Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 334 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

5) enintään 3 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Vaikuttavuus
  • — VTT:n tieteellinen edelläkävijyys valituilla aloilla luo kilpailu- ja arvonluontikykyä suomalaiselle elinkeinoelämälle.
  • — VTT luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja talouden uudistumiselle yhdistämällä monialaista osaamista sekä suuntaamalla tutkimusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen.
  • — Teknologian ja osaamisen siirron kautta kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat.
  • — Kytkeytymällä kansallisiin ja ylikansallisiin arvoverkostoihin sekä hyödyntämällä kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista, Suomen vetovoimaisuus innovaatioympäristönä ja -kumppanina vahvistuu.
  • — VTT:n biotalouden strategiaohjelma tukee Suomen energiaomavaraisuusasteen kasvattamista ja metsä- sekä biomassavarojemme optimaalista hyödyntämistä uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi.

Vaikuttavuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
— Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % 74 65—70 65—70
— Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % 22,4 20—25 20—25
— VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka 4,0 4,0 4,0
— VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa) 18,6 11—13 11—13
— VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka 3,96 3,6—3,8 3,6—3,8

Tuotokset ja laadunhallinta

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tuotokset      
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl 600 600 600
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl 271 300 300
— Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm N.A. 10—15 10—15
Laadunhallinta      
— Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5) 3,95 3,9 3,9
— Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5) 4,3 4,3 4,3
Tunnettuuden lisääntyminen      
— Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, % 71,2 73 74
Palvelumielikuva      
— Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5 N.A. 3,3 3,3

Toiminnallinen tehokkuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa) 5,0 4,0 4,0
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) 18 18 18
Tuottavuus      
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu) 108 +2 % +2 %

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 589 2 585 2 605
— budjettirahoitteinen toiminta, htv 795 845 853
— ulkopuolinen rahoitus, htv 1 794 1 740 1 752
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 6,8 < 7,0 < 7,0
Organisaation osaaminen uusiutuu      
— Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, % 7,9 9 10,5
Organisaation työantajakuva on houkutteleva      
— lähtövaihtuvuus, (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), % 2,8 < 8,0 < 8,0
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 276 322 279 827 288 034
Bruttotulot 200 148 186 500 196 700
Nettomenot 76 174 93 327 91 334
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 34 605    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 45 860    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— maksullisen toiminnan myyntituotot 76 912 72 800 77 700
— muut tuotot 5 042 5 800 5 100
Tuotot yhteensä 81 954 78 600 82 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 45 212 39 100 46 500
— osuus yhteiskustannuksista 31 747 36 000 32 300
Kustannukset yhteensä 76 959 75 100 78 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 995 3 500 4 000
Kustannusvastaavuus, % 106 105 105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 65 765 57 300 61 900
— EU:lta saatava rahoitus 30 363 27 200 30 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 21 940 23 400 22 000
Tuotot yhteensä 118 068 107 900 113 900
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 182 002 170 900 179 400
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -63 934 -63 000 -65 500
Omarahoitusosuus, % 35 37 37

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen menosäästö -3 000
Muu muutos -174
Tutkimusinfra -1 000
Uudelleenkohdentamisen muutos 1 101
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -943
Palkkausten tarkistukset 1 898
Toimintamenosäästö (HO) 662
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -537
Yhteensä -1 993

2013 talousarvio 91 334 000
2012 II lisätalousarvio 656 000
2012 talousarvio 93 327 000
2011 tilinpäätös 87 428 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 334 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

5) enintään 3 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 500 000 euron määrärahasta uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon peruutetaan 4 390 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi. Määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Lisäksi VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi peruutetaan vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä määrärahasta 4 390 000 euroa ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 147 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio -2 147 000
2013 talousarvio 91 334 000
2012 tilinpäätös 93 983 000
2011 tilinpäätös 87 428 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 500 000 euron määrärahasta uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon peruutetaan 4 390 000 euroa.