Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 175 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Lain tarkoittamien maksujen tulot budjetoidaan momentille 11.19.10.

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Energiamarkkinavirasto vastaa myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen myöntämiseen, hallinnointiin ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiamarkkinavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokonaistuottavuusindeksi 98 92 92
— Osuus työajasta, joka käytetään strategisiin painopistealueisiin (%) 80,7 80 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (asiakaskysely asteikolla 1—5)      
— Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus 3,5 > 3,6 > 3,6
— Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus 3,7 > 3,6 > 3,6
— Päästökaupan valvonnan toimivuus 3,9 > 3,6 > 3,6
— Tuotantotukijärjestelmän toimivuus 3,2 > 3,4 > 3,5

Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
  1 000 € % 1 000 € % 1 000 € %
             
Määrärahat            
Sähkömarkkinavalvonta 361 21 785 34 3 446 67
Maakaasumarkkinavalvonta 58 3 195 9 345 7
Tuotantotuki ja biopolttoaineiden kestävyys 962 56 894 39 949 18
Päästökauppa 353 20 410 18 435 8
Yhteensä 1 734 100 2 284 100 5 175 100
             
Maksullinen toiminta (Tulot)            
Sähkömarkkinavalvonta 2 323 63 2 294 55 103 7
Maakaasumarkkinavalvonta 348 9 350 8 11 1
Tuotantotuki ja biopolttoaineiden kestävyys 165 5 600 15 235 17
Päästökauppa 816 22 900 22 1 040 75
Muut 20 1 - - - -
Yhteensä 3 672 100 4 144 100 1 389 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 46,0 56,0 56,0
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 5,5 < 5,0 < 5,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 2,4 < 2,5 < 2,0
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) 3,6/3,8 3,8/3,8 3,8/3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 5 406 6 428 6 564
Bruttotulot 3 672 4 144 1 389
Nettomenot 1 734 2 284 5 175
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 170 434  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 434    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Budjetointitavan muutos 2 750
Uudelleenkohdentamisen muutos 100
Palkkausten tarkistukset 72
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -31
Yhteensä 2 891

2013 talousarvio 5 175 000
2012 II lisätalousarvio 41 000
2012 talousarvio 2 284 000
2011 tilinpäätös 1 998 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 175 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 5 175 000
2012 tilinpäätös 2 325 000
2011 tilinpäätös 1 998 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.