Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valvontaa lakisääteisesti harjoittavien laitosten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Säteilyturvakeskus ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2010—2013

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Menot, euroa 8 692 892 9 400 000 9 700 000 9 700 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl 11 948 10 753 10 215 9 800
Oikeuslääketieteellisten avausten osuus kaikista vainajista, % 23,5 21,5 20,4  
Euroa/avaus keskimäärin 728 874 949  

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 872 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.

Tavoitteena on, että yhtä tutkijatyövuotta kohden julkaistaan vähintään yksi kansainvälinen tutkimusartikkeli ja että raportteja ja artikkeleja julkaistaan vuosittain 900 julkaisupisteen edestä.

Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta. Onnettomuustilanteissa valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta poikkeavasta tapahtumasta. Säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.

Tavoitteena on, että sovituista tulostavoitteista täytetään 95 %. Toimintatapoja arvioidaan itsearviointien ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

  2011 toteutuma
1 000 €
htv 2012 varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2013 esitys
1 000 €
htv
             
Budjettirahoitus 14 339 124 13 748 1141) 13 872 124
Maksullinen toiminta 22 996 209 27 139 212 25 833 213
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 288 25 1 200 261) 1 000 25
Yhteensä 38 623 358 42 087 352 40 705 362

1) Tuottavuustoimien vuoksi henkilötyövuosia vähennetään 8 htv vuoden 2011 arviosta. Niiden kohdentamisesta eri tulosalueille ei ole tehty vielä päätöstä.

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

  2011 tilinpäätös
1 000 €
htv1) 2012 tavoite
1 000 €
htv 2013 tavoite
1 000 €
htv
             
Ydinturvallisuus 18 253 119 19 550 116 18 800 121
Säteilyn käytön turvallisuus 4 102 31 3 700 30 4 150 31
Valmiustoiminta 2 438 19 1 700 12 1 700 12
Tutkimus 6 625 44 7 500 53 7 500 51
Palvelut 4 279 22 4 300 22 4 500 24
Viestintä 1 041 7 1 100 7 1 100 7
Ympäristön säteilyvalvonta 1 858 10 1 700 10 2 530 10
Hallinto2) - 41 - 37 - 41
Yhteensä 38 596 293 39 550 2873) 40 280 297

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2013 niiden osuudeksi arvioidaan 65 htv.

2) Hallinnon kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

3) Tuottavuusvähennyksiä ei ole tässä vaiheessa ositettu tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 39 438 42 087 40 705
Bruttotulot 24 450 28 339 26 833
Nettomenot 14 988 13 748 13 872
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 219    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 570    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 16 457 20 288 19 073
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 463 20 288 19 073
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 361 2 351 2 440
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 196 2 351 2 440
       
Kustannusvastaavuus, % 108 100 100

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 334 200 200
— EU:lta saatava rahoitus 753 900 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 200 100 100
Tuotot yhteensä 1 287 1 200 1 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 503 2 400 2 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 216 -1 200 -1 000
Omarahoitusosuus, % 49 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet -54
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -30
Palkkausten tarkistukset 386
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -40
Tasomuutos -138
Yhteensä 124

2013 talousarvio 13 872 000
2012 II lisätalousarvio 212 000
2012 talousarvio 13 748 000
2011 tilinpäätös 14 339 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 872 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 30 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -30 000
2013 talousarvio 13 872 000
2012 tilinpäätös 13 960 000
2011 tilinpäätös 14 339 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 30 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 694 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

 • — varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjaamalla aluehallintovirastojen valvontatoimintaa riskinarviointiin perustuvin valvontaohjelmin ja yhdenmukaistamalla valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen saumattomaksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi
 • — toteuttaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden ja toiminnanharjoittajien omavalvonnan edistäminen
 • — varmistamalla erityistilannesuunnitelmien avulla talousveden laadun terveydensuojelunlain 8 §:n edellytysten mukaisesti ja toimeenpanemalla yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS).
Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.

Taloudellisuus ja tuottavuus1)

  2011 toteutuma
1 000 €
htv 2012 tavoite
1 000 €
htv 2013 tavoite
1 000 €
htv
             
Luvat 4 428 48 4 843 44 5 000 49
Valvonta 6 298 59 6 358 63 8 360 78
Ohjaus 3 011 33 3 353 29 3 500 34
Varmennepalvelut 2 723 - 6 292 - - -
Yhteensä 16 459 140 20 846 136 16 860 161

1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 16 514 15 131 14 034
Bruttotulot 2 361 1 140 2 340
Nettomenot 14 153 13 991 11 694
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 898    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 628    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 375 2 100 2 340
— muut tuotot 944 - -
Tuotot yhteensä 4 319 2 100 2 340
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 970 960  
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 424 1 276 1 560
— osuus yhteiskustannuksista 1 038 824 780
Kustannukset yhteensä 3 462 2 100 2 340
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 857 - -
Kustannusvastaavuus, % 125 100 100

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2011
toteutuma
2012
ennuste
2013
ennuste
2012/2013
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 141 16 000 17 000 6
Valvonta-asiat 1 123 1 200 1 200 0
Vakuutuslääketieteelliset lausunnot 82 - - -
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 987 900 900 0
Palvelukyky 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset   95 % käsitelty asetetussa määräajassa 95 % käsitelty asetetussa määräajassa
— säännelty koulutus Suomessa 5 pv 5 pv 5 pv
— sääntelemätön ja ulkomainen koulutus 4 kk 4 kk 4 kk
Terveydenhuollon valvonta-asiat mediaani 7 kk mediaani 9 kk mediaani 10 kk
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely 70 pv 90 pv 90 pv
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely 64 pv 90 pv 90 pv
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely 12 pv 30 pv 30 pv
Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani 6 kk 8 kk 8 kk
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään tuottavuuden tavoitteet huomioiden siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Työhyvinvoinnin tukemisen painopisteenä on ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä muutos momentilta 33.01.01 54
KanTa-palveluiden terveydenhuollon varmennepalveluihin osoitetun määrärahan siirto momentille 33.10.28 -2 740
Tuottavuustoimiin liittyvän vähennyksen purkaminen 72
Palkkausten tarkistukset 332
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -15
Yhteensä -2 297

2013 talousarvio 11 694 000
2012 II lisätalousarvio 352 000
2012 talousarvio 13 991 000
2011 tilinpäätös 14 884 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 120 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 426 000 euroa talousarvioesityksen 11 694 000 euroon nähden aiheutuu seitsemän henkilötyövuoden lisäresursseista kohdistuen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja ohjaukseen.


2013 talousarvio 12 120 000
2012 III lisätalousarvio 400 000
2012 II lisätalousarvio 352 000
2012 talousarvio 13 991 000
2011 tilinpäätös 14 884 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisella (Valvira) on ollut suuren työmääränsä vuoksi vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään. Tilanteen parantamiseksi momentille lisättiin kuluvan vuoden kolmannessa lisätalousarviossa 400 000 euroa tietojärjestelmän uudistamiseen. Tämän lisäksi hallitus on budjettiesitystä täydentävässä esityksessään (HE 166/2012 vp) esittänyt momentille 426 000 euron lisäystä, mikä antaa mahdollisuuden seitsemän henkilötyövuoden lisäämiseen.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Valviran tehtävien ja resurssien epätasapaino on tarkoitus saada hallintaan edellä todetuilla määrärahalisäyksillä sekä kehittämällä viraston toiminta- ja menettelytapoja. Valiokunta katsoo, että Valviran työtilannetta on edelleen seurattava ja tarvittaessa arvioitava resurssien riittävyyttä uudelleen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 120 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa siirtona momentilta 33.01.01 johtuen adoptiolautakunnan laajentuneista tehtävistä ja vähennyksenä 25 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 45 000
2013 talousarvio 12 120 000
2012 tilinpäätös 14 743 000
2011 tilinpäätös 14 884 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 584 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2013 varataan 300 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että maksullisen toiminnan julkisoikeudelliset suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Tuottavuuden kehitystä seurataan Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2011
tilinpäätös
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100 100 101
Kokonaistuottavuusindeksi 100 100 101

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Maksullinen toiminta 185 191 191
Ei-maksullinen toiminta 39 39 39
Yhteensä 224 230 230

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 23 173 25 199 24 684
Bruttotulot 19 674 21 100 21 100
Nettomenot 3 499 4 099 3 584
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 085    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 17 871 19 200 19 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 251 19 200 19 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 620 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 799 1 900 1 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 799 1 900 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
 • — Parannetaan lääke- ja lääkitysturvallisuutta tehostamalla valvontaa riskiarviointiperusteisesti sekä vakiinnutetaan käytäntöön lääketurva- ja lääkeväärennösdirektiivien edellyttämät uudet viranomaistehtävät.
 • — Lisätään lääkekehityksen ohjausta tieteellisellä neuvonnalla.
 • — Lisätään viranomaisyhteistyötä lääkevalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä lääkeväärennösten ja -rikosten torjumiseksi.
 • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
 • — Toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,6 3,6
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 10,5 7,9 <10

Määrärahasta on tarkoitettu 100 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuopioon alueellistamisen myöhentämisestä aiheutuva muutos -564
Tuottavuustoimet -20
Palkkausten tarkistukset 84
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -15
Yhteensä -515

2013 talousarvio 3 584 000
2012 II lisätalousarvio 48 000
2012 talousarvio 4 099 000
2011 tilinpäätös 4 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 584 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 3 584 000
2012 tilinpäätös 4 147 000
2011 tilinpäätös 4 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 10 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.


2013 talousarvio 10 300 000
2012 talousarvio 10 300 000
2011 tilinpäätös 9 358 925

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 10 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

66. Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyötä on rahoitettu aiemmin ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyömomentilta 24.20.66. Säteilyturvakeskus on huolehtinut asiantuntijatehtävistä ja vastannut hankekoordinoinnista ulkoasiainministeriön kanssa tehtyjen sopimusten puitteissa.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.


2013 talousarvio 1 500 000
2012 talousarvio 1 500 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.


2013 talousarvio 1 500 000
2012 III lisätalousarvio
2012 talousarvio 1 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.