Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. (21.10.01, osa) Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 54 194 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 085 000 euroa. Tätä määrärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta asiasta päättää.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjatoimiston monistamon painokoneen uusiminen 220
Tietoliikennekulut, tietohallinnon käyttöoikeusmaksut sekä atk-huolto- ja ylläpitokulut 1 000
Vuoden 1863 valtiopäivien 150-vuotisjuhlat 260
Palkkausten tarkistukset 120
Toimintamenosäästö (HO) -1 071
Yhteensä 529

2013 talousarvio 54 194 000
2012 talousarvio 53 665 000
2011 tilinpäätös 52 003 910

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 54 194 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentilta vähennetään 1 149 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 21.10.02.


2013 III lisätalousarvio -1 149 000
2013 talousarvio 54 194 000
2012 tilinpäätös 54 735 804
2011 tilinpäätös 52 003 910

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentilta vähennetään 1 149 000 euroa.

02. (21.10.01, osa) Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa saa käyttää kiinteistötoimiston budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin, joita ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöönotettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat, niiden muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat.

Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 15 milj. euroa, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 14 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen etenemisestä johtuva toimintamenojen kasvu (kalustemenot, muutos- ja suunnnittelumenot ja väistötilojen vuokrat) 1 099
Yhteensä 1 099

2013 talousarvio 2 769 000
2012 talousarvio 1 670 000
2011 tilinpäätös 1 542 997

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 149 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää turvallisuusyksikön, kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin, joita ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöönotettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat ja vartiointikustannukset, muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 21.10.01 ja aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarviossa momentilla 21.10.02 on budjetoitu vain kiinteistötoimiston käyttömenoja. Myös turvallisuusyksiköllä ja tietohallintotoimistolla on välittömästi peruskorjaukseen liittyviä määrärahoja. Myös ne ehdotetaan siirrettäväksi momentille 21.10.02. Turvallisuusyksiköllä tällaisia menoja on 592 000 euroa ja tietohallintotoimistolla 190 000 euroa. Lisäksi kiinteistötoimiston määrärahoissa on todettu olevan kanslian toimintamenomomentilla 367 000 euroa vielä sellaisia menoja, jotka kuuluvat momentille 21.10.02. Peruskorjauksen investointimenot näkyvät eduskunnan kymmenvuotisen projektin aikana omalla momentillaan 21.10.74 ja peruskorjauksesta välittömästi johtuvat käyttömenot vuodesta 2013 lähtien momentilla 21.10.02.


2013 III lisätalousarvio 1 149 000
2013 talousarvio 2 769 000
2012 tilinpäätös 1 692 860
2011 tilinpäätös 1 542 997

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 149 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää turvallisuusyksikön, kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin, joita ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöönotettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat ja vartiointikustannukset, muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen tarkistukset (peruskorjausmenojen kasvu) 3 300
Yhteensä 3 300

2013 talousarvio 12 500 000
2012 talousarvio 9 200 000
2011 tilinpäätös 8 515 834

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 21.10.74 peruskorjaushankkeeseen vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetusta lisämäärärahasta ja siitä, että peruskorjausmäärärahaa siirtyi vuodelta 2012 ennakoitua enemmän.


2013 IV lisätalousarvio 5 100 000
2013 talousarvio 12 500 000
2012 tilinpäätös 9 729 927
2011 tilinpäätös 8 515 834

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.


2013 talousarvio 4 000 000
2012 talousarvio 4 000 000
2011 tilinpäätös 2 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2012 määrärahaa on tarkoitus käyttää C-rakennuksen keväällä 2012 käynnistyneeseen korjaustyöhön, maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamiseen sekä D- ja E-rakennusten toteutussuunnitteluun, tutkimuksiin ja mallikorjauksiin sekä Pikkuparlamentin muutostöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2013 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.

Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 201 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 123 milj. euroa, maanalaisten tilojen 75 milj. euroa, väestönsuojatilojen osto Helsingin kaupungilta 2 milj. euroa ja Pikkuparlamentin muutostyöt 1 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2011 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 52 milj. euroa, johon sisältyy 2,1 milj. euroa Helsingin kaupungilta ostetusta väestönsuojasta.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen ja Pikkuparlamentin muutostyöt 10 200
Yhteensä 10 200

2013 talousarvio 34 000 000
2012 talousarvio 23 800 000
2011 tilinpäätös 20 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 34 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevien töiden loppuunsaattamiseen teknistaloudellisesti järkevällä tavalla. Peruskorjauksen eteneminen toteutuu suunnitellusti ja lisämääräraha tarvitaan meneillään olevien C-rakennuksen korjauksen ja VESPER-hankkeen sekä Pikkuparlamentin muutostöiden kustannusten maksamiseen vuonna 2013. Lisämäärärahalla turvataan eduskunnan peruskorjauksen keskeytyksetön eteneminen.

Määrärahalisäyksen johdosta vuodelle 2014 aiemmin arvioitu määrärahatarve alenee kaikkiaan 8 milj. eurolla, kun määrärahatarvetta lisäävänä otetaan huomioon, että Pikkuparlamentin eräiden ulkopuolisten turvallisuusratkaisujen toteuttaminen tulee vaatimaan aiemmin arvioitua suuremman rahoituksen.


2013 III lisätalousarvio 10 000 000
2013 talousarvio 34 000 000
2012 tilinpäätös 23 800 000
2011 tilinpäätös 20 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.