Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien ja eläkkeen saajan asumistuen rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2011 yhteensä 1 483 041, joista vanhuuseläkkeellä 1 134 942, perhe-eläkkeellä 284 499, työkyvyttömyyseläkkeellä 260 453, työttömyyseläkkeellä 23 017, osa-aikaeläkkeellä 27 521 sekä muilla eläkkeillä 22 152. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2009—2011 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2009 2010 2011
       
Yksityinen sektori 11 640 12 245 12 895
Kunnalliset eläkkeet 3 179 3 354 3 569
Valtion eläkkeet 3 574 3 673 3 802
Muut julkiset yhteensä 242 254 271
Työeläkkeet yhteensä 18 635 19 526 20 537
Solita-eläkkeet 516 510 507
Kelan eläkkeet 2 561 2 495 2 550
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 21 712 22 531 23 594
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 203 1 228 1 272

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2010—2013

Eläkkeen saajia 2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 10 600 10 600 10 700 11 000
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 179 200 174 400 169 500 163 600
Yrittäjäeläkkeen saajia 201 088 207 725 215 751 222 530
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 700 4 463 4 300 4 200
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 13 100 12 053 11 907 11 500
Lapseneläkkeen saajia 21 100 20 446 20 100 19 900
Leskeneläkkeen saajia 6 900 6 631 6 600 6 500
Maahanmuuttajan erityistukea saavia keskimäärin (maksetaan 1.3.2011 lukien takuueläkkeenä) 5 380 - - -
Kansaneläkkeen saajia 669 000 659 561 650 000 642 000
Takuueläkkeen saajia 1.3.2011 lukien - 105 031 107 000 106 000

Toiminnan laajuus 2010—2013

Vakuutettujen lukumäärä 2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
MEL-vakuutettuja 7 600 7 600 7 600 7 600
MYEL-vakuutettuja 78 558 75 980 73 300 71 300
YEL-vakuutettuja 220 000 235 300 239 400 239 300
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 350 2 589 2 600 2 600
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 97 000 94 164 91 900 89 600

Toiminnan laajuus 2010—2013

Keskimääräisiä eläkkeitä 2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 148 1 187 1 236 1 273
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 355 345 347 375
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 912 946 1 003 1 143
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 508 506 530 530
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 170 173 180 184
Keskimääräinen maahanmuuttajan erityistuki (€/kk) maksetaan 1.3.2011 lukien takuueläkkeenä 374 - - -
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 281 290,5 296 305
Keskimääräinen takuueläke (€/kk), 1.3.2011 lukien - 115,08 120,0 124,0

Toiminnan laajuus 2010—2013, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 179 300 182 138 184 000 186 000
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj. 393,2 420,2 445,0 470,2
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 226 000 229 693 234 150 236 480
Vammaistuki, saajat 43 700 45 396 46 000 46 500
Ruokavaliokorvaukset, saajat 29 000 30 021 31 300 32 550
Maksetut vammaisetuudet, milj. 508,9 531,6 554,2 574,9

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Eläkkeensaajan asumistuen tavoitteena on korvata pienituloisten eläkeläisten asumismenoja ja vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaukset.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 58 358 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 1/3.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 3 358
Yhteensä 3 358

2013 talousarvio 58 358 000
2012 talousarvio 55 000 000
2011 tilinpäätös 52 098 109

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 58 358 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 580 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2013 olevan 77 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta siten, että valtionosuutta maatalousyrittäjien eläkkeistä vähennetään 15 000 000 eurolla vuodesta 2013 lähtien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästöpäätös -15 000
Tarvearvion muutos 26 000
Yhteensä 11 000

2013 talousarvio 580 000 000
2012 talousarvio 569 000 000
2011 tilinpäätös 532 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 580 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vakuutusmaksutuoton alenemisesta.


2013 IV lisätalousarvio 4 000 000
2013 talousarvio 580 000 000
2012 tilinpäätös 564 900 000
2011 tilinpäätös 532 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 70 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2013 oletettu olevan 22,9 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 24,35 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 000 800 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 998 500 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 85 100 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta siten, että valtionosuutta yrittäjien eläkkeistä vähennetään 1 300 000 eurolla vuodesta 2013 lähtien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästöpäätös -1 300
Tarvearvion muutos -13 700
Yhteensä -15 000

2013 talousarvio 70 000 000
2012 talousarvio 85 000 000
2011 tilinpäätös 57 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 70 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 389 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2012 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 539
Yhteensä 539

2013 talousarvio 2 389 000
2012 talousarvio 1 850 000
2011 tilinpäätös 962 170

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 389 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 15 761 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -239
Yhteensä -239

2013 talousarvio 15 761 000
2012 talousarvio 16 000 000
2011 tilinpäätös 15 215 168

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 15 761 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu maatalousyrittäjien eliniän pidentymisen huomioimisesta tapaturmavakuutuskustannuksissa.


2013 IV lisätalousarvio 1 600 000
2013 talousarvio 15 761 000
2012 tilinpäätös 15 020 000
2011 tilinpäätös 15 215 168

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 734 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi siten, että veteraanilisää korotetaan 50 eurolla ja ruokavaliokorvaus nousee 21,00 eurosta 23,60 euroon 1.1.2013 alkaen. Esitys lisää valtion menoja veteraanilisän osalta 3 300 000 eurolla ja ruokavaliokorvauksen korotuksen osalta 1 000 000 eurolla vuonna 2013.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 22 000 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta johtuen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2013 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 444
Takuueläke 158
Vammaisetuudet 580
Eläkkeensaajan asumistuki 470
Toimintamenot 80
Siirrot eläkevakuutusrahastoon 35
Yhteensä 3 767
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 2
Valtion osuudet etuuksista 3 655
Valtion osuus toimintakuluista 77
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 734

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 22 000
Kelan toimintakulujen kustannusjaon muutos, siirto momentille 33.10.28 -5 200
Ruokavaliokorvauksen korottaminen 1 000
Tarvearvion muutos 46 708
Ulkomaan eläkkeen vaikutus kansaneläkettä kartuttavaan asumisaikaan. EY:n perusasetuksen soveltaminen. 500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -8
Veteraanilisän korottaminen 50 eurolla 3 300
Yhteensä 68 300

2013 talousarvio 3 734 000 000
2012 II lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 3 665 700 000
2011 tilinpäätös 3 538 509 197

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 734 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.