Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 10 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen

3) julkisen hallinnon tietohallintolain edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalveluiden ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen toimialariippumattomien tehtävien kokoamiseen, julkisen hallinnon ICT-strategiaan, valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkisen hallinnon tietoturvallisuuden ja varautumisen ohjaamiseen

6) tarvittaessa ostopalveluna toteutettavaan ICT-kustannusten, toteutuneiden hyötyjen ja hankkeiden seurantaan virastoissa ja laitoksissa paikanpäällä tehtävän selvitystyön tai muun erillisen raportoinnin avulla

7) hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) ja sitä käyttävien palvelujen ohjaukseen ja kehittämiseen.

Valtuus

Valtiovarainministeriö saa käyttää ICT-palvelujen kehittämiseen ja hankintaan, julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen, varautumisen ja tietotuvallisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen vuoden 2009 talousarviossa myönnettyä ja vuoden 2011 talousarviossa korotettua 15 000 000 euron valtuutta siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012.

Selvitysosa:Säädöksiä, periaatepäätöksiä ja strategioita toteutetaan kuudella kehittämisalueella. Kehittämiseen sisältyvien hankkeiden kehittämis- ja investointimenot sekä osa henkilöstö- ja käyttömenoista rahoitetaan momentilta.

Valtiovarainministeriö johtaa ja kehittää valtion ICT-toimintaa ja tietoturvallisuutta. Yhteisiä palveluja tuottavat ICT- ja tietoturvapalveluista vastaavat viranomaiset ja niitä tarjoavat kaupalliset toimijat. Valtiovarainministeriö ohjaa eri hallinnonaloilla toimivia viranomaisia ja palvelukeskuksia yhteisten ja toimialariippumattomien ICT- ja tietoturvapalvelujen osalta. Laki julkisen hallinnon tietohallinnosta korostaa valtiovarainministeriön roolia ja vastuuta koko julkisen hallinnon ICT:n ohjaajana.

Valtioneuvoston periaatepäätökset yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2010, valtion tietoturvallisuudesta 2009 ja hallinnon turvallisuusverkosta 2011 määrittelevät valtiovarainministeriön tehtäväksi julkisen hallinnon ICT:n sekä erityisesti tietoturvallisuuden ja ICT-varautumisen ohjauksen.

Uusi vuonna 2012 voimaantullut valmiuslaki määrittää valtiovarainministeriön valtionhallinnon tietohallinnon, sähköisten palvelujen, tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden sitovaksi poikkeusolojen ohjaajaksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittämisen tavoitteena on luoda julkisen hallinnon viranomaisille yhteisiä ja yhtenäisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja sähköisten palvelujen lisäämiseksi ja päällekkäisen kehittämistyön vähentämiseksi. Kansalaisen asiointitilin toiminnallisuutta kehitetään edelleen ja sen käyttöä viranomaistiedotteiden ja -päätösten sähköisenä jakelukanavana laajennetaan. Suomi.fi:n kokonaiskonseptia kehitetään vuonna 2012 valmistuneen suunnitelman mukaisesti. Keskeinen uuden konseptin piirre on Suomi.fi:n hyödyntäminen osana yleisneuvontapalvelua.
Yhteentoimivuuden kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä osana valtionhallinnon toiminnan kehittämistä, muodostaa valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sekä vähentää tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa. Tavoitteena on kehittää yhteentoimivuutta myös laajemmin koko julkisen hallinnon tasolla. Ylläpidetään ja kehitetään julkisen hallinnon ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuureja. Käynnistetään arkkitehtuurin mukaisten yhteisten ratkaisujen toteutuksia. Ohjataan ja tuetaan arkkitehtuurityötä, kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua julkisen hallinnon organisaatioissa. Laajennetaan valtionhallinnon yhteisen integraatioratkaisun käyttöä. Kehitetään yhteentoimivuusportaalin toiminnallisuutta, sisältöä ja käyttöä. Kehitetään yhteisiä ratkaisuja julkisen hallinnon yhteisten perustietovarantojen käyttöön ja hyödyntämiseen.
Yhteisten tietojärjestelmien kehittämisen tavoitteena on luoda koko valtionhallinnolle yhteisiä tietojärjestelmiä samanlaisiin toimintoihin päällekkäisen kehittämistyön vähentämiseksi ja yhteentoimivuuden lisäämiseksi. Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkoston tuotantokäyttö on alkanut ja palvelujen käyttöönotto koko valtionhallinnossa on aikataulutettu. Yhteisen www-julkaisualustan tarve on selvitetty ja sen mahdollinen kehittäminen ja käyttö perustuvat esiselvitysperusteisiin valtiovarainministeriön päätöksiin.
Perustietotekniikan kehittämisen tavoitteena on luoda yhteisiä ja yhtenäisiä perustietotekniikkapalveluja valtion viranomaisille ja vapauttaa siten resursseja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämiseen. Laajennetaan valtionhallinnon yhteisen tietoliikenneratkaisun ja viestintäratkaisun käyttöönottoa. Aloitetaan valtion yhteisen työasemaratkaisun käyttöönotto. Siirretään yhteisten perustietotekniikkapalveluiden palvelutuotantovastuu perustettavalle toimialariippumattomia ICT-palveluita tarjoavalle palvelukeskukselle.
Parannetaan hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua tietoturvallisuutta ja varautumista kehittämällä sekä integroimalla tietoturvallisuus kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Parannetaan VAHTI-tietoturvaohjeistoa ja sen käytettävyyttä. Viranomaiset ja niiden toiminnot täyttävät valtionhallinnon tietoturvallisuusasetuksen vaatimukset ja sen täytäntöönpanon VAHTI-ohjeiden perustietoturvallisuuden linjaukset. Perustason vaatimusten toteuttamiseksi saatetaan valmiiksi viranomaisten yhteishankkeet. Vahvistetaan viranomaisten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tehostetaan hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti valtion tietoturvallisuuden kehittämisohjelman 2011—2015 hankkeilla ja toimenpiteillä. Huolehditaan VAHTI-ohjeiston ajantasaisuudesta ja kattavuudesta sekä käynnistetään rakenteistamisen ja toimintamallien seuraavan vaiheen kehittäminen. Ohjataan yhteisiä tietoturvapalveluita sekä tietoturvatasojen toteuttamista ja auditointia virastoissa ja laitoksissa. Tehostetaan valtionhallinnon ICT-toiminnan varautumista yhdenmukaisten linjausten ja yhteistyön avulla. Ohjataan hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa strategisella tasolla.
Parannetaan julkisen hallinnon ICT:n yhteentoimivuutta ja vahvistetaan ICT-konserniohjausta tietohallintolain ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tietohallintolain toimeenpanoa ohjataan ja tehostetaan kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton, yhteisten ICT-palvelujen kehittämisen ja käyttöönoton sekä ICT-hankesalkun hallinnan että valtioneuvoston asetuksen annon valmistelun keinoin.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ennen vuotta 2013 käytetyistä valtuuksista aiheutuvat menot 1 500 000
Vuoden 2013 valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot 3 500 000
Muut JulkICT-hankkeet 5 100 000
Yhteensä 10 100 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 1 500 800 900 3 200
Vuoden 2013 sitoumukset 3 500 2 200 1 500 7 200
Menot yhteensä 5 000 3 000 2 400 10 400

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -1 000
Tasomuutos -793
Yhteensä -1 793

2013 talousarvio 10 100 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 11 893 000
2011 tilinpäätös 7 343 000