Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. (32.40.01 ja 02) Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 959 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa Eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistetään Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi 1.1.2013 lukien.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Viraston toiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin ja ongelmiin. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuus, tehokkuus ja kustannusvastaavuudet      
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5) 3,6 > 3,7 > 3,7
— Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) 90 94 100
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) 75 100 100
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Kartellit saatetaan markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi      
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I—II -luokka) asioissa 1 > 1 > 1
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5) 4,0 > 3,8 > 3,8
­Puututaan keskittyneillä markkinoilla kilpailun vastaiseen koordinaatioon ja kilpailijoiden poissuljentaan      
— Merkittävien (I—II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut 15 10 10
— Sidosryhmien arvio (1—5) 3,3 > 3,5 > 3,5
Vaikutetaan markkinoiden avaamiseen ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden aikaansaamiseen (sidosryhmien arvio 1—5) 3,1 > 3,3 > 3,4
Päätökset ovat sisällöltään oikeita ja laadukkaita (sidosryhmien arvio 1—5) 4,0 > 3,9 > 4,0
Käsittelyaikoja lyhennetään (kilpailuasiat)      
— Ratkaistujen toimenpidepyyntöjen käsittelyajat (mediaani, pv)      
Vaikuttavuusluokka 1 (vaativin) 388 < 730 < 730
Vaikuttavuusluokka 2 461 < 630 < 630
Vaikuttavuusluokka 3 28 < 30 < 30
— Yli kolme vuotta käsittelyssä olleiden kotimaisten kilpailunrajoitustapausten lukumäärä vuoden lopussa 16 < 15 0
       
Kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää      
— Ala- ja aihekohtaisten hankkeiden onnistuminen (itsearviointi 1—5) 4,4 > 4,0 > 4,5
— Päätettyjen ja saapuneiden valvontailmoitusten välinen suhde (%) 110 > 100 > 100
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa (%) 100 100 100
Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat kuluttaja-asioita koskevat verkkopalvelut      
— Verkkopalvelujen käyntimäärä/kk 146 944 150 000 155 000
— Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (1—5) 37,7 > 4,2 > 4,2

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys      
Kilpailuvirasto 67,4 78,5 -
Kuluttajavirasto 71,3 71,5 -
Kilpailu- ja kuluttajavirasto     147,5
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv      
Kilpailuvirasto 2,7 < 2,6 -
Kuluttajavirasto 2,59 < 2,25 -
Kilpailu- ja kuluttajavirasto     < 2,6
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet)      
Kilpailuvirasto 3,6 3,6 -
Kuluttajavirasto 3,4/3,6 3,7/3,7 -
— Kilpailu- ja kuluttajavirasto     3,5/3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 11 136 12 109 12 019
Bruttotulot 1 066 1 110 1 060
Nettomenot 10 070 10 999 10 959
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 663    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 997    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Uudelleenkohdentamisen muutos -150
Harmaan talouden torjunta (HO) -100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -100
Palkkausten tarkistukset 344
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -34
Yhteensä -40

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 10 959 000
2012 II lisätalousarvio 191 000
2012 talousarvio 10 999 000
2011 tilinpäätös 10 404 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 959 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävien lisääntymisestä kilpailulakia (948/2011) koskevan muutoksen johdosta. Viraston toimivalta laajenee koskemaan kuntien, kuntayhtymien, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittaman elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetin valvontaa.


2013 I lisätalousarvio 100 000
2013 talousarvio 10 959 000
2012 tilinpäätös 11 190 000
2011 tilinpäätös 10 404 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 27 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -27 000
2013 I lisätalousarvio 100 000
2013 talousarvio 10 959 000
2012 tilinpäätös 11 190 000
2011 tilinpäätös 10 404 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 27 000 euroa.