Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 178 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat.Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 2 000 000 euroa lomakorvausten jaksotuksesta luopumisesta työttömyysturvassa 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 100 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 186 300 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 42 800 000
Kulukorvaukset 10 000 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuus -61 000 000
Yhteensä 178 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 1 100
Lomakorvausten jaksotus 1.1.2013 (raamisopimus) 2 000
Perusturvan 100 euron korottamisen tarkistettu vaikutus 5 000
Tarvearvion muutos -5 000
Yhteensä 3 100

2013 talousarvio 178 100 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 175 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 175 350 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 750 000 euroa talousarvioesityksen 178 100 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 lukien siten, että työttömyyspäivärahaa saavien alle 25-vuotiaiden nuorten on velvollisuus hakea ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Lisäksi ehdotetaan, että velvollisuudesta hakea koulutukseen syksyn yhteishaussa luovutaan. Määrärahan lisäykset aiheutuvat siitä, että selkeytetään liiketoiminnan keskeyttämistä koskevaa käsitteistöä, yrittäjän perheenjäsenelle myönnetään oikeus työttömyysetuuteen lomautusajalta ja palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää muutetaan. Esityksellä on vaikutusta momenttien 33.20.51, 33.20.52 ja 33.60.35 mitoitukseen.


2013 talousarvio 175 350 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 175 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 175 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 24 650 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio 24 650 000
2013 talousarvio 175 350 000
2012 tilinpäätös 167 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 24 650 000 euroa.