Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Åland
        Miljö
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2013

Balans och statsskulden

Det föreslås att förvaltningsområdenas utgifter minskas med ett nettobelopp på 21 miljoner euro. På grund av den sjunkande arbetslösheten minskar behovet av anslag med ca 120 miljoner euro. Statens andel av sjukförsäkringsutgifterna och vissa pensionsutgifter minskar med ca 70 miljoner euro på grund av att kalkylerna över förmånsutgifter har preciserats. Dessutom minskar statens pensionsutgifter med 25 miljoner euro. Behovet av anslag minskar också på grund av att kalkylen över EU-medlemsavgiften minskar med 98 miljoner euro. Utbetalningarna från EU:s strukturfonder ökar med nettobelopp på 22,5 miljoner euro på grund av att utbetalningstidtabellerna har ändrats. Övriga anslagsökningar i propositionen uppgår till ca 270 miljoner euro. I enlighet med reglerna för användningen av inkomster från försäljning av aktier används 20 miljoner euro av 2007 års inkomster från försäljning av aktier till investeringar av engångsnatur för att öka aktiekapitalet i Aloitusrahasto Vera Oy och Finlands Industriinvestering Ab.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 1 426 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Statsskulden amorteras således med ca 2,6 miljarder euro sammanlagt år 2007. Statsskulden beräknas uppgå till 56 miljarder euro i slutet av 2007, vilket utgör 31½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2006
Bokslut
2007
Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
2007 III tillläggsbudgetproposition 2007
Regeringens
proposition
2007
Sammanlagt
           
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
39 384 40 828 140 -21 40 946
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 261 2 398 - - 2 398
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
1 486 1 345 -140 1 426 2 631
— Nettoamorteringar 1 430 1 297 -140 1 426 2 583
— Skuldhantering 56 48 - - 48
           
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
40 979 42 173 - 1 405 43 578
— Skatteinkomster 34 692 35 774 - 812 36 586
— Övriga inkomster 6 287 5 799 - 593 6 392
— Kumulativt överskott  - 600 - - 600