Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 497 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 5,0 2,0 2,0
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 77,1 74,0 75,0
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 79,9 85,0 84,0
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 103,0 100,0 100,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 624 615 620
Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl 93 100 115
Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % 4,3 3,5 3,0
Julkistusten viiveet, viikkoja      
— vuosijulkistukset 41,4 40,7 40,0
— neljännesvuosijulkistukset 8,7 9,2 9,2
— kuukausijulkistukset 4,7 4,8 4,8

Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Merkittävimmät tilastojen kehittämishankkeet ovat ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon kehittäminen, yritysrekisterin ja eräiden yritystilastojen tietojärjestelmien uudistaminen ja kuntatilastoinnin kehittäminen. Palvelutuotannossa panostetaan tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittämiseen. Toimintaa tehostetaan Tuottavuusohjelma 2015 mukaisesti.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 820 848 840
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,5 10,5
Sisäinen liikkuvuus, kpl 132 90 90

Tilastokeskuksen henkilöstöstrategisten toimintalinjausten 2010—2015 teemana on tavoitteellinen uudistuminen. Strategisia päämääriä ovat osaava henkilöstö, hyvinvoiva työyhteisö ja työn uudistuvat muodot ja toimintatavat.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 56 117 58 878 60 517
Bruttotulot 10 551 10 660 10 020
Nettomenot 45 566 48 218 50 497
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 202    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 066    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 633 8 800 8 250
— muut tuotot 155 50 60
       
Tuotot yhteensä 8 788 8 850 8 310
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 541 8 850 8 310
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 247 - -
Kustannusvastaavuus, % 102,9 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -290
Tasomuutos 1 004
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -149
Palkkausten tarkistukset 1 773
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -59
Yhteensä 2 279

2013 talousarvio 50 497 000
2012 II lisätalousarvio 982 000
2012 talousarvio 48 218 000
2011 tilinpäätös 45 430 000