Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 348 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen valtionosuuden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 240 000.

Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus yhden aikuisen osalta vuonna 2013 on 461,05 euroa kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumistuen tulorajojen korotus, tarkistus vuoden 2012 tasoon -2 000
Indeksikorotuksen aikaistus 4 500
Perusturvan korotus, tarkistus vuoden 2012 tasoon -2 500
Pitkäaikaistyöttömän asumistuen tarkistamisen lykkäyksen kokeiluluonteinen pidennys 6 kuukauteen -100
Tarvearvion muutos -9 500
Työllistymisbonuskokeilu -700
Työmarkkinatuen tarveharkinnan rajaaminen -1 600
Työttömyysturvan aktiiviajan korotusosa etuoikeutetuksi tuloksi 3 000
Yhteensä -8 900

2013 talousarvio 348 100 000
2012 talousarvio 357 000 000
2011 tilinpäätös 271 447 201

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 345 350 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 750 000 euroa talousarvioesityksen 348 100 000 euroon nähden viitaten momentin 33.20.51 selvitysosaan aiheutuu talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 lukien. Vähennys aiheutuu siitä, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville työnhakijoille maksetaan työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä.


2013 talousarvio 345 350 000
2012 talousarvio 357 000 000
2011 tilinpäätös 271 447 201

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 345 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen valtionosuuden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.