Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 872 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.

Tavoitteena on, että yhtä tutkijatyövuotta kohden julkaistaan vähintään yksi kansainvälinen tutkimusartikkeli ja että raportteja ja artikkeleja julkaistaan vuosittain 900 julkaisupisteen edestä.

Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta. Onnettomuustilanteissa valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta poikkeavasta tapahtumasta. Säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.

Tavoitteena on, että sovituista tulostavoitteista täytetään 95 %. Toimintatapoja arvioidaan itsearviointien ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

  2011 toteutuma
1 000 €
htv 2012 varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2013 esitys
1 000 €
htv
             
Budjettirahoitus 14 339 124 13 748 1141) 13 872 124
Maksullinen toiminta 22 996 209 27 139 212 25 833 213
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 288 25 1 200 261) 1 000 25
Yhteensä 38 623 358 42 087 352 40 705 362

1) Tuottavuustoimien vuoksi henkilötyövuosia vähennetään 8 htv vuoden 2011 arviosta. Niiden kohdentamisesta eri tulosalueille ei ole tehty vielä päätöstä.

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

  2011 tilinpäätös
1 000 €
htv1) 2012 tavoite
1 000 €
htv 2013 tavoite
1 000 €
htv
             
Ydinturvallisuus 18 253 119 19 550 116 18 800 121
Säteilyn käytön turvallisuus 4 102 31 3 700 30 4 150 31
Valmiustoiminta 2 438 19 1 700 12 1 700 12
Tutkimus 6 625 44 7 500 53 7 500 51
Palvelut 4 279 22 4 300 22 4 500 24
Viestintä 1 041 7 1 100 7 1 100 7
Ympäristön säteilyvalvonta 1 858 10 1 700 10 2 530 10
Hallinto2) - 41 - 37 - 41
Yhteensä 38 596 293 39 550 2873) 40 280 297

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2013 niiden osuudeksi arvioidaan 65 htv.

2) Hallinnon kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

3) Tuottavuusvähennyksiä ei ole tässä vaiheessa ositettu tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 39 438 42 087 40 705
Bruttotulot 24 450 28 339 26 833
Nettomenot 14 988 13 748 13 872
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 219    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 570    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 16 457 20 288 19 073
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 463 20 288 19 073
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 361 2 351 2 440
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 196 2 351 2 440
       
Kustannusvastaavuus, % 108 100 100

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 334 200 200
— EU:lta saatava rahoitus 753 900 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 200 100 100
Tuotot yhteensä 1 287 1 200 1 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 503 2 400 2 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 216 -1 200 -1 000
Omarahoitusosuus, % 49 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -30
Tasomuutos -138
Palkkausten tarkistukset 386
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -40
Tuottavuustoimet -54
Yhteensä 124

2013 talousarvio 13 872 000
2012 II lisätalousarvio 212 000
2012 talousarvio 13 748 000
2011 tilinpäätös 14 339 000