Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              63. Eräät erityishankkeet
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 37 964 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin menoihin suoritettavan valtionavun maksamiseen

2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa ja arvonlisäveroa vastaava osuus myönnetään edellä mainitun lain 3 §:n 2 momentin nojalla lisättynä valtionapuna.

Valtionavusta arvioidaan kohdistuvan palkkausmenoihin 22 378 000 euroa ja muihin menoihin 15 586 000 euroa.

Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Työterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Tavoitteet toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa. Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja seuraavien strategialinjausten toteuttamiseksi:

Hyvinvoinnille vahva perusta
 • — työurien pidentämiseen, työelämän vetovoimaan, työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen
 • — työn, työolojen ja työelämän laadun kehittämiseen
 • — työhyvinvoinnin arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen työpaikoilla, myös pientyöpaikkojen tarpeet huomioon ottaen
 • — työhyvinvoinnin valtakunnallisille ja alueellisille verkostoille
 • — työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työpaikkojen yhteistyöhön työhyvinvoinnin parantamisessa ja sairauspoissaolojen hallinnassa.
Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — työterveyshuollon palvelujen sisällön, laadun, saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen ja yhteentoimivuuden parantamiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta
 • — nuorten, osatyökykyisten ja työttömien työllistymisedellytysten parantamiseen
 • — työterveyshuollon henkilöstön osaamisen kehittämiseen
 • — sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.
Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta
 • — toimivan ja hyvinvointia edistävän sisäilmaympäristön varmistamiseen toimitilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa
 • — työtapaturmien ja työstä johtuvan sairastumisen vähentämiseen
 • — nanoteknologian turvallisen käytön varmistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja sen turvallisuuden edistämiseen teollisissa prosesseissa
 • — kemiallisten riskien hallintaan kriisitilanteissa (C-laboratoriovalmiuden ylläpito).
Henkisten voimavarojen hallinta

Työterveyslaitos kehittää osaamistaan vuonna 2012 valmistuneen henkilöstörakennesuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän kanssa yhteistyössä ja tehostaa kumppanuus- ja asiakasyhteistyötään osaamisen laadun ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Momentin määrärahasta on tarkoitettu 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työterveyslaitoksen määrälliset suoritteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tieteelliset julkaisut 470 450 450
Yleistajuiset julkaisut 441 450 450
Verkkosivuilla kävijöiden lkm/kk 100 000 115 000 130 000
Asiantuntijapalvelutyöpäivät 49 000 50 000 50 000
Työympäristön mittaukset ja analyysit 52 946 45 000 48 000
Ammattitauti- ja työkyvyn arviointitutkimukset 1 930 1 700 1 700
Koulutettavapäivät 20 871 18 000 18 000

Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan olevan 68 523 000 euroa, myönnetään valtionapua 37 964 000 euroa. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan vuonna 2013 seuraavaksi:

Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus tulosalueittain vuosina 2011—2013

  Menot (1 000 euroa) Oma rahoitus
(1 000 euroa)
Valtionapu (1 000 euroa)
Osaamiskeskus 2011
tot.
2012
arvio
2013
arvio
2011
tot.
2012
arvio
2013
arvio
2011
tot.
2012
arvio
2013
arvio
                   
Tiedolla vaikuttaminen 13 278 13 392 13 701 1 942 1 998 1 826 11 336 11 394 11 875
Ratkaisujen kehittäminen 28 129 28 370 28 474 9 890 10 173 10 059 18 239 18 197 18 355
Asiakasratkaisut 25 535 25 754 26 348 17 964 18 477 18 674 7 571 7 777 7 734
Yhteensä 66 942 67 516 68 523 29 796 30 648 30 559 37 146 37 368 37 964
                   
Rahoitusosuus %       45 45 45 55 55 55

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -60
Tasomuutos 600
Työterveyshuollon koulutuksen määrärahan siirto momentilta 33.01.01 350
Siirto momentille 33.01.03 (1 htv) -70
Raamisopimukseen liittyvä valtionavun tarkistaminen 500
Tuottavuustoimet -225
Yhteensä 1 095

2013 talousarvio 37 964 000
2012 II lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 36 869 000
2011 tilinpäätös 37 628 000