Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 5 % vuonna 2013, eli noin 1,9 mrd. eurolla vuodelle 2012 budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot) verrattuna. Verokertymien kasvu perustuu sekä veropohjien kasvuun että hallituksen valtiontalouden tasapainon vahvistamiseksi päättämiin veropoliittisiin toimenpiteisiin. Valtion verotuloja kasvattaa myös Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi vuonna 2013 käyttöön otettava yleisradiovero, jonka tuotto kertyy ansio- ja pääomatulovero- sekä yhteisöveromomenteille. Keskeisimpien veropohjaerien kasvuennusteet on esitetty tuloarviomomenttien selvitysosissa.

Hallituksen veropolitiikka ja keskeiset veroperustemuutokset

Hallituksen veropolitiikan perustavoitteena on hyvinvointipalveluiden rahoitus samalla kun hallitus tavoittelee valtiontalouden tasapainoa. Hallituksen tavoitteena on valtion velkasuhteen kääntäminen laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Julkisen talouden heikko lähtötilanne - hidas talouskasvu, euroalueen talousongelmat sekä väestön ikääntyminen - asettavat haasteita talouspolitiikalle. Vuonna 2013 toteutetaan mittavia veropoliittisia sopeutustoimia, jotka ovat välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi ja kestävyysvajeen pienentämiseksi. Samanaikaisesti toteutetaan myös veroratkaisuja, joilla edistetään verotuksen oikeudenmukaisuutta sekä tuetaan talouskasvua ja innovatiivisuutta. Vuonna 2013 toteutettavien veroperustemuutosten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja nettomääräisesti noin 1,5 mrd. eurolla vuositasolla1).

Merkittävimmät veropoliittiset sopeutustoimenpiteet ovat hallitusohjelman mukaisien ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistuksien tekemättä jättäminen vuosina 2013 ja 2014, sekä kaikkien arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Ansiotuloverotuksen tarkistuksista luopumisen arvioidaan lisäävän kaikkien veronsaajien verotuloja suhteessa syksyn 2011 kehyspäätökseen noin 340 milj. euroa ja arvonlisäverokantojen korottamisen arvioidaan lisäävän verotuloja noin 830 milj. euroa verovuonna 2013. Verotuloja kasvattaa myös varainsiirtoverotuksen kiristäminen, vakuutusmaksuveron korottaminen sekä kilometrikorvausten ylikompensaation purkaminen.

Verotuksen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi verotuksen kiristämistoimenpiteitä painotetaan veronmaksukyvyn mukaan. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikaisesti uusi ylin tuloluokka ja suurten perintöjen verotusta kiristetään. Suurten eläketulojen verorasitusta kiristetään vastaamaan palkkatulon verorasitusta. Näiden ns. solidaarisuusverojen arvioidaan lisäävän verotuottoja vuositasolla yhteensä noin 100 milj. eurolla. Samanaikaisesti pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Talouskasvun tukemiseksi otetaan määräajaksi käyttöön useita verokannustimia. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi otetaan käyttöön verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle ja investointien lisäämiseksi teollisuuden investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan. Pääomatuloverotuksessa otetaan käyttöön sijoittajan verokannustin, jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Lisäksi listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin.

Yhteisöverotuksessa huomioidaan koulutuskulujen verovähennys. Lisäksi korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan.

Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen kuntien verotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Lisäksi kuntien yhteisövero-osuus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna ja seurakuntien yhteisövero-osuus 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013—2015. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti.

Hallitusohjelman mukaisesti ajoneuvoveroa korotetaan ja pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. Aiemmin päätetyn mukaisesti asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajataan, jäteveroa kiristetään sekä turpeen ja maakaasun verotukia pienennetään. Energiaverotuksessa kannustetaan vähäpäästöisyyteen siirtämällä lämmityspolttoaineiden veron painopistettä hiilidioksidiveroon.

Veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 vuositasolla (milj. euroa)

  vaikutus
vuositasolla
   
Ansio- ja pääomatuloverot1)  
— uuden tuloluokan lisääminen valtion tuloveroasteikkoon 30
— suurten eläketulojen verotuksen kiristäminen 50
— kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen2) 7
— asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen3) 17
— työtulovähennyksen kasvattaminen -33
— sijoittajan verokannustimen käyttöönotto -7
— listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten hankintameno-olettaman korottaminen 0
— lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden ikärajan korottaminen 2
— henkilöiden yleisradiovero 475
Pankkivero  
— pankkiveron käyttöönotto 170
Yhteisövero  
— tutkimus- ja kehitystoiminnan kannustimen käyttöönotto -184
— teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeuksien kaksinkertaistaminen -20
— kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen2) 6
— koulutuskulujen verovähennys -60
— korkomenojen vähennysoikeuden rajoituksen käyttöönotto 70
— lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden ikärajan korottaminen 3
— kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuden korottaminen -246
— yhteisön yleisradiovero 22
Perintö- ja lahjavero  
— uuden veroluokan käyttöönotto 20
— vakuutuslahjojen verovapauden poistaminen 5
Arvonlisävero  
— verokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä 830
— pienimmän kannettavan arvonlisäveron määrän alentaminen3) 15
Vakuutusmaksuveron verokannan korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä 30
Varainsiirtovero  
— asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen varainsiirtoveron korottaminen 40
— asunto- ja kiinteistöyhtiöiden velkaosuuden lisääminen varainsiirtoveron veropohjaan 40
Ajoneuvovero  
— ajoneuvoveron perusverotaulukon tarkistus3) 140
Energiaverot  
— turpeen verotuen pienentäminen4) 30
— maakaasun verotuen pienentäminen5) 35
Yhteensä 1 487
— josta verotuottoa lisäävät 2 037
— josta verotuottoa vähentävät -550

1) Hallitusohjelman mukaan ansiotuloveroperusteita tarkistetaan vuosittain siten, että työn verotus ei kiristy inflaation ja ansiotason nousun seurauksena. Tarkistuksien tekemättä jättäminen vuosina 2013 ja 2014 lisää verotuloja suhteessa aikaisemmin arvioituun mutta koska kyseessä ei ole varsinainen vuodelle 2013 kohdistuva veroperustemuutos, vaikutusta ei esitetä tässä taulukossa.

2) Kilometrikorvausten verotusta kiristetään vaiheittain. Vuonna 2013 verovapaan kilometrikorvauksen määrää ehdotetaan laskettavaksi 45 sentistä per kilometri 43 senttiin per kilometri. Verotuottoarvio on laskettu tälle toimenpiteelle.

3) Muutoksista päätetty vuonna 2011

4) Muutoksista päätetty vuosina 2010 ja 2011

5) Muutoksista päätetty vuonna 2010

vuonna 2013

vuonna 2013

vuonna 2013

Ehdotetut ja aikaisemmin päätetyt veroperustemuutokset lisäävät valtion verotuottoa vuositasolla yhteensä noin 1 487 milj. eurolla. Voimaantulovuonna monien perustemuutosten vaikutus jää pienemmäksi muun muassa verojen maksamiseen liittyvästä viiveestä johtuen.

Verotulojen kehitys

Verotuksen painopistettä on viime vuosina siirretty työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen. Välillisten verojen osuus valtion verotuloista kasvoi selvästi vuonna 2009 ja on sen jälkeen pysynyt suunnilleen ennallaan.

Valtion verotulot verolajeittain vuosina 2009—2013 (milj. euroa)

  2009
tilinpäätös
2010
tilinpäätös
2011
tilinpäätös
2012 TA + I—II LTA 2013
esitys
           
Tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot 10 328 10 061 11 614 11 746 12 585
Liikevaihtoon perustuvat verot 14 001 14 415 15 935 16 653 17 762
Valmisteverot 5 092 5 284 6 049 6 717 6 711
Muut verot ja veronluonteiset tulot 2 113 2 446 2 718 2 954 2 945
Yhteensä 31 534 32 206 36 316 38 070 40 003

Verotuksen kokonaistasoon vaikuttavat valtion päätösten lisäksi kunnallisverotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen taso. Seuraavassa taulukossa on esitetty suhteessa bruttokansantuotteeseen kansantaloudessa kertyvät verot yhteensä (kokonaisveroaste) sekä sektoreittain ja verolajeittain jaoteltuna.

Julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain, % BKT:sta

  2009 2010 2011 2012 2013
           
Sektoreittain:  
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 42,8 42,4 43,3 43,2 43,8
Valtio 19,6 19,3 20,6 20,4 21,0
Kunnat 10,2 10,4 10,1 10,0 10,0
Soturahastot 12,9 12,8 12,7 12,8 12,8
           
Verolajeittain:  
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 42,8 42,4 43,3 43,2 43,8
Välittömät verot 16,4 16,2 16,5 16,1 16,4
Tuotannon ja tuonnin verot 13,4 13,4 14,1 14,3 14,6
Sosiaalivakuutusmaksut 12,9 12,8 12,7 12,8 12,8
Verotuet

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta2). Verotukia on noin 200 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei pystytä laskemaan. Aineistopuutteista johtuen myös monet alla olevassa taulukossa esitetyt verotuet ovat suuruusluokka-arvioita. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisäisi verotuloja vastaavalla määrällä, koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Kunkin verotuloarviomomentin selvitysosassa on esitetty merkittävimmät momentin tuottoa alentavat verotuet. Verotukien määräksi arvioidaan noin 23,3 mrd. euroa vuonna 2013. Valtion verotuottoihin tästä kohdistuu runsaat 16 mrd. euroa.

Verotuet 2011—2013 (milj. euroa)

  2011 2012 2013
       
Yleinen hallinto 15 15 15
Opetus, tiede ja kulttuuri 146 150 147
Sosiaaliturva 4 701 5 091 5 356
Terveydenhuolto 416 433 440
Asuminen ja ympäristö 5 007 5 270 5 207
Maa- ja metsätalous 348 354 134
Liikenne 1 381 1 158 1 163
Teollisuus ja elinkeinot 5 974 6 060 6 276
Ei eriteltävissä 4 248 4 598 4 599
Yhteensä 22 235 23 128 23 336

Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 610 000 -196 000 0 -319 000 0 0 12 095 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 597 000 -434 000 8 163 000
02. Yhteisövero 3 198 000 -209 000 2 989 000
03. Korkotulojen lähdevero 150 000 50 000 200 000
04. Perintö- ja lahjavero 495 000 115 000 610 000
05. Pankkivero 170 000 -37 000 133 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 657 000 0 0 -394 000 0 0 17 263 000
01. Arvonlisävero 16 803 000 -372 000 16 431 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 708 000 -22 000 686 000
03. Apteekkimaksut 146 000 146 000
08. Valmisteverot 6 711 000 0 0 -105 000 0 0 6 606 000
01. Tupakkavero 779 000 779 000
04. Alkoholijuomavero 1 429 000 -42 000 1 387 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 203 000 203 000
07. Energiaverot 4 285 000 -63 000 4 222 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 15 000
10. Muut verot 2 793 000 -53 000 0 -81 000 0 0 2 659 000
03. Autovero 1 034 000 -49 000 985 000
05. Varainsiirtovero 606 000 -54 000 552 000
06. Arpajaisvero 201 000 29 000 230 000
07. Ajoneuvovero 882 000 -53 000 829 000
08. Jätevero 70 000 -7 000 63 000
19. Muut veronluonteiset tulot 151 702 0 0 0 0 0 151 702
02. Lästimaksut 800 800
03. Ratavero 18 000 18 000
04. Eräät viestinnän maksut 26 946 26 946
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 545 11 545
06. Väylämaksut 84 680 84 680
08. Öljyjätemaksu 4 000 4 000
09. Muut verotulot 2 700 2 700
10. Energiamarkkinaviraston valvontamaksu 3 031 3 031
  Yhteensä 39 922 702 -249 000 0 -899 000 0 0 38 774 702