluepalvelun henkilötyö ja kustannukset kohdennetaan muille palveluille.

Yhteyspalvelut

Yhteyspalveluun kuuluvat seuraavat palvelut: puhelunvälitys, siihen liittyvä asiakaspalvelu, asiakastietokannan tietojen ylläpito sovituilta osin ja raportointi. Yhteyspalveluyksikkö tuottaa puhelunvälityspalvelut keskitetysti koko sisäasiainministeriön hallinnonalalle sekä lisäksi valtiovarainministeriön hallinnonalalta maistraateille sekä aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat sisäasiainministeriön hallinnonalan ympäristön kalenteri- ja kulunvalvontaliitännät sekä tietokannan sisällöntuoton kehittäminen.

Yhteyspalvelut 2011
toteutuma
SM ja maistraatit
AVIt ja ELYt 2012
tavoite
SM ja maistraatit
2013
tavoite
SM ja maistraatit
         
Taloudellisuus        
Käsitellyn puhelun kustannus (€) 1,14 1,30 1,24 1,24
Tuottavuus        
Henkilötyövuotta kohden käsitellyt puhelut (kpl/htv) 53 600 36 600 65 500 65 500
Palvelukyky ja laatu        
Asiakastyytyväisyys 3,68 2,8 3,7 3,72
Suoritteet        
Yhteyspalveluissa käsitellyt puhelut (1 000 kpl) 1 813   2 000 2 000
Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Tehtävät painottuvat neljään hankekokonaisuuteen. Poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistus (VITJA) sekä kansainvälisen tiedonvaihdon (SIS II) järjestelmäuudistukset jatkuvat ja niitä toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. LUPA 2016- sekä sähköisen asioinnin hankekokonaisuuksien tehtävät laajenevat viraston osalta.

Projekti- ja asiantuntijapalvelutoiminnan laatua parannetaan yhtenäistämällä projektikäytäntöjä ja testausprosesseja sekä käyttöönottamalla järjestelmäarkkitehtuurien hallinnan ja järjestelmäkehityksen työkaluja.

Projekti- ja asiantuntijapalvelut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Projektien ja asiantuntijapalveluiden henkilötyökustannukset 6 892 000 8 385 516 5 309 806
Tuottavuus      
Projekteille ja asiantuntijapalveluille kohdennettu työaika (htv) 71,1 81 38
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys (tyytyväisyys lopputulokseen) 2,7 2,8 3,0

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet:

Henkiset voimavarat 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,4 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,6 9 8
Henkilöstö yhteensä, htv 416 430 410
— josta vakinaisessa palvelussuhteessa 316 330 330
Naisia, %-osuus 35 35 36

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 71 712 83 848 69 244
Bruttotulot 70 435 81 517 68 323
Nettomenot 1 277 2 331 921
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 142    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 400    

Yllä olevissa luvuissa on mukana sekä palvelusopimustoiminnan että erillisten projektien kulut.

Bruttomäärärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Palvelusopimus 55 344 000
Projektitoiminta 13 900 000
Yhteensä 69 244 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -1
Siirto momentille 28.01.01 (-1 htv) -113
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -153
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -25
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -118
Toimintamenosäästö (HO) -1 000
Yhteensä -1 410

2013 talousarvio 921 000
2012 II lisätalousarvio -24 000
2012 talousarvio 2 331 000
2011 tilinpäätös 535 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 921 000 euroa.

04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 011 000 euroa.

Selvitysosa:Vähemmistövaltuutettu on sisäasiainministeriön yhteyteen sijoitettu itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Vähemmistövaltuutetun neuvontapalveluiden kehittyminen

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Neuvonta 505 410 390
Lausunto/kannanotto/aloite 120 110 120
Vireille avustajana tai hakijana esim. tuomioistuimessa tai syrjintälautakunnassa 0 2 6

Vähemmistövaltuutetun toimisto on kehittänyt neuvontapalvelujaan, jotta ihmiset eri puolella Suomea saavat neuvontaa mahdollisimman helposti. Toimistoon tulevien neuvontayhteydenottojen määrä on tavoitteiden mukaisesti jo jonkin verran vähentynyt. Tavoitteena on ollut tätä kautta vapauttaa resursseja asioiden syvempään tarkasteluun esim. sovittelemalla juttuja enemmän tai viemällä niitä eteenpäin.

Valtioneuvoston nimittämä syrjintälautakunta on yhdenvertaisuuslakiin perustuva etnistä syrjintää koskevia hakemuksia käsittelevä sisäasiainministeriön ohessa toimiva itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, joka voi antaa syrjintää koskevan kieltopäätöksen, jonka noudattamista se voi tehostaa uhkasakolla ja tuomita sen maksettavaksi.

Asiakastapausten lukumäärä syrjintälautakunnassa

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Syrjintälautakunta 350 370 370

Henkilötyövuosien lukumäärä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Vähemmistövaltuutettu 11 10 12
Syrjintälautakunta 2 2 2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 911 1 030 1 061
Bruttotulot 50 50 50
Nettomenot 861 980 1 011
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 71    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 129    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Vähemmistövaltuutettu 876
Syrjintälautakunta 135
Yhteensä 1 011

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos 1
Palkkausten tarkistukset 32
Toimintamenosäästö (HO) -2
Yhteensä 31

2013 talousarvio 1 011 000
2012 II lisätalousarvio 14 000
2012 talousarvio 980 000
2011 tilinpäätös 919 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 011 000 euroa.

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 8 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin sekä Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
TUVE-käyttömenot 4 640 000
Palvelusopimus 3 140 000
Strateginen ohjaus 178 000
Asiankäsittelyjärjestelmät 200 000
Julkaisujärjestelmät 100 000
Muut järjestelmät 140 000
Sähköinen asiointi 50 000
Tietoturvallisuus 50 000
Lähiverkko 50 000
Muut tietohallintomenot 40 000
Yhteensä 8 588 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
TUVE-käyttökustannukset -1 140
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -60
Toimintamenosäästö (HO) -100
Yhteensä -1 300

2013 talousarvio 8 588 000
2012 talousarvio 9 888 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetystä määrärahasta osoitetaan 4,64 miljoonaa euroa hallinnon turvallisuusverkko -hankkeen (TUVE) käyttömenoihin. Turvallisuusverkon on tarkoitus varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden viestintä parantamalla merkittävästi tietoliikenneverkon suojaustasoa ja käytettävyyttä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hankkeen kustannukset ylittävät esitetyn määrärahan noin 5,4 miljoonalla eurolla vuonna 2013. Valiokunta pitää välttämättömänä, että yhteisten valtionhallinnolle tarjottavien TUVE-palveluiden luomisesta aiheutuvat kustannukset korvataan sisäasiainministeriölle. Niistä ei saa aiheutua ylimääräistä kustannusta tietoverkkopalveluiden toteuttamisesta vastaavalle Hallinnon tietotekniikkakeskukselle (HALTIK) tai viime kädessä sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoille, joista suurimmat ovat poliisi ja rajavartiolaitos.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 8 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin sekä Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) toteutukseen ja ylläpitoon liittyvistä lisäkustannuksista.


2013 I lisätalousarvio 3 900 000
2013 talousarvio 8 588 000
2012 tilinpäätös 9 888 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 22 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin mukaisiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen mukaisesti toteutettaviin hankkeisiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset 575/2007/EY, 573/2007/EY ja 574/2007/EY sekä neuvoston päätös 435/2007/EY)

2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtäviin kohdennettavan sisäasiainministeriön hallinnonalan eri virastojen, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) hankkeisiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen

4) siirtomenojen maksamiseen.

Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskeva yleisohjelma koostuu neljästä rahastosta: Euroopan pakolaisrahasto, paluurahasto, ulkorajarahasto sekä kotouttamisrahasto. Yleisohjelman hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä koskevat jäsenvaltion velvollisuudet on määritelty rahastoja koskevissa päätöksissä. Sisäasiainministeriö vastaa rahastojen kansallisesta hallinnoinnista. Rahastoille yhteisen kansallisen hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti ministeriöön on nimetty vastuu-, todentamis- ja tarkastusviranomaiset.

Rahastojen arvioidut maksatukset vuosiohjelmittain (1 000 euroa)

Vuosiohjelma 2007—2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
             
Pakolaisrahasto - 706 810 1 578 843 3 937
Ulkorajarahasto - 1 026 2 214 4 864 6 574 14 678
Kotouttamisrahasto - 45 348 680 677 1 750
Paluurahasto - 30 230 700 775 1 735
Yhteensä - 1 807 3 602 7 822 8 869 22 100

Kansallinen vastinrahoitus on budjetoitu momenteille 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 ja 70 sekä 26.40.01 ja 63 sekä momentille 28.10.02 ja 32.70.03. Komissiosta saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Hankkeille tältä momentilta maksettavaan EU:n tukiosuuteen on mahdollista sisältyä arvonlisäveroa. EU:n tukiosuus maksetaan hankkeille pääsääntöisesti kahtena ennakkomaksuna ja yhtenä loppumaksuna, jolloin tukikelpoisten kustannusten raportointi (ml. alv-menot) tapahtuu jälkikäteen eikä alv-osuuden arvioiminen etukäteen ole mahdollista.

Pakolaisrahastosta tuetaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden kehittämistä, turvapaikkaprosessia, pakolaisten uudelleensijoitusohjelmia ja pakolaisten integroitumista yhteiskuntaan.

Ulkorajarahastosta tuetaan toimia, joilla kehitetään maahantuloa edeltäviä tarkistuksia, viisumien myöntämistä rajoilla, maahantulon sujuvuutta siihen oikeutetuille henkilöille, laittoman maahantulon vähentämistä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Kotouttamisrahasto kohdentuu kolmansien maiden kansalaisten maahanmuuttoon ja integraation tukemiseen pois lukien pakolaiset (myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt).

Paluurahasto on tarkoitettu laittomasti maassa oleskelevien ulkomaalaisten palauttamiseen, turvapaikanhakijoiden, jotka eivät ole vielä saaneet päätöstä, vapaaehtoisen paluun tukemiseen ja pakolaisten vapaaehtoisen paluun avustamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksatusten aikataulun muuttuminen 7 110
Yhteensä 7 110

2013 talousarvio 22 100 000
2012 talousarvio 14 990 000
2011 tilinpäätös 11 337 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 22 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin mukaisiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen mukaisesti toteutettaviin hankkeisiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset 575/2007/EY, 573/2007/EY ja 574/2007/EY sekä neuvoston päätös 435/2007/EY)

2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtäviin kohdennettavan sisäasiainministeriön hallinnonalan eri virastojen, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) hankkeisiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen

4) siirtomenojen maksamiseen.

Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot.

Selvitysosa:Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa sisäasiainministeriön ohjauksessa kokonaisvaltaisesti siviilikriisinhallinnan operatiivisesta toiminnasta: koulutuksesta, rekrytoinnista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, materiaali- ja logistiikkavalmiuksista sekä vaadittavasta tilannekuvasta.

Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvien henkilöiden aiheuttamat menot maksetaan momentilta 24.10.21.

Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

  • — Kriisinhallintakeskus kouluttaa Suomen osallistumistasoa vastaavan määrän siviiliasiantuntijoita lähetettäväksi siviilikriisinhallintatehtäviin.
  • — Kriisinhallintakeskus lähettää vuositasolla asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin valtioneuvoston linjausten mukaisesti.
  • — Naisten osuus lähetettävistä asiaintuntijoista nousee edelleen.
  • — Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien toiminta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta.

Toiminnan tunnuslukuja

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Siviilikriisinhallintakoulutettavapäivät 1 251 1 500 1 500
Koulutettavapäivän hinta 636 460 460
Kriisinhallintatehtäviin tehtävät nimitykset 59 85 75

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
     
Bruttomenot 1 425 1 439
Bruttotulot 10 0
Nettomenot 1 415 1 439

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset (siirto momentilta 26.01.01) 24
Yhteensä 24

2013 talousarvio 1 439 000
2012 II lisätalousarvio 22 000
2012 talousarvio 1 415 000
2011 tilinpäätös 1 530 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi.


2013 talousarvio 1 439 000
2012 III lisätalousarvio
2012 II lisätalousarvio 22 000
2012 talousarvio 1 415 000
2011 tilinpäätös 1 530 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot.

Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 1 439 000
2012 tilinpäätös 1 437 000
2011 tilinpäätös 1 530 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 65 500 000 euroa.


2013 talousarvio 65 500 000
2012 talousarvio 57 500 000
2011 tilinpäätös 60 489 008

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 65 500 000 euroa.

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF6), IGC7), IOM, ICMPD8), COSPAS-SARSAT9) ja ICAO PKD10)) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Poliisin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä erityinen pääpaino on EU:n puitteissa suoritettavalla poliisiyhteistyöllä sekä lainsäädännön että käytännön toiminnan tasolla. Huomiota kiinnitetään myös lähialueyhteistyön, YK:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden piirissä tapahtuvaan poliisin toimialaan liittyvään kehitykseen.

IGC:ssä käsitellään kaikkia kansainvälisten maahanmuuttovirtojen hallintaan liittyviä merkittäviä kysymyksiä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on hallitustenvälinen järjestö, joka harjoittaa laaja-alaista siirtolaisuuteen liittyvää toimintaa. ICMPD on riippumaton hallitustenvälinen tutkimuslaitos. Se pyrkii edistämään kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja keskittyy Länsi- ja Itä-Euroopan kannalta tärkeisiin maahanmuuttokysymyksiin ja toimii Budapest-prosessin sihteeristönä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Interpol 526 000
FATF 30 000
IGC 85 000
IOM 300 000
ICMPD 5 000
COSPAS-SARSAT 45 000
ICAO PKD 26 000
Yhteensä 1 017 000

2013 talousarvio 1 017 000
2012 talousarvio 1 017 000
2011 tilinpäätös 1 299 212

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF6), IGC7), IOM, ICMPD8), COSPAS-SARSAT9) ja ICAO PKD10)) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.