Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 481 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
tavoite
   
Tuotokset ja laadunhallinta  
Käsittelyajat keskimäärin, kk  
Kantelut 8
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot 3
Alkoholiluvat 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat 10
Valvontakäynnit % toimintayksiköistä  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10
Toteutetut arvioinnit, tarkastukset/toteutumisaste, %  
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) 100
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) 100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset 100
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma 100
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5  
Maanpuolustuskurssien laatu 4

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 1 1921) 1 2181) 749
Vakinaisia/määräaikaisia, % 91 91 91
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,4 3,3 3,4
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,6 9,5 9,5

1) Luvut sisältävät myös työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot -momentilta (33.70.01) palkatun henkilöstön (vuoden 2012 tavoite 457 htv). Vuoden 2013 henkilöstömäärässä esitetään vain aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) palkatun henkilöstön määrä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 61 928 59 348 62 531
Bruttotulot 9 095 8 050 8 050
Nettomenot 52 833 51 298 54 481
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 184    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 101    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 8 820 7 900 8 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 490 11 800 14 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 669 -3 900 -5 700
Kustannusvastaavuus, % 57 67 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 412 150 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 388 145 90
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 24 5 10
Kustannusvastaavuus, % 106 103 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -338
Tasomuutos -1 708
Palkkausten tarkistukset 2 316
Siirto momentilta 28.40.02 (2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) 170
Terveyden edistäminen ja alkoholiohjelman koordinointi (siirto momentilta 33.70.50) 420
Siirto momentilta 28.01.21 Patio-kehittämishankkeeseen 395
Toimintaedellytysten turvaaminen 1 725
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -8
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -14
Siirto momentilta 28.40.02 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) 225
Yhteensä 3 183

2013 talousarvio 54 481 000
2012 II lisätalousarvio 1 459 000
2012 talousarvio 51 298 000
2011 tilinpäätös 54 750 000