Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Vaikuttavuus
  • — Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta.
  • — Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat.
  • — Yhdyskuntien raaka-ainehuollon ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.
  • — Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
  • — Mineraaliset luonnonvarat osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus:      
Tulosalueiden osuus kustannuksista, %      
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 57 59 58
— energiahuolto ja ympäristö 25 22 22
— maankäyttö ja rakentaminen 18 19 20
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— kustannusvastaavuus, % 61 50 50
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % 15,4 11,0 11,0
— hankkeiden lukumäärä, kpl 84 80 80
Maksullinen toiminta      
— tulot, milj. euroa 9,9 6,5 6,5
— ylijäämä, 1 000 euroa 471 455 455
— ylijäämä, % tuotoista 5 7 7
— htv-kertymä 64 60 60
Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti
Tuotokset ja laadunhallinta:      
Suoritteet:      
Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset      
— laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl 7 5 2—5
— muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl 17 25 10—20
Turvevarojen kartoitus      
— kartoitettu suoala, km2 315 300 300
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m3 182 100 100
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh 88 50 50
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl 3 3 2
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl 15 16 18
Merigeologinen kartoitus      
— kartoitettu pinta-ala, km2 400 500 500
— luotaukset linja-km 2 400 1 000 1 000
Julkaiseminen      
— vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut 40 60 45
— muut julkaisut ja artikkelit, kpl 311 250 300
Palvelukyky ja laatu      
— sisäiset auditoinnit, kpl 4 6 8
— CAF käytössä käytössä käytössä
— asiakastyytyväisyysmittaus käytössä käytössä käytössä

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 614 614 596
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolot/htv 8,4 < 8,0 < 8,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset 701 < 760 < 720
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) - 3,5/3,5 3,6/3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 56 448 49 090 48 395
Bruttotulot 14 025 9 000 9 000
Nettomenot 42 423 40 090 39 395
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 131    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 964    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 848 6 500 6 500
— muut tuotot 38 - -
Tuotot yhteensä 9 886 6 500 6 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 7 073 4 600 4 600
— osuus yhteiskustannuksista 2 342 1 445 1 445
Kustannukset yhteensä 9 415 6 045 6 045
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 471 455 455
Kustannusvastaavuus, % 105 108 108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos -84
Tuottavuustoimet -675
Uudelleenkohdentamisen muutos -200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -400
Palkkausten tarkistukset 1 059
Toimintamenosäästö (HO) -300
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -95
Yhteensä -695

2013 talousarvio 39 395 000
2012 II lisätalousarvio 533 000
2012 talousarvio 40 090 000
2011 tilinpäätös 41 256 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 81 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -81 000
2013 talousarvio 39 395 000
2012 tilinpäätös 40 623 000
2011 tilinpäätös 41 256 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 81 000 euroa.