Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 584 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2013 varataan 300 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että maksullisen toiminnan julkisoikeudelliset suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Tuottavuuden kehitystä seurataan Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2011
tilinpäätös
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100 100 101
Kokonaistuottavuusindeksi 100 100 101

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Maksullinen toiminta 185 191 191
Ei-maksullinen toiminta 39 39 39
Yhteensä 224 230 230

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 23 173 25 199 24 684
Bruttotulot 19 674 21 100 21 100
Nettomenot 3 499 4 099 3 584
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 085    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 17 871 19 200 19 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 251 19 200 19 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 620 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 799 1 900 1 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 799 1 900 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
  • — Parannetaan lääke- ja lääkitysturvallisuutta tehostamalla valvontaa riskiarviointiperusteisesti sekä vakiinnutetaan käytäntöön lääketurva- ja lääkeväärennösdirektiivien edellyttämät uudet viranomaistehtävät.
  • — Lisätään lääkekehityksen ohjausta tieteellisellä neuvonnalla.
  • — Lisätään viranomaisyhteistyötä lääkevalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä lääkeväärennösten ja -rikosten torjumiseksi.
  • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
  • — Toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,6 3,6
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 10,5 7,9 <10

Määrärahasta on tarkoitettu 100 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -15
Palkkausten tarkistukset 84
Kuopioon alueellistamisen myöhentämisestä aiheutuva muutos -564
Tuottavuustoimet -20
Yhteensä -515

2013 talousarvio 3 584 000
2012 II lisätalousarvio 48 000
2012 talousarvio 4 099 000
2011 tilinpäätös 4 100 000