Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 213 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
 
— Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista    
Toiminnallinen tehokkuus      
Tulot, % menoista 37 30 30
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa 20 220 20 000 20 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 51 48 48
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % 94 90 > 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % 6 10 < 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 3 074 3 250 3 250
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritemäärä (ind.)/htv 261 250 250
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl 115 100 100
Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen määrä, kpl 20 15 15
Esitelmät eri foorumeilla, lkm 173 110 110
Tieteelliset esitelmät, lkm 57 30 30

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 37,4 37 37
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv      
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv 2,2 2,3 2,3
— työtyytyväisyys indeksi (1—5) 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 3 046 3 103 3 313
Bruttotulot 1 135 980 1 100
Nettomenot 1 911 2 123 2 213
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 444    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 646    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 97
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -7
Yhteensä 90

2013 talousarvio 2 213 000
2012 II lisätalousarvio 54 000
2012 talousarvio 2 123 000
2011 tilinpäätös 2 113 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 213 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 7 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -7 000
2013 talousarvio 2 213 000
2012 tilinpäätös 2 177 000
2011 tilinpäätös 2 113 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 7 000 euroa.