Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 12 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta kohtien 1—4 tehtäviin sekä enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristönsuojelun menot 5 800 000
Ympäristötehtävien kehittäminen 1 000 000
Itämeren suojelu 3 340 000
Vihreän talouden kehittäminen ja kokeiluhankkeet 2 520 000
Yhteensä 12 660 000

Määrärahasta 2 800 000 euroa on tarkoitus käyttää ympäristön- ja vesien kunnostushankkeiden valmisteluun ja yhteiseen kehittämistoimintaan, velvoitteiden hoitoon sekä vesiseurantaverkoston ylläpitoon ja hoitoon ja 3 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laboratorio- ja muiden ympäristötehtävien ostopalvelujen hankintaan.

Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahaa kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin. Itämeren suojelun määrärahaa käytetään myös vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin, joilla on tavoitteena saada vuoteen 2015 mennessä yleiskuva Suomen merialueella esiintyvien tärkeiden luontotyyppien ja lajien levinneisyydestä niin, että merialueen käyttö ja suojelu voidaan suunnitella ekosysteemilähestymistavan edellyttämällä tavalla. Merenhoidon suunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Määrärahaa käytetään myös vihreää taloutta edistäviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennystavoitteiden vaikutusselvityksiin, ilmastopaneelin toimintaan sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ja jätteiden kierrätyksen kokeiluhankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 500
Yhteensä -1 500

2013 talousarvio 12 660 000
2012 talousarvio 14 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 13 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) kaivosteollisuuden ympäristövalvonnan ja kaivosten lupakäsittelyn toimintaedellytysten turvaamiseen sekä toiminnassa olevien kaivosten ja kaivosyhtiöiden toimintaedellytyksistä ja ympäristökriteerin täyttämisestä tehtäviin kartoituksiin

10) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan yhden vuoden määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 9 tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 8) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 8), päätösosan toisen kappaleen kohta 9) lisätään uutena kohtana talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 9) ja päätösosan toisen kappaleen kohta 10) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen nykyisen kohdan 9).

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 12 660 000 euroon nähden aiheutuu ympäristönsuojelutehtävien hoidon toimintaedellytysten turvaamisesta erityisesti kaivosteollisuuden ympäristövalvonnassa ja kaivosten lupakäsittelyssä. Määrärahan lisäyksellä varmistetaan kaivosten ympäristövalvontaresurssien ja asiantuntemuksen riittävyyttä ELY-keskuksissa Pohjois-Suomessa sekä vahvistetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupakäsittelyn edellyttämiä voimavaroja.


2013 talousarvio 13 660 000
2012 talousarvio 14 160 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Itämeri.Momentille esitetään 3 340 000 euron määrärahaa Itämeren suojeluun. Määrärahoja on tarkoitus käyttää erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin sekä merenhoidon suunnitteluun.

Suomi on sitoutunut vuonna 2007 yhdessä muiden Itämeren alueen valtioiden kanssa HELCOMin, Itämeren toimintaohjelman, mukaisiin maakohtaisiin typen ja fosforin kuormitusvähennyksiin. Tavoitteena on saavuttaa Itämeren hyvä tila vuonna 2021. Toimintaohjelmaa, sen tavoitteita ja toimien riittävyyttä arvioidaan uudelleen vuonna 2013. Suomi on myös sitoutunut Itämeri-huippukokouksessa vuonna 2010 tekemään Suomesta ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueen ja tehostamaan toimia Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Valiokunta pitää Itämeren suojeluun esitettyjä määrärahoja ja niillä toteutettavia hankkeita erittäin tarpeellisina ja painottaa samalla, että pilottiprojekteissa jo saavutettuja tuloksia pitää pystyä hyödyntämään laajemmassa mittakaavassa mahdollisimman nopeasti. Määrärahat tulee myös kohdistaa valtakunnallisesti tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Valiokunta korostaa lisäksi Uudenmaan rannikkovesille kohdistuvien suojelutoimenpiteiden tärkeää merkitystä. Alueen vesien happipitoisuudessa on huomattavaa laskua, mikä näkyy voimakkaana rehevöitymisenä ja kalakantojen vähenemisenä.

Valiokunta pitää myönteisenä, että HELCOMin toimintaohjelmaa vauhdittamaan on perustettu Pohjoismaisen investointipankin (NIB) ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) hallinnoima Itämeren toimintaohjelman rahasto, johon Ruotsi on sijoittanut yhdeksän miljoonaa euroa ja Suomi kaksi miljoonaa euroa korvamerkittynä Venäjällä toteutettaviin hankkeisiin. Valiokunnan mielestä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että rahaston, kuten muidenkin Itämeren suojelutoimenpiteiden, rahoitukseen osallistuvat kaikki Itämeren rantavaltiot.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa Itämeren tilan parantamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 14 460 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) kaivosteollisuuden ympäristövalvonnan ja kaivosten lupakäsittelyn toimintaedellytysten turvaamiseen sekä toiminnassa olevien kaivosten ja kaivosyhtiöiden toimintaedellytyksistä ja ympäristökriteerin täyttämisestä tehtäviin kartoituksiin

10) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan yhden vuoden määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 9 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.