Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. (23.01 ja 28.60, osa) HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta.

Hallitusohjelman seurantaa ja siihen liittyviä menettelyitä kehitetään hallitusohjelman lupausten mukaisesti. Tilannekuvatoimintaa tukevia toiminnallisia sekä teknisiä ratkaisuja kehitetään valtioneuvoston kansliassa käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantamiseksi. Tavoitteena on valtioneuvoston toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa.

Valtioneuvoston kanslian johdolla edistetään taloudellisia ulkosuhteita, jota toimintaa varten kansliaan sijoitetaan sihteeristö.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtioneuvoston kanslian henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee hyvässä työyhteisössä, jota seurataan ja kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Fyysinen hyvinvointi      
— sairauspoissaolopäivä/htv 8,6 7,0 7,0
Työtyytyväisyys      
— työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5
Johtaminen 3,4 3,5 3,5
Koulutusindeksi 5,4 5,4 5,4
Tasa-arvon toteutuminen 3,6 3,6 3,6

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
esitys
   
Bruttomenot 32 104
Bruttotulot 25
Nettomenot 32 079

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustilojen vuokrankorotukset 112
KIEKU kertaluonteinen hankeraha -200
PTJ hankerahan vähennys -157
Tiedotustilan vuokravaikutus 32
Toimintamenomomentin nettobudjetointi -25
Uuden hallituksen virkamiespalvelut 175
Vuokrarahoituksen siirto momentilta 28.01.01 40
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -92
Palkkausten tarkistukset 582
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -72
Yhteensä 395

2013 talousarvio 32 079 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 205 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys 126 000 euroa talousarvioesityksen 32 079 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 24.01.01 taloudellisten ulkosuhteiden yhteensovittamisesta aiheutuviin menoihin, palkkausmenot mukaan lukien.


2013 talousarvio 32 205 000
2012 III lisätalousarvio 42 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -45 000
2013 talousarvio 32 205 000
2012 tilinpäätös 32 122 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 5 764 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 54, josta 19 valtioneuvoston jäsentä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Pääministerin ja hänen erityisavustajiensa matkat maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista. Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat. Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun ministereiden palkkioihin.


2013 talousarvio 5 764 000
2012 talousarvio 5 764 000
2011 tilinpäätös 5 298 678

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 5 764 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 54, josta 19 valtioneuvoston jäsentä ja 35 erityisavustajaa.

03. (28.60.01) Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa:Talousarvioesityksessä määräraha oli budjetoitu momentille 28.60.01. Kansallisten asiantuntijoiden menojen budjetointi ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi valtioneuvoston kanslian pääluokkaan, jossa on valtiovarainministeriötä paremmat edellytykset arvioida keskitetysti asiantuntijoiden tarvetta ja jakautumista eri tehtäväalueille. Valtioneuvoston kanslia vastaa keskitetysti rahoitetun toiminnan sopeuttamisesta myönnetyn määrärahan puitteisiin. Henkilöstön enimmäismäärän määrittelystä luovuttaisiin tarpeettomana ja koska myös hallinnonalojen toimintamenomäärärahoilla saatetaan edelleen palkata kansallisia asiantuntijoita.

Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Euroopan unionissa palvelevien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkauksen ja sosiaaliturvan maksaa kotimainen työnantaja, mutta Euroopan unioni maksaa pääsääntöisesti heille tiettyjä korvauksia. Kansallisten asiantuntijoiden palvelussuhteen ehdot unionin toimielimissä perustuvat komission 1.6.2006 sekä neuvoston 16.6.2003 antamiin päätöksiin. Kansalliset asiantuntijat työskentelevät Euroopan unionin toimielimissä määräajan vähintään kuusi kuukautta ja enintään neljä vuotta. Henkilö voi toimia kansallisena asiantuntijana pääsääntöisesti vain yhden kerran.


2013 talousarvio 1 000 000
2012 talousarvio 1 000 000
2011 tilinpäätös 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamiseen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2013 talousarvio 867 000
2012 talousarvio 867 000
2011 tilinpäätös 255 992

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamiseen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.


2013 talousarvio 3 000 000
2012 talousarvio 3 000 000
2011 tilinpäätös 2 686 756

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.