Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.

Vankiluvun ei oleteta vuonna 2013 merkittävästi muuttuvan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien, naisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Tutkintavankien määrän arvioidaan edelleen nousevan. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioidaan edelleen lisäävän päivittäistä vankilukua noin 30 vangilla vuonna 2013. Joulukuussa 2011 voimaan tulleen EU-maiden vankien siirtoa koskevan lainmuutoksen arvioidaan vähentävän vankien määrää noin 10:llä. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen puolestaan alentaa vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrien arvioidaan hieman nousevan valvontarangaistuksen käytön lisääntymisen seurauksena. Valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan olevan vuonna 2013 keskimäärin 80 tuomittua päivässä.

Toiminnan laajuus

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 262 3 250 3 240
Vapaudesta vankilaan tulleet 6 436 6 300 6 200
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa keskimäärin 3 859 3 880 3 910
Täytäntöönpantaviksi tulevia yhdyskuntaseuraamuksia 4 461 4 700 4 840
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot (pyydetyt) 11 646 12 800 13 300

Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa ja henkilöstömäärää sopeutetaan syksyn 2011 kehyspäätöksen edellyttämän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 lakkautetaan yksi vankila. Rangaistusten täytäntöönpanon tuloksellisuutta ja toimintakykyä parannetaan kehittämällä toimintaprosesseja ja henkilöstön työpanoksen kohdentumista. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä-hankkeessa (ATJ) toteutetaan tietojärjestelmän tarkentava määrittely.

Tietoja henkilöstöstä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Henkilöstömäärä, htv 2 893 2 867 2 822
Keski-ikä 44,9 45,0 45,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,7 14,0 14,0
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv1) 21,6 21,0 20,0

1) Jaksotyötä tekevien sairauspoissaoloja seurataan kalenteripäivinä.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,0 99,2 99,2
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 37 37 37
Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 84 85 85
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista 85 85 85
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1) 1,29 1,41 1,43
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv 17,1 15,1 15,5
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 303 348 368
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 59 062 61 174 61 557
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 4 506 4 778 5 082

1) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 190 053
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 812
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 3 224
Terveydenhuoltoyksikkö 15 969
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 395
Yhteensä 226 453

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 235 073 235 681 241 196
Bruttotulot 14 692 14 501 14 743
Nettomenot 220 381 221 180 226 453
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 889    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 012    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 046 10 221 10 391
— muut tuotot 1 106 1 120 1 180
Tuotot yhteensä 11 152 11 341 11 571
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 852 10 979 11 200
— osuus yhteiskustannuksista 9 060 8 973 9 155
Kustannukset yhteensä 19 912 19 952 20 355
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 760 -8 611 -8 784
Kustannusvastaavuus, % 56 57 57

1) Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 26.10.01 (-1 htv) -38
Tietohallintomenot -250
Toimitilamenot 1 192
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -46 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -29
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -11
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -711
Palkkausten tarkistukset 5 951
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -831
Yhteensä 5 273

2013 talousarvio 226 453 000
2012 II lisätalousarvio 3 378 000
2012 talousarvio 221 180 000
2011 tilinpäätös 221 504 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Määrärahojen tuntuvasta alentumisesta johtuen Rikosseuraamuslaitos on laatinut vuosille 2012—2016 talouden sopeuttamissuunnitelman. Sen toimeenpano on ensi vuoden keskeisin tavoite, sillä kehyspäätöksen mukaiset määrärahavähennykset näkyvät täysimääräisesti jo vuonna 2013. Sopeuttaminen edellyttää arviolta lähes 200 henkilötyövuoden vähentämistä vuoden 2011 tasoon verrattuna. Tilanne on haasteellinen, sillä Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosia vähennettiin vuosina 2005—2011 jo lähes 10 prosentilla.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ensi vuosi on taloudellisesti erittäin tiukka, mutta Rikosseuraamuslaitoksen arvioidaan selviytyvän vaikeasta tilanteesta toteuttamalla sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimet. Sopeuttamistoimien onnistuminen edellyttää kuitenkin mm. sitä, että vankimäärä ei lisäänny nykytasosta ja että Rikosseuraamuslaitokselle ei aseteta uusia tehtäviä varaamatta niihin riittäviä resursseja. Valiokunta korostaa, että Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän uudistamiseen tarvittava rahoitus on myös turvattava.

Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että sopeuttamissuunnitelmasta huolimatta Rikosseuraamuslaitos voi viedä eteenpäin paljusellien poistamiseen liittyvää hanketta, mitä hallitusohjelmakin edellyttää. Suunnitelmien mukaan viimeiset paljusellit poistuvat käytöstä vuoteen 2017 mennessä.

Valiokunta korostaa, että niukoista määrärahoista huolimatta on tärkeää, että rangaistusajan sisältöä kehitetään, millä voidaan vähentää rikoksen uusimisriskiä ja edistää vapaudessa selviytymistä. Hallitusohjelman mukaisesti on myös huolehdittava siitä, että vankilasta vapautuminen toteutetaan suunnitellusti siten, että kuntoutus ja muut tukitoimet jatkuvat katkeamattomasti vapautumisen jälkeen. Rangaistusten täytäntöönpanoviranomaisten, muiden valtion viranomaisten ja kotikunnan toimia on kehitettävä yhtenäiseksi, rikoksesta tuomitun ja yhteiskunnan tarpeita huomioivaksi kokonaisuudeksi.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että hallitusohjelman mukaista vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle ryhdytään selvittämään.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 490 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 434 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 56 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.


2013 IV lisätalousarvio -490 000
2013 talousarvio 226 453 000
2012 tilinpäätös 224 558 000
2011 tilinpäätös 221 504 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 490 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Määräaikaisen määrärahan päättyminen (Suomenlinnan rakennushanke) -625
Yhteensä -625

2013 talousarvio 5 400 000
2012 talousarvio 6 025 000
2011 tilinpäätös 6 025 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.