Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Sammanfattning
            Produktivitet
   Siffertabell

Talousarvioesitys 2013

Produktivitet

Den offentliga förvaltningens produktivitet förbättras bl.a. genom fortsatt ombildning till affärsverk, bolagisering, köp av tjänster av den privata eller tredje sektorn, genom utnyttjande av de stordriftsfördelar som specialisering och större helheter ger, genom en ökad elektronisk kommunikation, genom utvecklande av de elektroniska processerna och genom en effektivare upphandling. Ministeriernas samt ämbetsverkens och inrättningarnas ekonomi- och personalförvaltningstjänster effektiveras genom att verksamhetssätten förenhetligas och genom att tjänsterna koncentreras till de servicecentraler som inrättas. Den statliga förvaltningens och servicens produktivitet ökas också genom att styrningen och beslutsfattandet inom statens IT-verksamhet görs klarare och IT-tjänsterna koncentreras. Åtgärder för förbättrande av produktiviteten och utredningar om hur åtgärderna minskar behovet av personal ingår i de produktivitetsprogram som utarbetats enligt förvaltningsområde. Regeringen tar med de centrala åtgärderna för främjande av produktiviteten inom de olika förvaltningsområdena i det rambeslut som gäller åren 2007—2010.