Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 269 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuus      
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo 88 100 100
Kustannusvastaavuus      
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 97 100 100
— Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus 105 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista      
— Valvontakäynnit 5 423 4 300 4 300
— Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) 9 963 4 300 4 500
— Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien hyväksymispäätökset 273 316 230
— Kemikaalien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle 3 10 9
— EU:n kemikaaliarviointien kommentointi 206 115 116
— Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset 12 774 12 000 10 000
— Rekisteröinnit 13 550 13 500 13 500
— Kyselyt ja selvitykset 2 528 1 900 1 900
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % 74 84 83
Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, sähkötöiden luvallisuudesta ja vaarallisten aineiden turvallisesta käytöstä      
— Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä 1 566 1 300 1 300
— Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot 580 600 600
— Tiedotteet 112 95 95

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 199 217 218
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 1,4 1,2 1,4
— tyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) 3,6/3,6 3,5/3,5 3,5/3,5

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 17 969 19 236 19 390
Bruttotulot 1 203 936 1 121
Nettomenot 16 766 18 300 18 269
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 117    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) -100
Muu muutos -100
Uudelleenkohdentamisen muutos -51
Palkkausten tarkistukset 507
Toimintamenosäästö (HO) -200
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -87
Yhteensä -31

2013 talousarvio 18 269 000
2012 II lisätalousarvio 285 000
2012 talousarvio 18 300 000
2011 tilinpäätös 17 385 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 269 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 39 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -39 000
2013 talousarvio 18 269 000
2012 tilinpäätös 18 585 000
2011 tilinpäätös 17 385 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 39 000 euroa.