Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Omistajaohjaus
              88. Osakehankinnat
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.

Selvitysosa:Omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuvia tai niihin liittyviä menoja ovat järjestelyistä ja toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvien kustannusten lisäksi sellaiset kauppahinnan osittaiset palautukset, jotka perustuvat kauppakirjassa oleviin hinnantarkistusta tai myyjän maksettavaksi tulevia korvauksia koskeviin sopimusehtoihin. Omistajaohjaukseen liittyviä menoja ovat osakkeiden ja arvo-osuuksien hallinnointikustannukset, valtion tarvitsemien neuvonantaja- ja koulutuspalvelujen kustannukset, hallitusjäsenten rekrytointiin ja koulutukseen liittyvät kustannukset, omistajaohjauksen toimiala- ja yritysjärjestelyosaamisen ylläpitämiseen liittyvät kustannukset sekä omistajaohjauksen kansainväliseen yhteistyöhön ja omistajien keskinäiseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset.


2013 talousarvio 2 700 000
2012 talousarvio 2 700 000
2011 tilinpäätös 2 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 115 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Gasum Oy:n A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vaihtovelkakirjalainan myöntämiseen Vapo Oy:n enemmistöomistuksessa olevalle Forest BTL -osakeyhtiölle.

Selvitysosa:Gasum Oy:n omistusrakenne on seuraava: Fortum Heat and Gas Oy 31 %, OAO Gazprom 25 %, Suomen valtio 24 % (Valtioneuvoston kanslia ja Huoltovarmuuskeskus yhteensä) ja E.ON Ruhrgas International GmbH (E.ON) 20 %. Yhtiön osakepääoma jakautuu A- ja K-sarjan osakkeisiin. A-sarjaan kuuluvia osakkeita on 53 000 000. K-sarjan osakkeita on yksi, jonka Suomen valtio omistaa. Koska Gasum Oy määritellään huoltovarmuusnäkökulmasta olennaisen tärkeäksi yhtiöksi, on Suomen valtion perusteltua ostaa myyntiin tulevia E.ON:n tai muiden tahojen omistamia Gasum Oy:n osakkeita. Osakehankintaan arvioidaan tarvittavan enintään 110 000 000 euroa.

Valtion enemmistöomistuksessa oleva Vapo Oy on yhdessä Metsä Groupin kanssa kehittänyt puupohjaisen biodieselin tuotantoteknologiaa sekä valmistellut sitä hyödyntävän tuotantolaitoksen rakentamista Kemin Ajokseen. Hankkeelle on saatu rahoitusta EU:n NER300 -tukiohjelmasta. Maksettava tuki olisi noin 88 000 000 euroa. Valtion on tarkoitus lainoittaa Vapon enemmistöomistuksessa olevaa Forest BTL -osakeyhtiötä yhteensä 10 000 000 eurolla, mistä 5 000 000 euroa on jo myönnetty vaihtovelkakirjalainana joulukuussa 2012 ja lisäksi ehdotetaan 5 000 000 euron vaihtovelkakirjalainan myöntämistä, joka rahoitetaan siirtona momentilta 32.60.40. Näin valtio varmistaisi Feed-vaiheen kehitystyön toteuttamisen.


2013 I lisätalousarvio 115 000 000
2013 talousarvio 2 700 000
2012 tilinpäätös 2 700 000
2011 tilinpäätös 2 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 115 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Gasum Oy:n A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vaihtovelkakirjalainan myöntämiseen Vapo Oy:n enemmistöomistuksessa olevalle Forest BTL -osakeyhtiölle.