Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 päivän vuosilomaan. Vuosiloma kuuluu vain karjataloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua voi saada myös kasvinviljelyn harjoittaja. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta maatalousyrityksen hoitoon kuuluvia välttämättömiä tehtäviä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajalle voidaan järjestää tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa vuosilomalomitusta enintään 18 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 120 tuntia vuonna 2012.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus 2010—2013

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Maatalousyrittäjät:        
1. Vuosilomatoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 25 785 24 637 23 470 22 420
Lomituspäivien lukumäärä 653 230 628 391 598 400 573 400
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,33 25,51 25,50 25,58
Lomitustuntien lukumäärä 4 354 249 4 187 617 3 986 000 3 819 000
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,67 6,66 6,66 6,66
         
2. Sijaisaputoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 10 676 10 179 9 740 9 420
Lomituspäivien lukumäärä 456 532 439 507 419 000 387 470
Lomituspäiviä/käyttäjä 42,76 43,18 43,02 41,13
Lomitustuntien lukumäärä 3 163 369 3 064 386 2 933 000 2 712 000
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,73 6,97 7,00 7,00
         
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu        
Maksullisen lomittaja-avun käyttäjien lukumäärä 12 834 12 460 12 250 12 000
Lomituspäivien lukumäärä 104 346 102 877 102 500 101 800
Lomituspäiviä/käyttäjä 8,13 8,26 8,37 8,46
Maksullisen lomittaja-aputuntien lukumäärä 702 245 695 002 691 800 687 150
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,73 6,91 6,67 6,67
         
Turkistuottajat:        
1. Vuosiloma        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 764 763 765 765
Lomituspäivien lukumäärä 8 639 10 000 13 770 13 770
Lomituspäiviä/käyttäjä 11,3 13 18 16
Lomitustuntien lukumäärä 58 100 68 000 96 390 96 390
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,7 6,8 7,00 7,00
         
2. Lisävapaa        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 333 344 350 350
Lomitustuntien lukumäärä 16 500 30 960 42 000 42 000
Lomitustunteja/käyttäjä 49 90 120 120
         
Poronhoitajien sijaisapu        
Palvelun käyttäjät 75 100 120  
Lomitustunnit 2 823 13 000 15 000  
Lomitustunteja/käyttäjä 37,6 100 125  
         
Lomituspalvelun hallinto        
Koko- ja osapäiväisiä toimihenkilöitä        
— Melassa 6 6 6 6
— Paikallisyksiköissä, josta 336 313 300 295
— Vastuuhenkilöitä 51 51 51 45
— Toimistohenkilöitä 30 30 22 30
— Johtavia lomittajia 235 232 00 220
Paikallisyksikköjen lukumäärä 47 47 47 45
Vakinaisten lomittajien lukumäärä 4 551 4 463 4 550 4 350

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 205 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2011 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2012 ja 2013.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) muuttamisesta siten, että lailla tähdennetään lomituspalvelujen taloudellista järjestämistä ja maatalouslomittajien työajan tehokasta käyttöä, lisätään samalla tilalla työskentelevien maatalousyrittäjien velvollisuutta pitää vuosilomaa samanaikaisesti, tarkistetaan sijaisavusta perittävien asiakasmaksujen määräytymisperusteita ja täsmennetään aikuiskoulutusta varten annettavan sijaisavun saantiperusteita.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän vuosilomatoimintaan 124 000 000 euroa, sijaisaputoimintaan 67 000 000 euroa ja maksulliseen lomittaja-apuun 14 000 000 euroa.

Määrärahasta arvioidaan tarvittavan 197 000 000 euroa valtion korvausten ennakoiden ja 8 000 000 euroa valtion korvausten loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästöpäätös -5 000
Tarvearvion muutos 2 700
Yhteensä -2 300

2013 talousarvio 205 000 000
2012 talousarvio 207 300 000
2011 tilinpäätös 208 399 753

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 205 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.


2013 talousarvio 2 600 000
2012 talousarvio 2 600 000
2011 tilinpäätös 2 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

(42.) Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2012 talousarvio 300 000
2011 tilinpäätös 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 16 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annettavan lain nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 14 321 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 1 819 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalvelujen ja poronhoitajien sijaisavun hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.


2013 talousarvio 16 140 000
2012 talousarvio 16 140 000
2011 tilinpäätös 16 139 959

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 16 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annettavan lain nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.