Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 4 511 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen ja raportointijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukea velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Palveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan Aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Jos kunta ei järjestä neuvontaa, aluehallintoviraston tulee järjestää neuvonta muulla tavoin, esim. ostopalveluna. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle aluehallintovirasto.

Arvio resurssien jakautumisesta

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Talous- ja velkaneuvonnan resurssit      
— Talous- ja velkaneuvojat (htv) 130 128 110
— Avustajat (htv) 23 22 20
Valtion korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisen kuluista (%) 73 70 70

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavan tulostavoitteen vuodelle 2013:

  • — Uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää (toteutuma 2011: 54 päivää; erot yksikköjen välillä ovat suuret)

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poistuminen -1 000
Yhteensä -1 000

2013 talousarvio 4 511 000
2012 talousarvio 5 511 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentin määräraha on noin 4,5 miljoonaa euroa, mikä on noin miljoona euroa kuluvaa vuotta pienempi. Vähennys johtuu siitä, ettei eduskunnan tekemä yhden miljoonan euron lisäys sisälly menokehyksen mukaiseen määrärahatasoon. Määräraha on ollut jo useita vuosia varsin niukka tarpeisiin nähden ja taloustilanteen heikentyessä on odotettavissa, että talousneuvonnan tarve kasvaa.

Tavoitteena on, että uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää. Vuonna 2011 toteuma oli 54 päivää, mutta yksiköiden väliset erot ovat suuria. Saadun selvityksen mukaan kuluvan vuoden syyskuussa jonotusajat vaihtelivat muutamasta päivästä aina 121 päivään.

Valiokunta lisää momentille 700 000 euroa ja korostaa samalla ennaltaehkäisevien toimien kehittämistä, jotta kansalaisten taloustaidot paranevat ja velkaantuminen vähenee. On myös tärkeää, että ylivelkaantumista estetään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Velkaantumisaste on jo nyt noussut huolestuttavan korkeaksi; kaikkien velkojen suhde käytettävissä oleviin vuosituloihin on noussut keskimäärin jo 118 prosenttiin kun se oli kymmenen vuotta sitten vain noin 70 prosenttia.

Valiokunta lisää momentille 700 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 5 211 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen ja raportointijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.