Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana. Päivärahan edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Myös Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan työnhakijaksi lähtevä työtön voi saada työttömyyspäivärahaa kolmen kuukauden ajan. Työmarkkinatuki turvaa niiden Suomessa asuvien työttömien toimeentulon, jotka eivät työssäoloehdon puuttumisen vuoksi ole oikeutettuja päivärahaan tai joiden oikeus päivärahaan on päättynyt.

Työttömyysturvan tavoitteena on kohtuullisen taloudellisen toimeentulon takaaminen kaikille työttömille. Kohtuullinen toimeentulo määritellään vähimmäistoimeentulona ja suhteessa aikaisempiin tuloihin.

Työttömyysetuutta maksetaan paitsi työttömyyden myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Tällöin hakijalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä työttömänä ollessaan olisi oikeus. Työttömien työnhakijoiden kannustamiseksi aktiivisuuteen koulutuksen ja muiden aktiivitoimien ajalta maksetaan korkeampaa etuutta kuin työttömyysajalta. Työllistymistä edistävien toimien ajalta maksetaan lisäksi kulukorvausta.

Työttömyysturvaa kehitetään siten, että se tukee aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä. Työttömiä, irtisanottuja ja lomautettuja kannustetaan osallistumaan koulutukseen tai muihin työllistymistä tukeviin toimiin, jotta mahdollisuudet nopeaan uudelleen työllistymiseen paranevat. Irtisanottujen henkilöiden työllistymisen tukemiseksi työnhakijalle maksetaan korotettua työttömyyspäivärahaa.

Maahanmuuttajalla on oikeus työmarkkinatukeen kotoutumistukena edellyttäen, että hänellä on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on henkilön työkyvyn säilyttäminen tai palauttaminen. Kunta järjestää pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea ja toimeentulotukea saaville henkilöille kuntouttavaa työtoimintaa työllistymisen edistämiseksi.

Työelämän muutoksiin vastaamiseksi ammattitaitoa on pidettävä yllä ja tarvittaessa on varauduttava sen muokkaamiseksi uusiin tehtäviin sopivaksi. Työssä oleville maksettavan aikuiskoulutustuen tavoitteena on edistää työssä olevien työelämän tarpeista lähtevää osaamista ja elinikäistä oppimista, jolla samalla ennaltaehkäistään työttömyyttä.

Ikääntyvän työvoiman työssä pysymistä on edistetty nostamalla lisäpäiväoikeuden ikäraja 60 vuoteen vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneillä.

Vuorottelukorvausta maksetaan työntekijälle, joka siirtyy vuorotteluvapaalle työnantajan palkatessa työttömän henkilön vastaavaksi ajaksi.

Toiminnan laajuus 2010—2013

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1
         
Kuntouttava työtoiminta        
Toimintaan osallistuvat henkilöt keskimäärin vuodessa 11 800 17 000 19 000 21 000
Toimintapäiviä keskimäärin vuodessa/osallistuja 105 115 120 125
         
Ansiopäiväraha1)        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 141 400 127 400 131 000 136 000
Korvauspäiviä yht. milj. kpl 36,8 31,4 33,8 36,0
— työttömyysajalta 32,1 27,2 29,5 31,4
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta yht. 4,6 4,2 4,3 4,6
Keskimääräinen päiväraha, €/pv 60,5 60,8 63,6 65,2
         
Peruspäiväraha1)        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 29 300 25 400 25 000 27 000
Korvauspäiviä yht. milj. kpl 7,8 6,6 6,8 7,1
— työttömyysajalta 6,7 5,8 5,6 6,0
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 1,1 1,2 1,1 1,1
Keskimääräinen päiväraha, €/pv 26,4 27,9 32,6 33,5
         
Työmarkkinatuki1)        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 119 400 125 897 132 000 139 000
Korvauspäiviä yht. milj. kpl 31,1 32,7 35,7 36,9
— työttömyysajalta 22,3 22,1 24,6 25,9
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 8,8 10,6 10,0 11,0
Keskimääräinen työmarkkinatuki, €/pv 27,3 28,7 33,9 35,5
         
Aikuiskoulutustuki        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 3 190 4 460 5 350 6 153
Keskimäärin maksettu etuus (€/kk) 1 113 1 304 1 407 1 420
         
Vuorottelukorvaus        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 6 600 7 609 7 700 7 700
Korvauspäiviä ansioturvassa, milj. kpl 1,7 1,8 1,9 1,9
Korvauspäiviä perusturvassa, milj. kpl 0,02 0,02 0,02 0,02
Keskimääräinen korvaus ansioturvassa (€/pv) 49,5 50,9 62,0 62,0
Keskimääräinen korvaus perusturvassa (€/pv) 18,9 18,5 19,0 19,0

1) Vuoden 2010 alusta työttömyysturvassa (ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) hakijalle on maksettu työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sitä työttömyysetuutta, johon hakija työttömänä ollessaan olisi oikeutettu.

31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 26 486 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaisen valtion korvauksen maksamiseen kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Kunnalle maksettava korvaus on 10,09 euroa toimintapäivää ja toimintaan osallistujaa kohti. Toiminnan piirissä ovat pitkään työttömänä olleet työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavat henkilöt, joille kunta järjestää työllistymisen edistämiseksi kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia arvioidaan olevan vuonna 2013 noin 21 000 henkilöä ja toimintapäiviä arvioidaan olevan keskimäärin 125 osallistujaa kohti. Valtion korvausta maksetaan jokaisesta kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvasta niiltä päiviltä, joina henkilö osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 3 486
Yhteensä 3 486

2013 talousarvio 26 486 000
2012 talousarvio 23 000 000
2011 tilinpäätös 12 240 212

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 26 486 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaisen valtion korvauksen maksamiseen kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena.

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 104 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettujen kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984) mukaisesti.

Tyhjä elementti, POISTA

Selvitysosa:Ansiopäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Ansiopäivärahan rahoittavat Työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat ja valtio. Palkansaajien päivärahoista työttömyyskassojen osuus on pääsääntöisesti 5,5 % kuitenkin siten, että ansioturvan korotusosat ja muutosturvalisät Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa kokonaan. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja rahasto loppuosan. Valtio ei osallistu lomautusajalta eikä ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotusten rahoitukseen, kuitenkin poikkeuksellisesti vuonna 2013 valtio osallistuu lomautusajalta maksettavien päivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalta osuudelta Työttömyysvakuutusrahaston rahoituksen turvaamiseksi. Yrittäjien päivärahoista valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja lapsikorotukset, yrittäjäkassat rahoittavat loppuosan. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 17 000 000 euroa lomakorvausten jaksottamisesta luopumisesta työttömyysturvassa 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 5 600 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

 
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 899 600 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 147 000 000
Kulukorvaukset 50 000 000
Valtionosuus hallintokuluihin 8 000 000
Yhteensä 1 104 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 7 300
Lomakorvausten jaksotus 1.1.2013 alkaen (raamisopimus) 17 000
Perusturvan 100 euron korotuksen tarkistettu vaikutus 31 000
Tarvearvion muutos 39 300
Yhteensä 94 600

2013 talousarvio 1 104 600 000
2012 talousarvio 1 010 000 000
2011 tilinpäätös 701 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 104 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettujen kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984) mukaisesti.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 64 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio -64 000 000
2013 talousarvio 1 104 600 000
2012 tilinpäätös 850 000 000
2011 tilinpäätös 701 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 64 000 000 euroa.

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 178 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat.Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 2 000 000 euroa lomakorvausten jaksotuksesta luopumisesta työttömyysturvassa 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 100 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 186 300 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 42 800 000
Kulukorvaukset 10 000 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuus -61 000 000
Yhteensä 178 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 1 100
Lomakorvausten jaksotus 1.1.2013 (raamisopimus) 2 000
Perusturvan 100 euron korottamisen tarkistettu vaikutus 5 000
Tarvearvion muutos -5 000
Yhteensä 3 100

2013 talousarvio 178 100 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 175 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 175 350 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 750 000 euroa talousarvioesityksen 178 100 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 lukien siten, että työttömyyspäivärahaa saavien alle 25-vuotiaiden nuorten on velvollisuus hakea ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Lisäksi ehdotetaan, että velvollisuudesta hakea koulutukseen syksyn yhteishaussa luovutaan. Määrärahan lisäykset aiheutuvat siitä, että selkeytetään liiketoiminnan keskeyttämistä koskevaa käsitteistöä, yrittäjän perheenjäsenelle myönnetään oikeus työttömyysetuuteen lomautusajalta ja palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää muutetaan. Esityksellä on vaikutusta momenttien 33.20.51, 33.20.52 ja 33.60.35 mitoitukseen.


2013 talousarvio 175 350 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 175 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 175 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 24 650 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio 24 650 000
2013 talousarvio 175 350 000
2012 tilinpäätös 167 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 24 650 000 euroa.

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 247 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen niiden osalta jotka ovat saaneet työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 11 luvun 8 §:n edellytykset tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä

4) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 7 800 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013 johtuen.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 000 000 euroa lomakorvausten jaksottamisesta luopumisesta työttömyysturvassa 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon kun 31 900 000 euroa kun puolison tulojen työmarkkinatukea alentava vaikutus poistetaan 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan pitkäaikaistyötön voi saada edelleen työmarkkinatukea kokeiluluonteisesti 1.1.2013—31.12.2015 välisenä aikana ensimmäisen työssäkäyntikuukauden ajalta hallitusohjelman kuntakokeiluun hyväksytyissä kokeilukunnissa.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 778 800 000
— kuntien rahoitusosuus -187 500 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 333 700 000
— kulukorvaukset 73 500 000
Kotoutumistuet  
— työttömyysajalta 25 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 79 000 000
— kulukorvaukset 20 000 000
ELY-keskusten maksama palkkatuen ja starttirahan perustuki 125 000 000
Yhteensä 1 247 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 7 800
Lomakorvausten jaksotus 1.1.2013 (raamisopimus) 1 000
Perusturvan korottamisen tarkistettu vaikutus 32 000
Tarvearvion muutos 89 100
Työmarkkinatuen tarveharkinnan rajaaminen 31 900
Yhden kuukauden työllistämisbonuskokeilu pitkäaikaistyöttömille 3 700
Yhteensä 165 500

2013 talousarvio 1 247 500 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 1 082 000 000
2011 tilinpäätös 909 777 680

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 253 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 500 000 euroa talousarvioesityksen 1 247 500 000 euroon nähden viitaten momentin 33.20.51 selvitysosaan aiheutuu talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 lukien. Lisäykset aiheutuvat yhteishakua koskevista muutoksista ja ammatillista koulutusta vailla olevia nuoria koskevan koulutukseen hakeutumisvelvollisuuden muuttamisesta. Lisäystä aiheutuu myös siitä, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville maksetaan työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Määrärahan vähennys aiheutuu siitä, että yliopisto-opiskelijoille ei makseta vuoden kestävän opintojen keskeytyksen perusteella työttömyysetuutta.


2013 talousarvio 1 253 000 000
2012 III lisätalousarvio 90 000 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 1 082 000 000
2011 tilinpäätös 909 777 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 253 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen niiden osalta jotka ovat saaneet työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 11 luvun 8 §:n edellytykset tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä

4) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoidaan maksuperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio 100 000 000
2013 talousarvio 1 253 000 000
2012 tilinpäätös 1 143 679 941
2011 tilinpäätös 909 777 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 13 678 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu 8 678 000 euron osalta palkkatuki- ja starttirahojen etuusmenoarvioiden kasvusta sekä työmarkkinatukeen tarvittavasta 5 000 000 euron suuruisesta maksuvalmiusrahasta.


2013 V lisätalousarvio 13 678 000
2013 IV lisätalousarvio 100 000 000
2013 talousarvio 1 253 000 000
2012 tilinpäätös 1 143 679 941
2011 tilinpäätös 909 777 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 13 678 000 euroa.

55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 43 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Yrittäjän aikuiskoulutustuki maksetaan perusosan suuruisena. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Jos aikuiskoulutustuki maksetaan soviteltuna valtio rahoittaa määrän, joka vastaa perusosan suhteellista osuutta täydestä aikuiskoulutustuesta. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa ansio-osan sekä Koulutusrahaston hallintokustannukset.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 400 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 400
Tarvearvion muutos 9 600
Yhteensä 10 000

2013 talousarvio 43 000 000
2012 talousarvio 33 000 000
2011 tilinpäätös 27 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 43 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu hallitukselle annettavasta aikuiskoulutuksen kehittämistä koskevasta esityksestä. Esitys liittyy työmarkkinajärjestöjen raamisopimukseen. Uudistusten arvioidaan lisäävän valtion osuutta vuosittain 400 000 eurolla. Uudistus tulee voimaan 1.8.2013.


2013 I lisätalousarvio 170 000
2013 talousarvio 43 000 000
2012 tilinpäätös 43 000 000
2011 tilinpäätös 27 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 13 230 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio 13 230 000
2013 I lisätalousarvio 170 000
2013 talousarvio 43 000 000
2012 tilinpäätös 43 000 000
2011 tilinpäätös 27 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 13 230 000 euroa.

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 50 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

Selvitysosa:Vuorottelukorvausmenot rahoitetaan samoin kuin vastaavat työttömyysetuudet. Valtionosuus kassan jäsenille maksettavista korvauksista vastaa peruspäivärahan osuutta täydestä ansiopäivärahasta. Kassaan kuulumattomien henkilöiden vuorottelukorvaukset valtio rahoittaa kokonaan.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 400 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 400
Tarvearvion muutos 9 200
Yhteensä 9 600

2013 talousarvio 50 800 000
2012 talousarvio 41 200 000
2011 tilinpäätös 35 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 50 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden 2012 alijäämän kattamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 1 200 000
2013 talousarvio 50 800 000
2012 tilinpäätös 48 231 799
2011 tilinpäätös 35 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa.